Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Specifické dotazníky Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF („core sets ICF“)
27. července 2019

Specifické dotazníky Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF („core sets ICF“)

ÚZIS informuje o pokračující tvorbě českých verzí specifických sad hodnocených položek Mezinárodní klasifikace funkcí tzv. "Core setů", které standardizují a zjednodušují orientaci ve výběru hodnocených položek z MKF pro jednotlivé oblasti hodnocení a diagnózy.

Autoři: Jitka Vašková, Miroslav Zvolský

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotní organizací (WHO).1

MKF umožňuje porovnávání dat z různých oblastí a zemí. Poskytuje nástroj pro systematický záznam (kódování) funkčního stavu pro zdravotnické a sociální informační služby.   Klasifikace obsahuje velmi obsáhlou škálu základních jednotek, kategorií (identifikovaných jednoznačným kódem), kterými je možné popsat, kvantifikovat a následně v průběhu času hodnotit funkční stav pacienta a sledovat tak zlepšení či zhoršení jeho stavu.

Každá ze čtyř kapitol: b - Tělesné funkce a struktury, s – Tělesné struktury, d - Aktivity a participace (disability), e - Faktory prostředí má více než 500 základních kategorií a některé z nich jsou dále členěny do větší podrobnosti. Pokud bychom použili ke každému pacientovi všechny kategorie, získali bychom sice velké množství informací, ale mnohé z nich by neměly praktické využití, především u kategorií, kde funkční stav není omezen. Vyhledávání jednotlivých kategorií relevantních pro jednotlivého pacienta je postup časově náročný, v klinické praxi těžko realizovatelný a může postrádat přehlednost.

V rámci klasifikace MKF byl proto vytvořen základní dotazník „checklist“ pro základní stavy a pro konkrétní oblasti byly vytvořeny specifické dotazníky obsahující specifické sady kategorií – tzv. „ICF core sets“. Tyto specifické dotazníky obsahují základní pojmy, které jsou klíčové pro zhodnocení funkčního stavu pacienta s určitým onemocněním.

V současné době je na stránkách spolupracujícího centra WHO ICF Research Branch k dispozici 86 core setů (https://www.icf-core-sets.org)

Tři základní core sety – generický, rehabilitační, faktory prostředí a dále core sety muskuloskeletální (18), kardiopulmonální (12), neurologické (18) a dalších 35 (například onkologické, geriatrický, set pro schizofrenii).

Jednotlivé core sety jsou k dispozici buď jako komplexní formuláře s větším obsahem pojmů z různých kapitol nebo v krátké verzi, která je méně obsáhlá a tím jsou také méně časově náročné a více přehledné. Hodnotitel se může rozhodnout sám, který z formulářů je pro něj přínosnější. Pro dětské pacienty jsou vytvořeny některé formuláře rozlišené podle věku (například mozková obrna, ADHD). Tyto core sety obsahují i některé pojmy z ICF-CY Children & Youth version (MKF pro děti a mládež, tato klasifikace zatím nebyla do českého jazyka přeložena).

Na výše zmíněném mezinárodním portále lze do vybraných core setů doplnit další rozšiřující kódy MKF a následně vytvořený formulář vyplnit, uložit nebo vytisknout. K vyhledávání jednotlivých pojmů lze využít také browseru ICF (v anglickém jazyce, verze 2017) na adrese http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) má v úmyslu podobný prohlížeč a elektronickou verzi core setů vytvořit i v českém jazyce.

Jako provizorní řešení před vytvořením českého webového portálu bylo vytvořeno 86 ICF specifických checklistů dle core setů ICF WHO ve formátu MS Word. Tyto dotazníky jsou obdobou základního check listu ICF, ale obsahují pojmy (kódy) z jednotlivých stejně pojmenovaných core setů.

Na stránkách ÚZIS je nyní zveřejněno 53 dotazníků (ICF checklistů). Další dokumenty budou postupně doplňovány. Hotové dotazníky je možné stáhnout na adrese http://www.uzis.cz/dokumenty/mkf-dotazniky.

Použité zdroje:

  1. Český překlad MKF vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (přeložili prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.) za odborné spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
  2. https://www.icf-core-sets.org/

Kontakt na autory sdělení:

MUDr. Jitka Vašková
Oddělení klinických klasifikací, ÚZIS ČR         
 +420 224 972 113

Autor: MUDr. Pavel Maršálek