20. června 2023

Souhrn ze 16. schůze výboru SRFM

16. schůze stávajícího výboru SRFM se konala v Luhačovicích v předvečer XVIII. sjezdu SRFM.

Po úvodních informacích a posledních organizačních opatřeních k nadcházejícímu sjezdu SRFM výbor projednával jednotlivá témata.

V oblasti vzdělávání byl řešen postoj k jednáním akreditačních komisí k novelizacím vyhlášky o vzdělávání lékařů v základních kmenech. Zde nemá SRFM mnoho možností k vyjádření, výbor pověřil své zástupce v AK k prosazování možnosti výkonu praxe základního kmene až v délce 6 školitelem volitelných měsíců u nechirurgických oborů i na pracovištích rehabilitační a fyzikální medicíny a u chirurgických oborů (kde je tento požadavek na praxi mimo chirurgické obory neakceptovatelný chirurgickými obory) alespoň možnost volitelných 6 měsíců na ortopedii nebo neurochirurgii. Dále bylo diskutována existence distančního studia pro uchazeče bez dřívějšího ukončeného zdravotnického vzdělání v oborech fyzioterapie a ergoterapie. Výbor se shodl, že se jedná o možnost odborně nevhodnou s ohledem na získání potřebné praxe v oboru zdravotnického pracovníka a pověřil doc. Čakrta, Ph.D. vypracováním stanoviska s cílem realizovat studium v těchto oborech již jen formou prezenčního studia. Na výzvu MZ ČR nominovala SRFM dle stanoveného splnění přísných odborných kritérií do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR svého zástupce Dr. Meziana.

Po připomínkách SRFM a jednáních s MZ ČR byla příkazem Ministra zdravotnictví č. 31/2023 byla dne 5.5.2023 ustanovena Pracovní skupina MZ ČR pro léčebně rehabilitační péči ČR, jejíž statut a jednací řád do velké míry reflektuje návrh SRFM. Za SRFM byli do této pracovní skupiny jako stálí členové nominováni Dr. Říha, doc. Angerová a Dr. Maršálek. Do současně pracující Pracovní skupiny MZ ČR pro koncepční řešení neurorehabilitační péče v ČR byla za SRFM nominována Dr. Kővári.

Výbor schválil návrh Dr. Říhy reagovat na výzvu MZ ČR definovat jako jeden typ centrové vysoce specializované péče pracoviště při rehabilitačních částech cerebrovaskulárních center a tím zřízení Center neurorehabilitace při těchto pracovištích.

Výbor přijal zprávu předsedkyně sekce neurorehabilitace Dr. Kövári o připravovaném odborném semináři sekce na jaře 2024 spojeného s novými volbami přesedkyně/předsedy sekce. Dr. Kővári zastupuje nově sekci neurorehabilitace a SRFM ve WFNR (World Federation for Neurorehabilitation).

Dalšími tématy byly průběžné informace práce na aktualizaci indikátorů kvality rehabilitační péče v cerebrovaskulárních centrech, na doporučení „prerehabilitace“ před výkony a rehabilitace v intenzivní péči i aktivit v oblasti myoskeletálního ultrazvuku. SRFM se ujme organizace kongresu myoskeletálního ultrazvuku Euromusculus 2023 v Praze, za výbor je pověřen Dr. Mezian.

Důležitým bodem schůze byla volba nového šéfredaktora časopisu společnosti.  Do výběrového řízení na šéfredaktora časopisu vypsaného v listopadu 2022 se přihlásil jediný kandidát: MUDr. Kamal Mezian Ph.D. Dr. Mezian představil na schůzi výboru představy o směřování časopisu. Prezentoval návrh nového názvu časopisu Central European Journal of Rehabilitation s publikačními jazyky čeština, slovenština a angličtina, výhledově s přechodem na on-line formu, navrhl nově funkci emeritního šéfredaktora (navržen dr. Vacek) a dva zástupce šéfredaktora, jednoho pro lékařské obory a jednoho pro nelékařské obory. Po představení záměru diskutováno směřování časopisu, v diskusi návrh podpořen s tím, že případný přechod na plně anglické texty a plně on-line formu výbor vnímá jako reálný směr vývoje, ale navrhuje tuto změnu provádět pozvolna a ponechat ji více spontánnímu vývoji do budoucna. Dr. Mezian byl 13 hlasy zvolen novým šéfredaktorem časopisu Rehabilitační a fyzikální lékařství, funkce se ujme během podzimu 2023.

Příští schůze výboru SRFM se bude konat ve středu 6. 9. 2023 v Praze na Albertově

Autor: MUDr. Pavel Maršálek