23. dubna 2024

Volby SRFM 2024

VOLBY VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE SRFM ELEKTRONICKY
Návrh kandidátů 2.5. - 20.5.2024
Zveřejnění kandidátní listiny a volební kampaň 22.5. - 18.6.2024
Vlastní volby: 18.6. - 25.6.2024

Vyhlášení voleb do orgánů organizační složky 

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, z.s.

(číslo OS 40) pro elektronickou volbu

K 31.8.2024 končí funkční období současného výboru a revizní komise naší odborné společnosti. Na základě své povinnosti rozhodl výbor SRFM dne 28.2.2024 o konání voleb do výboru společnosti a revizní komise. 

Volby bude zajišťovat sekretariát ČLS JEP pod dohledem zvolené volební komise ve složení:

  • MUDr. Šebková Natálie - předsedkyně volební komise
  • MUDr. Kolářová Martina - členka volební komise
  • MUDr. Brabcová Libuše - členka volební komise

Člen volební komise nemůže kandidovat a být volen do volených orgánů. 

Volební právo: 

Navrhovat kandidáty, volit a být volen mohou pouze řádní členové, kteří byli řádnými členy OS ČLS JEP ke dni 31.3.2024. Rozhodující je seznam členů Centrální evidence členů ČLS JEP.

Upozorňujeme, že členem odborné společnosti se stává zájemce až po zaplacení prvního členského příspěvku a členství je naopak ukončeno automaticky po nezaplacení členských příspěvků dva roky po sobě. 

Volební formuláře k návrhu kandidátů a volební lístky vlastních voleb budou zasílány na e-mailové adresy registrované členskou evidencí ČLS JEP k 31.3.2024. 

Jelikož výzvy budou rozesílány z elektronického volebního systému mimo ČLS JEP z emailové adresy: invitations@mail.electionbuddy.com a např. servery nemocnic mají speciální antivirové ochrany, DOPORUČUJEME voličům kontrolovat průběžně spamové schránky!!!

1. fáze - NÁVRHY KANDIDÁTŮ

Výběr kandidátů (ze seznamu řádných členů OS ČLS JEP k 31.3.2024), zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise, lze provádět od 2.5.2024 do 20.5.2024 včetně přes odkaz, který přijde ve výzvě k návrhu kandidátů každému řádnému členovi OS ČLS JEP e-mailem. Všechny zprávy týkající se uvedených voleb budou označeny předmětem VOLBY – Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP.

Řádní členové společnosti mohou navrhovat kandidáty zvlášť do:

  • výboru (lze navrhnout sebe a/nebo až 5 kandidátů) 
  • revizní komise (lze navrhnout sebe a/nebo až 5 kandidátů)

2. fáze - KANDIDÁTNÍ LISTINA a VOLEBNÍ KAMPAŇ

Na základě návrhů budou sestaveny kandidátní listiny, zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Kandidátní listiny budou zveřejněny od 22.5.2024 do 30.6.2024 na internetových stránkách www.srfm.cz. Do jejich uzávěrky dne 10.6.2024 mohou členové mohou provést kontrolu, že nedošlo k chybě jména, kandidující jsou řádnými členy OS ČLS JEP, mohou také zaslat nesouhlas s kandidaturou apod. Na základě kandidátních listin budou zpracovány elektronické volební lístky – formuláře, které budou zpřístupněny oprávněným voličům prostřednictvím elektronické výzvy systémem elektronického hlasování.

Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a musí s kandidaturou do příslušného orgánu souhlasit. Pokud navržený kandidát nesdělí na dotaz předsedkyně volební komise nebo písemně do 10.6.2024 emailem na Natalie.Sebkova@vfn.cz  (e-mail na předsedu VK) nesouhlas se svojí kandidaturou, má se za to, že s kandidaturou souhlasí.

Oficiální volební kampaň trvá od 22.5.2024 do 18.6.2024, kandidáti mohou vzájemně komunikovat v rámci volební kampaně, k čemuž mohou využít sekce Diskuze na webu www.srfm.cz nebo plénum a kuloáry na XXIX. sjezdu SRFM v Luhačovicích 6. -  8.6.2024. 

3. fáze - VLASTNÍ VOLBA

Každý řádný člen společnosti, který volí elektronicky bude volit prostřednictvím elektronických volebních lístků (dále jen formulářů), zvlášť do výboru a zvlášť do revizní komise. Na formulářích budou uvedena jména všech kandidátů dle kandidátních listin. Volič označí na formulářích jména volených osob, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu, formulář neumožní volit více osob, umožní však volit méně osob. Označení menšího počtu osob nezpůsobuje neplatnost volby. Do výboru se volí 15 členů, do revizní komise 3 členové.

Elektronickou volbu lze provést ode dne 18.6.2024 do dne 25.6.2024, poté již nebude možno elektronicky volit. Volbu lze provést odesláním formuláře pouze jednou, po odeslání formuláře systém elektronického hlasování opravu již neumožní.

4. fáze - VÝSLEDKY VOLEB

Systém elektronického hlasován provede sčítání hlasů do volených orgánů, které obdrží od sekretariátu ČLS JEP volební komise. Poté volební komise sepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíšou všichni členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.

Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování provedené volební komisí. 

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba do 2 týdnů od ukončení volby na internetových stránkách www.srfm.cz .

Stížnosti na průběh voleb: 

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně doporučeným dopisem (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb (rozhoduje okamžik doručení) na adresu volební komise:

Volební komise SRFM – Volby do výboru a revizní komise OS-40 ČLS JEP, Sokolská 31, 120 00 Praha 2

Stížnost musí obsahovat stručný popis v čem je spatřována nesprávnost voleb, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise organizační složky ČLS JEP.

Příloha: 

Vyhlášení voleb do orgánů organizační složky Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, z.s. (číslo OS 40) pro elektronickou volbu