28. listopadu 2022

Souhrn ze 14. schůze výboru

14. schůze stávajícího výboru SRFM se konala na Klinice rehabilitačního lékařství v Praze na Albertově.

Schůze výboru v tradičním zázemí se v prvé části zabývala přípravou XVIII. sjezdu SRFM, který má již schválený termín konání 26. - 27. května v Luhačovicích. Z organizačního hlediska mají přípravu na starosti Dr. Maršálek a doc. Vařeka. Základem zůstává osvědčený formát dvoudenního setkání tradičně pojatým společenským večerem. Novinkou by mělo být setkání primářů či vedoucích pracovníků akreditovaných pracovišť v předvečer sjezdu a navýšení počtu firemních workshopů, v plánu je 3. setkání zástupců rehabilitačních pracovišť z cerebrovaskulárních center a také již tradiční sonografický workshop na konci sjezdového programu. Programový výbor ve složení doc. Čakrt, Dr. Mezian, Dr. Wágner a doc. Vařeka připravuje 4 tématické bloky vyžádaných přednášek, více prostoru než minule bude věnováno přihlášeným příspěvkům a posterové sekci. Přihlášky k aktivní účasti budou dle pokynů na webu zasílány na e-mail společnosti s uzávěrkou přijetí příspěvků k 15. 2. 2023 a se zveřejněním programu nejpozději k 15. 3. 2023. Přihlášky k pasivní účasti pak budou realizovány již naším organizačním partnerem Lázně Luhačovice a.s. a budou otevřeny během března 2023. Výše registračních poplatků bude určena později po lednové analýze předpokládaných nákladů sjezdu, naším cílem je vyrovnané či kladné hospodaření sjezdu při zachování jeho kvality a společenské úrovně. 

V dalších bodech proběhly běžné reference z jednotlivých pracovních skupin a komisí. 

Z hlediska hospodaření společnosti bylo diskutováno včlenění s ohledem na navýšení tiskových a nakladatelských služeb nyní ekonomicky ztrátového vydávání časopisu do členských příspěvků. Tento návrh zatím nezískal potřebnou podporu. Výbor se k návrhu vrátí v příštím roce, kdy by měl být znám již nový šéfredaktor časopisu. Nicméně s ohledem na inflaci bylo rozhodnuto od ledna 2023 o nutnosti jak navýšení ceny časopisu, tak i navýšení členských příspěvků, a to v obou případech na 800,- Kč ročně. V této souvislosti je nutno podotknout, že členové výboru pracují bez nároku na odměnu či cestovní náhrady, náklady na schůze minimalizujeme konáním na vlastních pracovištích. Náklady společnosti tvoří především vydávání časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství, poplatky za členství v mezinárodních organizacích a úhrady spojené s reprezentací a prací SRFM v nich. 

Další část jednání byla věnována parametrům vyhlášení výběrového řízení na šéfredaktora časopisu Rehabilitační a fyzikální medicína, který by měl nahradit v příštím roce odstupujícího Dr. Vacka. 

Příští schůze výboru se bude konat dne 22. 2. 2023 v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na Petříně. 

Autor: MUDr. Pavel Maršálek