29. června 2020

Souhrn ze 14. schůze výboru SRFM

Současné složení výboru se sešlo naposledy před volbami nového výboru na řádné schůzi. Vzhledem ke zrušenému sjezdu SRFM a tím odpadnutí obvyklého místa setkání v Luhačovicích se výbor setkal na výjezdním zasedání pod Blaníkem, v Buchově. Cílem bylo nejen zjistit stav a bojovou morálku blanického vojska, ale i pracovních témat bylo dostatek. V článku přinášíme přehled projednávaných témat, podrobný zápis s přílohami je k dispozici registrovaným členům v sekci pro přihlášené.

Výbor potvrdil proběhlá hlasování a také přesun konání XXVII. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny na 28. – 29. května 2021. S ohledem na pandemická opatření byla mnohá plánovaná jednání a práce pracovních skupiny odložena.

Výbor probíral reakci na informace o diskuzi v České neurochirurgické společnosti ČLS JEP ohledně neurorehabilitace. Sekce neurorehabilitace pracuje při naší odborné společnosti od roku 2007. Jako přehled činnosti výboru v oblasti neurorehabilitace bylo sestaveno Vyjádření k činnosti SFRM a jejího výboru v oblasti neurorehabilitace 5_2020. Výbor SRFM zastává názor, že neurorehabilitace by měla být nadále garantována naší odbornou společností, a s tímto předpokladem bude oslovena Česká neurochirurgická společnosti ČLS JEP k navázání spolupráce.

Dr. Kövári, která se na úrovni UEMS PRM odborně věnuje problematice roztroušené sklerózy a její rehabilitace, informovala, že byl schválen první návrh doporučených postupů - Evidence Based Position Paper (EBPP) UEMS PRM pro rehabilitaci roztroušené sklerózy a návrh postupuje do dalšího hodnocení.

Další bodem byly zprávy o práci pracovních skupin. V oblasti kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků SRFM na jednání se zdravotními pojišťovnami obhájila postoj zachovat již jednou prosazenou preskripci chodítek bez schválení zdravotní pojišťovnou, s výrobci byly dohodnuty limity úhrady. Dále bylo potvrzena podpora jednání o návrhu Česká asociace paraplegiků za podpory České společnosti pro míšní léze ČLS JEP o vytvoření nové úhradové skupiny: Přístroje pro pohybovou a antispastickou terapii. Jednání budou probíhat v následujícím období.

V oblasti přípravy věstníku vysoce specializované cerebrovaskulární péče výbor akceptoval materiál odsouhlasený na schůzi v Hradci Králové v říjnu 2018, současně však navrhl na základě připomínek ostatních členů pracovní skupiny MZ ČR pracovat i s alternativními podmínkami personálních požadavků s ohledem na zhoršující se a prognosticky nepříznivou personální krizi lůžkových zařízení tak, aby došlo k přijatelnému kompromisu mezi zachováním dostatečné kvality péče rehabilitačního týmu a současně nedošlo obtížně splnitelnými personálními požadavky k blokování akreditace většiny současných center.

SRFM pokračuje v přípravě společného výkonů pro aplikaci botulotoxinu neurologem či lékařem RFM a specializovaného klinického vyšetření před jeho aplikací.

Výbor se zabýval záměrem UZIS na povinné používání Mezinárodní klasifikace funkcí – MKF. Výbor nepovažuje za vhodné zavést plošnou povinnost klasifikace, navrhuje začít s používáním MKF na specializovaných pracovištích, kde jsou lidé dostatečně dlouho pro posouzení, a to nejprve v rámci pilotního projektu jen u některých diagnóz. Diskuze o rozšíření klasifikace by měla proběhnout až po vyhodnocení pilotního používání.

Výbor přijal připomínku prof. Lippert-Grünnerová na doplnění navržené definice rehabilitace do novelizace zákona o zdravotních službách a doplnil návrh takto:

  • „léčebná rehabilitace, jejímž účelem je obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí poškozených v důsledku úrazu či nemoci nebo alespoň zmírnění trvalých následků poškozených funkcí, popřípadě zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace zdravotního stavu; léčebná rehabilitace probíhá za aktivní spolupráce pacienta s cílem dosažení potřebné míry nezávislosti a kvality života v daném sociálním prostředí, u pacientů s omezením vědomí nebo psychokognitivním deficitem následkem mozkového poškození probíhá rehabilitace i za omezené aktivní spolupráce pacienta s cílem zlepšení vědomí, navázání komunikace a kooperace; v případě, že jsou při jejím poskytování využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení podle lázeňského zákona, jedná se o lázeňskou léčebnou rehabilitaci“

Poněvadž vnitroresortní připomínkové řízení na MZ ČR již skončilo, může být formální problém s akceptací této změny a možná bude muset být využito až mezirezortní připomínkové řízení.

Další schůze výboru se bude konat v první polovině září, její termín navrhne současný předseda společnosti dle potvrzení konečných výsledků voleb nového výboru SRFM volební komisí.

 Případné podněty či podklady k projednání od členské základny je třeba zaslat nejpozději do 30. srpna 2020 – možno na adresu info@srfm.cz a do předmětu uvést K PROJEDNÁNÍ VÝBOREM.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek