31. října 2022

Zemřel doc. MUDr. Jan Kálal

Dne 3. 10. 2022 nás navždy opustil pan doc. MUDr. PaedDr. Jan Kálal, CSc.

Pan docent začínal jako sekundární lékař v nemocnici Vimperk na interním oddělení, a postupně složil dvě atestace v oboru interního lékařství. Následně absolvoval atestací třetí, a to v oboru FBLR, a stal se primářem rehabilitačního oddělení ve Strakonicích. Posléze pracoval jako primář v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech a od roku 1985 působil několik let jako zástupce přednosty na Klinice rehabilitace FN Motol, později pak jako samostatně pracující lékař. Ve své praxi byl předním odborníkem na problematiku amputovaných. Pracoval také jako soudní znalec v oboru zdravotnictví se specializací na interní medicínu a rehabilitaci. Habilitoval v roce 1996 s tématem "Energetická náročnost chůze o protéze".

doc. Kálal

V osobě pana docenta Kálala ztrácíme velkého odborníka na výše uvedenou problematiku. Je obdivuhodné, jak s plným pracovním nasazením a entuziasmem pracoval až do konce svého života.

Čest jeho památce.

Martina Kövári a kolektiv Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Autor: MUDr. Martina Kövári, MHA