Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Vznik sítě rehabilitačních ambulancí zaměřených na vyšetření a léčbu spastické parézy pacientů po cévní mozkové příhodě
13. března 2022

Vznik sítě rehabilitačních ambulancí zaměřených na vyšetření a léčbu spastické parézy pacientů po cévní mozkové příhodě

Další krok našeho oboru v cerebrovaskulární péči

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny navrhla v Pracovní skupině pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči MZ ČR rozšířit podíl oboru na cerebrovaskulární péči. Kromě dosud definovaného vyčlenění kapacity lůžkové rehabilitační péče v centrech cerebrovaskulární a iktové péče se jedná nově o zřízení specializovaných rehabilitačních ambulancí zaměřených na vyšetření a léčbu spastické parésy pacientů po cévní mozkové příhodě včetně aplikace botulotoxinu A. Jednání vedla k pozitivnímu výsledku a na základě Věstníku č. 12/2020 MZ ČR vznikla pro centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (tzv. komplexní cerebrovaskulární cetra) povinnost zřízení "Rehabilitační ambulance zaměřené na vyšetření a léčbu spastické parézy pacientů po cévní mozkové příhodě vedené lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru rehabilitace a fyzikální medicína a s vyčleněným úvazkem fyzioterapeuta a ergoterapeuta pro tyto potřeby." Pro níže uvedených 13 akreditovaných center vysoce specializované cerebrovaskulární péče je tato rehabilitační ambulance povinností, ale mohou se přidat nepovinně i některá z center vysoce specializované péče o pacienty s iktem (tzv. iktových center). 

Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče se statutem do 31. 12. 2025
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice v Motole Praha
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská zdravotní a.s., - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. 
Nemocnice Na Homolce Praha
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha

Nové výkony odbornosti RFM

V návaznosti na výše uvedení SRFM v roce 2020 připravidla tři výkony odbornosti 201 k výkazu výše uvedené péče a po jednáních se zdravotními pojišťovnami byly tyto výkony nakonec schváleny Pracovní skupinou pro seznam zdravotních výkonů MZ ČR. Jedná se o tyto výkony: 

  • 21026 SPECIALIZOVANÉ NEUROREHABILITAČNÍ HODNOCENÍ SPASTICKÉ PARÉZY U DOSPĚLÉHO PACIENTA
  • 21028 - NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE I. (2-4 SVALY)
  • 21029 - NAVIGOVANÁ NITROSVALOVÁ APLIKACE BOTULOTOXINU TYPU A K LÉČBĚ FOKÁLNÍ SPASTICKÉ DYSTONIE II. (5 A VÍCE SVALŮ)

Uvedené výkony vešly v platnost od 1. 1. 2022, jsou autorskými výkony odbornosti rehabilitační a fyzikální medicína (201), přičemž sdílenou odborností, která může požádat o nasmlouvání výkonů je odbornost neurologie (209). Garantem výkonu 21026 je lékař s atestací RFM, pro výkony 21028 a 21029 je potřeba doložit osvědčení odborné společnosti o absolvování kurzu Ultrazvukem navigovaná aplikace botulotoxinu typu A v léčbě fokální spastické dystonie. Seznam udělěných osvědčení - certifikátů opravňujících k podání žádosti o nasmlouvání těchto výkonů je k dohledání na stránkách naší odborné společnosti v sekci Společnost. - Certifikáty SRFM pro výkony.  

Indikátory kvality cerebrovaskulární péče pro rehabilitaci

Na základě Věstníku č. 10/2021 MZČR byly pak doplněny sledované indikátory kvality, které byly nově stanoveny i za obor Rehabilitační a fyzikální medicína: 

  • 1. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách daného KCC/IC (absolutní počet, ne procenta)
  • 2. Počet dospělých pacientů s fokální dystonií po získaném poškození mozku vyvolaném CMP, kteří byli v KCC léčeni aplikací botulotoxinu typu A
  • 3. Barthelové index (ZBI) – skóre při přijetí pacienta na rehabilitační lůžka a skóre při propuštění pacienta z RHB lůžek
  • 4. Počet dnů od příhody k přijetí na rehabilitační lůžko
  • 5. Počet pacientů propuštěných a) domů b) do sociálního zařízení c) do následné rehabilitační péče d) do lázeňské léčebně rehabilitační péče e) do následné ošetřovatelské či dlouhodobé péče

Indikátory 1, 3, 4 a 5 jsou určeny pro všechna cerebrovaskulární a iktová centra, indikátor 2 je povinný pro komplexní cerebrovaskulární centra s tím, že uváděn může být i iktovými centry, kde aplikace botulotoxinu probíhá. 

Databáze RES-Q

Od února roku 2022 je pro sběr dat indikátorů kvality určena společná databáze RES-Q, která je již dlouhodobě užívána neurology.

Přístup k zápisu do databáze RES-Q je určen jen omezenému počtu proškolených odborníků center a podléhá schválení administrátora databáze, Pracovní přístup není určen pro širokou ani odbornou veřejnost mimo centra, těm jsou určeny až publikované výstupy. Proto prosíme repsketujte, že dále uvedený návod je určen jen pro oslovené a poučené zástupce center. Návod na zápis do databáze bude trvale umístěn na našich stránkách v sekci Odborné postupy, metodiky a publikace a nyní tento dokument dle domluvy nabízíme v odkaze zde - Návod k práci s databází RES-Q

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, MUDr. Michal Říha, Ph.D.