6. května 2019

Sekce

Sekce neurorehabilitace a Sekce fyzioterapeutů

Sekce neurorehabilitace

Sekce neurorehabilitace vznikla v roce 2007 jako sekce Společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny.

Stala se členem Světové The World Federation of Neurorehabilitation (WFNR) - http://wfnr.co.uk/

Posláním sekce je vytvářet a prohlubovat spolupráci mezi odborníky různých profesí, kteří se účastní procesu neurorehabilitace- rehabilitace pacientů s neurologickou problematikou.

V současné době není již nejpalčivějším problémem neurorehabilitace vytváření pracovišť s multidisciplinárními týmy, ale zkvalitnění práce těchto týmů a nastavení základních standardů v procesu neurorehabilitace různých skupin neurologických pacientů.

V rámci zřízení iktových center podle věstníku 2/2010 z 1.3.2010 byla v České republice vytvořena síť komplexních iktových center a iktových center. Součástí těchto center jsou i lůžka včasné rehabilitace. Ve věstníku je jasně dáno personální i věcné vybavení těchto pracovišť, ale stále chybí adekvátní úhrada od zdravotních pojišťoven.

Cíle sekce neurorehabilitace:

 • nastavení základních parametrů personálního a věcného vybavení pracovišť poskytujících neurorehabilitaci
 • navýšení úhrad za hospitalizaci zdravotními pojišťovnami podle tíže postižení pacientů, kterým je rehabilitace poskytována
 • vytvoření standardů rehabilitace u jednotlivých typů postižení (například standardy pro rehabilitaci pacientů po CMP, s RS, s neuromuskulárními onemocněními, s Parkinsonovou nemocí, s ataxií a dalšími)
 • vytvoření standardů kognitivní rehabilitace
 • koordinace a pomoc při vytváření regionálně vyvážené sítě ambulantních specializovaných pracovišť jednotlivých odborností (fyzioterapeutů,ergoterapeutů, klinických logopedů a klinických psychologů) k zajištění rehabilitace definovaných a vzácnějších neurologických onemocnění
 • podpora odborné přípravy a celoživotního vzdělávání v neurorehabilitaci
 • informovanost zdravotnické veřejnosti a laiků
 • podpora publikační činnosti v oblasti neurorehabilitace

V Praze březen 2016

Sekce fyzioterapeutů

V rámci Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny existuje několik sekcí. Sekce fyzioterapeutů patří mezi sekce nejdéle existující.

V současné době probíhají v rámci „společnosti“ snahy činnost sekcí aktivizovat a v neposlední řadě učinit více transparentní.

V souvislosti s tímto si vás, všechny členky a členy SRFM (především však fyzioterapeutky a fyzioterapeuty), dovolujeme oslovit a požádat, abyste vyjádřili svůj zájem být členy v naší sekci fyzioterapeutů. Tento svůj zájem prosíme sdělte písemně (e-mailem) člence výboru společnosti RFM doc. Dr. Dagmar Pavlů, CSc. (e-mail: dagmarpavlu@iol.cz).

Abychom mohli při řešení či diskutování naších aktuálních témat se vztahem hlavně k fyzioterapii oslovovat všechny členy sekce fyzioterapeutů SRFM, potřebujeme mít konkrétní seznam členů a rovněž tak Vaše aktuální kontakty (e-mailové).
Pozn.: 
Přihlášení se k příslušnosti do sekce neobnáší žádné další finanční zatížení z Vaší strany nad rámec každoročního členského poplatku do SRFM.

K hlavním tématům, kterým se sekce fyzioterapeutů SRFM věnuje a do budoucna hodlá i nadále věnovat jsou tyto 3 základní oblasti:

 • Postavení fyzioterapeuta v systému poskytování zdravotní péče, multiprofesní spolupráce a profesní otázky
 • Vzdělávání fyzioterapeutů na všech úrovních 
 • Fyzioterapie ve vztahu k mezinárodním otázkám (problematika migrace apod.)

Sekce fyzioterapeutů Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny výše uvedené oblasti řeší průběžně ve spolupráci s celým výborem společnosti. Do budoucna počítá také s větší spoluprací s profesní organizací fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR), ale i dalšími profesními organizacemi tak, aby byla vytvořena co nejširší platforma pro společnou práci v oboru fyzioterapie.

Pro možnost větší výměny názorů jsou plánována setkání sekce fyzioterapie SRFM a diskusní fórum při Sjezdech společnosti RFM, které se již tradičně konají v Luhačovicích.

V případě nutnosti aktuálně řešit či diskutovat jakékoliv téma, budou členové a členky sekce osloveni/y cestou e-mailu.

Za sekci fyzioterapeutů SRFM ČLS JEP

Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc., v.r. 
Bc. Eva Mlčochová, v.r.

Sekce PRM UEMS