8. července 2024

Výsledky voleb SRFM 2024

Oficiální výsledky voleb.

Výsledky voleb SRFM 2024

Složení výboru společnosti                                                                           Složení revizní komise
příjmení a jméno hlasy příjmení a jméno hlasy
1 doc. MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA 64 1 MUDr. Bajer Karel, MBA, LL.M. 13
2 MUDr. Kővári Martina, Ph.D., MHA 55 2 MUDr. Jačisko Jakub, Ph.D. 6
3 MUDr. Maršálek Pavel 52 3 MUDr. Švojgrová Andrea 6
4 doc. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. 52
5 MUDr. Vacek Jan, Ph.D 52
6 MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA 49
7 MUDr. Hoskovcová Martina, Ph.D. 48
8. prof. MUDr. Kobesová Alena, Ph.D. 43
9 doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D. 35
10 MUDr. Bc. Gueye Tereza, Ph.D. 32
11 doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA 30
12 Mgr. Gál Ota, Ph.D. 27
13 MUDr. Mgr. Míková Marcela, Ph.D. 27
14 MUDr. Kolář Petr, Ph.D. 22
15 Mgr. Toufar Vladan 21

Poznámka: Toto složení výboru a revizní komise vzniklo na základě výsledků dvoukolové volby, kdy v prvním kole byli navrženi kandidáti a ve druhém kolem proběhlo z kandidátů, kteří přijali kandidaturu, vlastní hlasování. Po zvolení kandidáti znovu potvrzovali zda přijímají zvolení do výboru či revizní komise. Složení revizní komise se proto mírně liší od skutečného pořadí uvedeného níže v přiložených dokumentech. V případě rovnosti hlasů na hranici zvolení do revizní komise rozhodoval los provedený volební komisí. 

Trvalé umístění výsledků voleb najdete v sekci Pro členy SRFM. záložka Volby - https://www.srfm.cz/volby

Funkční období stávajícího výboru a stávající revizní komise končí 31.8.2024. 

První společné zasedání nového výboru a nové revizní komise SRFM spojené s volbou nového výkonného předsednictva výboru a předsedy revizní komise se uskuteční ve středu dne 11. 9. 2024 od 10.00 v knihovně Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK Praha, Albertov 7, Praha 2.

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně doporučeným dopisem (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb, t.j. do 7. 8. 2024 včetně (rozhoduje okamžik doručení) na adresu volební komise:

  • Česká lékařská společnost J.E.Purkyně,
  • Volební komise SRFM – Volby do výboru a revizní komise OS-40 ČLS JEP,
  • Sokolská 31,
  • 120 00 Praha 2

Stížnost musí obsahovat stručný popis v čem je spatřována nesprávnost voleb, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise organizační složky ČLS JEP.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANDIDÁTNÍ LISTINY VOLBY SRFM 2024

Níže uvedení kandidáti byly navrženi na základě nominací členů SRFM provedených elektronicky od 2.5.2024 do 20.5.2024

VÝBOR

V tabulce je aktuální stav aktivních kandidatur do výboru společnosti ke dni zahájení voleb.

č. KANDIDÁT VÝBOR SRFM AKTIVNÍ KANDIDATURA rok nar. pracoviště zájmová oblast pro práci ve výboru
1 doc. MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA ANO Přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze Zabývám se mimo jiné neurorehabilitací v subakutním a chronickém období včetně léčby spasticity, podílím se na přípravě pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, jehož úroveň považuji za důležitý bod při rozvoji oboru RFM a jeho postavení mezi dalšími medicínskými specializacemi. Ve výboru pracuji již 8 let jako místopředsedkyně, účastním se řady jednání na MZ a dalších institucích, jsem delegátkou UEMS PRM a ESPRM.
2 MUDr. Bajer Karel, MBA, LL.M. ANO
3 MUDr. Baníková Šárka, MBA NE - kandidaturu nepřijímá
4 MUDr. Barborka Jan NE - kandidaturu nepřijímá
5 MUDr. Bebjaková Jaroslava NE - kandidaturu nepřijímá
6 MUDr. Bednář Michal, Ph.D. ANO
7 Bc. Bezvodová Vlasta NE - kandidaturu nepřijímá
8 MUDr. Bílková Karolína ANO
9 MUDr. Bláhová Daniela ANO
10 doc. MUDr. Bojar Martin, CSc. ANO
11 MUDr. Borková Jana ANO
12 MUDr. Buzek Jan ANO
13 doc. PhDr. Čakrt Ondřej, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
14 Mgr. Čech Zdeněk ANO
15 MUDr. Chmelová Irina MBA, Ph.D. ANO
16 MUDr. Cibulka Lukáš ANO
17 MUDr. Čopáková Marianna ANO
18 MUDr. Danielová Barbora NE - kandidaturu nepřijímá
19 MUDr. Ditmar Rudolf NE - kandidaturu nepřijímá
20 MUDr. Dlouhá Maršálková Alexandra ANO
21 PhDr. Dobeš Miroslav ANO
22 MUDr. Doležal Aleš, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
23 Faltýnková Zdeňka ANO
24 PaedDr. Mgr. Frána Michal Joshua,  MBA, MHA, LL.M. ANO
25 Mgr. Gál Ota, Ph.D. ANO
26 Grishanov Anatolii MD ANO
27 prof. MUDr. Grünerová Lippertová Marcela, Ph.D., MSc. ANO
28 MUDr. Bc. Gueye Tereza, Ph.D. ANO
29 MUDr. Hadraba Ivan NE - kandidaturu nepřijímá
30 Mgr. Hanušová Šárka, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
31 MUDr. Hašpicová Marcela ANO
32 MUDr. Hnátek Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
33 MUDr. Holická Jana ANO
34 MUDr. Holub Miroslav NE - kandidaturu nepřijímá
35 MUDr. Horáček Ondřej ANO
36 MUDr. Hoskovcová Martina, Ph.D. ANO
37 MUDr. Hrdlička Zbyněk ANO
38 MUDr. Jačisko Jakub, Ph.D. ANO 1993 Pracuji jako ambulantní rehabilitační lékař a věnuji hlavně sonografii pohybového aparátu. Chtěl bych podporovat zájmy mladých rehabilitačních lékařů (např.racionalizace předatestační přípravy, revize atestačních otázek) a implementaci moderních zahraničních trendů do české rehabilitace (ultrazvukové vyšetření, intervence pod UZ kontrolou a EBM)
39 doc. MUDr. Jandová Dobroslava NE - kandidaturu nepřijímá
40 MUDr. Jurajdová Hana ANO
41 MUDr. Klimošová Sylva ANO
42 MUDr. Knedlíková Vítězslava ANO
43 MUDr. Knoppová Tereza ANO
44 prof. MUDr.  Kobesová Alena, Ph.D. ANO Klinika Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Do výboru kandiduji zejména z pozice předsedkyně specializační oborové rady (SOR) pro obor Rehabilitace a fyzikální medicína a z pozice předsedkyně a garantky doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace s cílem zlepšit předatestační a postgraduální vzdělávání lékařů
45 prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
46 MUDr. Kolář Petr, Ph.D. ANO
47 doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA ANO
48 MUDr. Kotek Vojtěch ANO
49 MUDr. Kövári Martina, Ph.D., MHA ANO Klinika Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, funkce: zdravotnická zástupkyně přednosty Do výboru kandiduji z pozice stávající členky výboru v kterém pracuji již 8 let. Dlouhodobě se  věnuji neurorehabilitační problematice. Jsem členkou pracovní komise pro koncepci neurorehabilitace při MZ, národní delegátkou ve společnostech ESPRM a WFNR. Pracuji jako zdravotnická zástupkyně přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, mám tedy letité zkušenosti z klinické praxe. Dlouhodobě se snažím o zlepšení spolupráce mezi odbornou neurologickou společností a společností rehabilitační a zvýšení úrovně rehabilitační péče v ČR. Zájmové oblasti: neurorehabilitační problematika, sonografie pohybového aparátu, a nově vzhledem k výstavbě Národního onkologického centra ve FN Motol se začínám věnovat i  koncepci onkologické rehabilitace.
50 doc. MUDr. Krobot Alois, Ph.D. ANO
51 doc. MUDr. Kříž Jiří, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
52 MUDr. Kubíček Miloslav, Ph.D., MBA ANO
53 MUDr. Liščáková Hana NE - kandidaturu nepřijímá
54 MUDr. Maršálek Pavel ANO 1969 KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem zkušenosti nabízené pro další práci ve výboru: od 2016 řešení problematiky organizace rehabilitace, legislativa, DRG, výkony, od 2019 tvorba a správa webových stránek, od 2021 spolupráce s KZP na hodnocení rehabilitace v cerebrovaskulární péči v ČR, od 2022 spoluorganizace Sjezdu SRFM v Luhačovicích, od 2023 člen Pracovní skupiny MZ pro léčebně rehabiltační péči v ČR
55 MUDr. Maršík Jindřich MBA ANO
56 MUDr. Mezian Hassan NE - kandidaturu nepřijímá
57 doc. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. ANO Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze a Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o. Ve výboru pracuji osmým rokem, poslední 4 roky jako pokladník. Mojí vizí je implementace moderních přístupů v rehabilitaci a rozvoj vzdělávání v praktické sonografii pohybového aparátu. V loňském roce jsem převzal funkci vedoucího redaktora časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství. Do třetího funkčního období jsem se rozhodl kandidovat i proto, že časopis je oficiálním periodikem SRFM a členství ve výboru tím umožní pružnější prosazování zájmů časopisu.
58 MUDr. Michalíček Petr ANO
59 MUDr.  Mgr. Míková Marcela, Ph.D. ANO 1976 Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice, vedoucí lékařka Centrum Arpida, odborná asistentka na Zdravotně sociální fakultě na JU v Českých Budějovicích Mým hlavním odborným zájmem je klinická rehabilitace - aplikace principů našeho oboru pro široké spektrum pohybových poruch napříč klinickými obory. V regionu se snažím o komunikaci mezi lékaři různých specializací a také o spolupráci rehabilitačních lékařů s dalšími členy interprofesního týmu (PT, OT, ST, PS). Zásadně profituji ze své prvotní fyzioterapeutické erudice. Osobní profilací je neurorehabilitace u dospělých i dětských pacientů, management spasticity, sci-fi s funkčními poruchami pohybu. Regionálně není možné se specializovat zcela, takže záběr je (a asi i musí být) širší. Dlouhodobě se podílím na výuce fyzioterapeutů i dalších nelékařských oborů na ZSF JU. Velký prostor ke zlepšení tč. vidím ve vzdělávání rehabilitačních lékařů, kompetencích fyzioterapeutů u vybraných diagnóz, v možnostech managementu rehabilitačních týmů a racionalizaci indikací rehabilitačních (nejen fyzioterapeutických) postupů. 
60 MUDr. Moses Karel ANO
61 MUDr. Musilová Nicole ANO
62 prof. MUDr. Opavský Jaroslav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
63 doc.PaedDr. Pavlů Dagmar, CSc. ANO
64 MUDr. Pešek Tomáš NE - kandidaturu nepřijímá
65 MUDr. Pitr Karel Ph.D. ANO
66 MUDr. Polanská Veronika ANO
67 MUDr. Pospíšilová Ivana ANO
68 Ing. Příhoda Aleš NE - kandidaturu nepřijímá
69 doc. Ing. PhDr. Průcha Jaroslav, CSc., Ph.D. ANO
70 MUDr. Pšenica Petr ANO
71 MUDr. Richtr David ANO
72 MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA ANO Ústřední vojenská nemocnice v Praze, primář rehabilitačního oddělení, vedoucí lékař centra spasticity, školitel kurzů ultrazvukem navigované aplikace botulotoxinu V uplynulém období jsem zastával funkci předsedy SRFM, mým cílem ve výboru je především pokračování v týmové práci na zlepšení dostupnosti rehabilitace pacientům s těžším postižením. Spolupracuji s profesními organizacemi fyzioterapeutů a ergoterapeutů, s Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti na věstníku MZ a RES-Q, na přípravě nových kódů, s akreditační komisí MZ na vzdělávání lékařů v oboru, s Českou onkologickou společností na koncepci rehabilitační péče o narůstající počty pacientů s nádorovým onemocněním, s Národním institutem kvality a excelence zdravotnictví na přípravě doporučených postupů, atd. ...
73 MUDr. Ruprichová Lucie NE - kandidaturu nepřijímá
74 MUDr. Sedláčková Zdenka ANO
75 MUDr. Seifert Petr Seifert ANO
76 MUDr. Smetanová Lenka ANO
77 MUDr. Sojková Alena ANO
78 MUDr. Štefanová Lenka NE - kandidaturu nepřijímá
79 Švecová Libuše ANO
80 MUDr. Svobodová Michaela ANO
81 MUDr. Švojgrová Andrea ANO
82 doc. MUDr. Tichý Miroslav, CSc. ANO
83 MUDr. Toppischová Miriam ANO
84 doc. MUDr. Tošnerová Vlasta, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
85 Mgr. Toufar Vladan ANO
86 MUDr. Ulrych Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
87 MUDr. Vacek Jan, Ph.D. ANO
88 Mgr. Válek Tomáš ANO
89 doc. MUDr. Vaňásková Eva, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
90 doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D. ANO
91 MUDr. Vodvářková Tereza ANO
92 MUDr. Volejník Václav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
93 doc. MUDr. Votava Jiří, CSc. ANO 1942 FZS UJEP Ústí nad Labem a VFN Praha Chtěl bych své dlouholeté zkušenosti z práce ve výboru předávat mladším kolegům, např. v rehabilitaci OZP 
94 doc. Vysoký Robert , Ph.D. ANO
95 MUDr. Wágner Peter NE - kandidaturu nepřijímá

REVIZNÍ KOMISE

V tabulce je aktuální stav aktivních kandidatur do výboru společnosti ke dni zahájení voleb.

č. KANDIDÁT REVIZNÍ KOMISE SRFM AKTIVNÍ KANDIDATURA rok nar. pracoviště zájmová oblast pro práci v komisi
1 MUDr. Adámek Pavel NE - kandidaturu nepřijímá
2 MUDr. Alligerová Marie ANO
3 doc. MUDr. Angerová Yvona, Ph.D., MBA ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
4 MUDr. Bajer Karel, MBA, LL.M ANO
5 MUDr. Baníková Šárka, MBA NE - kandidaturu nepřijímá
6 MUDr. Barborka Jan NE - kandidaturu nepřijímá
7 MUDr. Bednář Michal, Ph.D. ANO
8 Bc. Bezvodová Vlasta NE - kandidaturu nepřijímá
9 MUDr. Bílková Karolína ANO
10 doc. MUDr. Bojar Martin, CSc. ANO
11 MUDr. Brabcová Lenka NE - kandidaturu nepřijímá
12 doc. PhDr. Čakrt Ondřej, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
13 MUDr. Chmelová Irina MBA, Ph.D. ANO
14 MUDr. Cibulka Lukáš ANO
15 MUDr. Čopáková Marianna ANO
16 MUDr. Danielová Barbora NE - kandidaturu nepřijímá
17 MUDr. Drápelová Eva NE - kandidaturu nepřijímá
18 PaedDr. Mgr. Frána Michal Joshua, MBA, MHA, LL.M. ANO
19 Mgr. Gál Ota, Ph.D. ANO
20 MUDr. Gavlas Antonín ANO
21 Grishanov Anatolii MD ANO
22 prof. MUDr. Grünerová Lippertová Marcela, Ph.D., MSc. ANO
23 MUDr. Bc. Gueye Tereza, Ph.D. ANO
24 MUDr. Hadraba Ivan NE - kandidaturu nepřijímá
25 MUDr. Haganová Irena ANO
26 MUDr. Hanzlíková Ivana NE - kandidaturu nepřijímá
27 PhDr. Herbenová Alena NE - kandidaturu nepřijímá
28 MUDr. Hliněná Monika ANO
29 MUDr. Hnátek Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
30 MUDr. Horáček Ondřej ANO
31 MUDr. Hoskovcová Martina, Ph.D. ANO
32 MUDr. Hradil Vítězslav ANO
33 MUDr. Hrdlička Zbyněk ANO
34 MUDr. Jačisko Jakub, Ph.D. ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
35 doc. MUDr. Jandová Dobroslava NE - kandidaturu nepřijímá
36 MUDr. Jindra Adam ANO
37 MUDr. Kebrlová Markéta, MHA ANO
38 MUDr. Klimošová Sylva ANO
39 MUDr. Knoppová Tereza ANO
40 prof. MUDr. Kobesová Alena, Ph.D. ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
41 MUDr. Koenigová Soňa ANO
42 prof. PaedDr. Kolář Pavel, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
43 MUDr. Kolář Petr, Ph.D. ANO
44 PhDr. Kolářová Barbora, Ph.D. ANO
45 MUDr. Kolářová Jana ANO
46 MUDr. Kolářová Jarmila, CSc. ANO
47 doc. MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA ANO
48 MUDr. Kos Petr ANO
49 MUDr. Kosztyo Alexander ANO
50 MUDr. Kövári Martina, Ph.D., MHA ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
51 doc. MUDr. Krobot Alois, Ph.D. ANO
52 doc. MUDr. Kříž Jiří, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
53 MUDr. Kubíček Miloslav, Ph.D., MBA ANO
54 MUDr. Kučera Libor ANO
55 MUDr. Kunschová Andrea ANO
56 MUDr. Marič Ljiljana ANO
57 MUDr. Maršálek Pavel ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
58 MUDr. Maršík Jindřich, MBA ANO
59 MUDr. Mezian Hassan NE - kandidaturu nepřijímá
60 doc. MUDr. Mezian Kamal, Ph.D. ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
61 MUDr. Michalíček Petr ANO
62 MUDr. Mgr. Míková Marcela, Ph.D. ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
63 MUDr. Moses Karel ANO
64 MUDr. Nedělka Jiří ANO
65 MUDr. Němcová Libuše ANO
66 Mgr. Němeček Ondřej ANO
67 MUDr. Nerandžič Zoran ANO
68 prof. MUDr. Opavský Jaroslav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
69 MUDr. Oslizlová Monika ANO
70 doc. PaedDr. Pavlů Dagmar, CSc. ANO
71 MUDr. Pitr Karel, Ph.D. ANO
72 MUDr. Polanská Veronika ANO
73 Ing. Příhoda Aleš NE - kandidaturu nepřijímá
74 MUDr. Přikrylová Eva ANO
75 PhDr. Řasová Kamila, Ph.D. ANO
76 MUDr. Říha Michal, Ph.D., MBA ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
77 Rodová Zuzana NE - kandidaturu nepřijímá
78 MUDr. Ruprichová Lucie NE - kandidaturu nepřijímá
79 MUDr. Šidáková Silvie ANO 1968 primářka RHB odd. Nemocnice Trutnov, Rehatrutnov s.r.o. NZZ sponzoring společnosti, zastropovani počtu terapii placených ZP v ambulancich u chron dg, aktualizace indikačního seznamu lázní, pobytů v OLÚ
80 MUDr. Šírková Romana ANO
81 MUDr. Bc. Sládková Petra, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
82 MUDr. Šmejcová Eliška ANO
83 MUDr. Součková Marie ANO
84 MUDr. Stejskalová Ludmila NE - kandidaturu nepřijímá
85 MUDr. Svobodová Michaela ANO
86 MUDr. Švojgrová Andrea ANO
87 doc. MUDr. Tichý Miroslav, CSc. ANO
88 MUDr. Toppischová Miriam ANO
89 doc. MUDr. Tošnerová Vlasta, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
90 Mgr. Toufar Vladan ANO
91 MUDr. Ulrych Jiří NE - kandidaturu nepřijímá
92 MUDr. Umlaufová Simona NE - kandidaturu nepřijímá
93 MUDr. Vacek Jan, Ph.D. ANO
94 doc. MUDr. Vaňásková Eva, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
95 doc. MUDr. Vařeka Ivan, Ph.D. ANO
96 MUDr. Vašíčková Lia, Ph.D. NE - kandidaturu nepřijímá
97 MUDr. Vávrová Kateřina ANO
98 MUDr. Veverková Hana ANO
99 MUDr. Volejník Václav, CSc. NE - kandidaturu nepřijímá
100 doc. MUDr. Votava Jiří, CSc. ANO viz výše kandidátní listina do výboru viz výše kandidátní listina do výboru
101 doc. Vysoký Robert, Ph.D. ANO
102 MUDr. Wágner Peter NE - kandidaturu nepřijímá
103 MUDr. Wohlová Lucie ANO
104 MUDr. Zejdová Hana ANO
105 MUDr. Žiak Martin ANO