24. září 2023

Souhrn ze 17. schůze výboru SRFM

17. schůze stávajícího výboru SRFM se konala v prostorách Kiniky rehabilitačního lékařství VFN Praha na Albertově.

V úvodu schůze proběhlo vyhodnocení XXVIII. sjezdu v Luhačovicích. Informace o průběhu sjezdu a účasti přinášíme v samostatném článku, na schůzi byl schválen též hodpodářský výsledek sjezdu, který vedle členských příspěvků je v podstatě jediným významným příjmem do fondu SRFM. Kladný hospodářký výsledek se po letech dostal na úroveň roku 2019, s přesným vyčíslením se mohou členové společnosti seznámit v Zápise ze schůze - viz sekce pro členy SRFM. Celkově byl koncept sjezdu vyhodnocen jako úspěšný a bylo rozhodnuto nadcházející XXIX. sjezd uspořádat ve stejném formátu, předsedou organizačního výboru byl zvolen opět MUDr. Pavel Maršálek a předsedou programového výboru opět doc. PhDr. Ondřej Čakrt. Vzhledem k zastupování SRFM některými členy výboru na světových kongresech WFNR a ISPRM, kterými je SRFM členem a jejichž termíny kolidují s obvyklým květnovým termínem sjezdu, byl z nabídky termínů pro sjezd v roce 2004 vybrán červnový termín 7.6. - 8.6. 2024. 

Výbor také schválil postup organizace XI. Kurzu myoskeletálního ultrazvuku EUROMUSCULUS – XI a WORLD-MUSCULUS 2023, který je organizován pod záštitou SRFM a bude se konat v Praze 24. - 26. 11. 2023. Pozvánku najdete v sekci Odborné akce a pro členy SRFM je garantována sleva 100 €. Výbor projednal návrh Lázní Jáchymov na obnovení pravidelných konferencí v Jáchymově a to nyní pod organizačním vedením SRFM. Výbor nabídku nepřijal z důvodu, že s ohledem na konkurenci odborných akcí v podzimním termínu není schopen výbor SRFM zajistit garanci kvalitního programu na více akcích a rozhodl přítomnou většinou nadále pro garanci kvality sjezdu v Luhačovicích jako trvalé akce pořádané SRFM. 

Další část programu byla věnována vzdělávání. Výbor se rozhodl poopořit stanovisko UNIFY, aby bakalářská forma studia fyzioterapie probíhala již jen formou prezenčního studia. Distanční forma studia byla dříve vnímána jako možnost doplnění vysokoškolského vzdělání v systému již pracujícím terapeutům s praxí, ale možnost distančního studia pro uchazeče bez dřívějšího ukončeného zdravotnického vzdělání v oborech fyzioterapie a ergoterapie považuje výbor SRFM za odborně nevhodnou s ohledem na získání potřebné praxe v oboru zdravotnického pracovníka. Výbor byl dále informován o novém funkčním období akreditační komise oboru RFM. Diskuzí byla řešena problematika akreditace pracovišť I. typu, kde není shoda na akreditační komisí přijaté změně rezignující na povinnost zařízení poskytovat péči kromě RFM souběžně i v oborech ergoterapie a fyzioterapie. Naopak byla vyjádřena podpora zařazení tří nových kurzů do před atestační přípravy: Rehabilitace v pediatrii v délce 24 hodin, Rehabilitace ve vnitřním lékařství v délce 24 hodin a Základy myoskeletálního ultrazvuku v délce 16 hodin. 

Další části jednání se účastnil jako host MUDr. Václav Volejník, čestný člen SRFM a ředitel Hamzovy léčebny Luže-Košumberk. Výbor za jeho přítomnosti upravil již dříve předkládaný návrh na změnu definice rehabilitace v Zákoně 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Plné stanovisko s návrhem je součástí zápisu ze schůze. Přestože víme, že bohužel podpora MZ ČR ke změně je v podstatě nulová, výbor považuje za svou povinnost návrh definující rehabilitaci jako aktivní proces a definující její typy předat jako podnět k legislativnímu procesu a takto byl také jako stanovisko zaslán k rukám ředitelky odboru zdravotní péče MZČR a k rukám ředitele odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR.

Další agenda schůze výboru řešila spolupráci v rámci cerberovaskulární péče před připravovaným zasedáním pracovní skupiny MZ ČR k této problematice, zabývala se postupem vypracování postupů "prerehabilitace" před plánovanými výkony v rámci spolupráce s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, dalšími body byly postupné změny redakční rady časopisu, který jako nový šéfredaktor oficiálně od 1.6.2023 převzal doc. MUDr. Kamal Mezian. 

Na závěr se výbor zabýval přihláškami nových členů. kde byl konfrontován s nově objevivšími se požadavky na přijetí jednak cizích státních příslušníků bez pobytu a bez pracovního úvazku na území ČR a jednak pracovníků ve zdravotnictví z řad managementu bez zdravotnického vzdělání v oboru.  V obou případech se výbor rozhodl žádost o členství nepřijmout.

Výbor SRFM zaujal stanovisko, že podmínkou řádného členství je:

  • a) trvalý pobyt nebo pracovní úvazek na území České republiky, v odůvodněných případech při dlouhodobější práci v zahraničí alespoň české státní občanství
  • b) ukončené vzdělání zdravotnického směru blízkého a uplatnitelného v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína.

V budoucnu výbor zváží navržení přijetí vlastních stanov a v nich formu přidruženého členství SRFM se specifickými podmínkami a s omezením ve volebním právu.

Příští schůze výboru SRFM se bude konat ve středu 22. 11. 2023 opět na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze na Albertově.