30. září 2022

Souhrn ze 13. schůze výboru

13. schůze stávajícího výboru SRFM se konala v prostředí Rehabilitační kliniky FN v Hradci Králové.

Přestože schůze byla poznamenána absencí nadpoloviční většiny členů výboru a nebyla tak usnášení schopná, přítomní členové projednali mnoho bodů důležitých pro další směřování společnosti. Všechny body byly posléze schváleny celým výborem hlasováním zápisu per rollam. 

V úvodu přijal výbor již před schůzí doručenou rezignaci Dr. Švojgrové a na základě dalšího pořadí dle výsledku voleb 2020 byl výbor informován předsedkyní volební komise o doplnění výboru. Volební komisí byla schválena jako nová členka výboru MUDr. Bc. Tereza Gueye, Ph.D. Její místo v revizní komisi pak zaujal MUDr. Hassan Mezian. 

Výbor přijal a schválil Dr. Maršálkem předložené výsledné hodnocení a vyúčtování XVII. sjezdu SRFM a schválil převedení podílu na zisku do fondu společnosti. Současně byla zahájena příprava XVIII. sjezdu SRFM a schválen termín jeho konání 26.-27. května 2023 v Luhačovicích. Organizačním partnerem sjezdu budou opět Lázně Luhačovice a.s. Organizační výbor byl zvolen ve složení Dr. Maršálek a doc. Vařeka a programový výbor ve složení doc. Čakrt, Dr. Mezian, Dr. Wágner a doc. Vařeka. Informace o sjezdu budou aktuálně uvedeny vždy na webu SRFM. 

Delší diskuze byla vedena k problematice neurorehabilitace. Zástupci SRFM za poslední dva roky odvedli mnoho dílčích, ale souhrnem významných kroků ma poli úhrady péče, zdravotních výkonů, sledování kvality i vzdělávání. SRFM se podařilo prosadit oddělené a lepší ocenění případů rehabilitace pacientů s neurologickými diagnózami na akutních rehabilitačních lůžkách do nového systému úhrady péče CZ-DRG. Po delším úsilí se podařilo do Seznamu zdravotních výkonů prosadit nové kódy pro výkony specializovaného vyšetření spastické parésy a aplikace botulotoxinu u dospělých v této indikaci. Nově výbor nyní pověřil Dr. Kövári k přípravě podkladů pro návrh výkonu aplikace botulotoxinu u dětí, tak aby mohl být regulérně vykazován výkon popisující danou terapii. SRFM organizuje od podzimu 2021 pod garancí Dr. Říhy Kurzy aplikace botulotoxinu pod ultrazvukovou a elektrostimulační navigací. SRFM též iniciovalo vznik neformální pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci SRFM, České neurologické společnosti, ÚZIS a Kanceláře zdravotního pojištění s cílem získání podkladových statistických dat pro další práci a argumentaci výboru směrem k MZ ČR a pojišťovnám. Od jara 2022 se rehabilitační oddělení při cerebrovaskulárních a iktových centrech zapojily sběrem dat do celosvětového registru kvality péče po cévních mozkových příhodách RES-Q. Podepsané memorandum o spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP se týká i závazku spolupráce ke zlepšení neurorehabilitace v intenzivní péči. Na listopad 2022 SRFM svolá další pracovní setkání zástupců rehabilitačních částí cerebrovaskulárních a iktových center, první takové setkání proběhlo v květnu během sjezdu v Luhačovicích. Výbor potvrdil správnost směřování těchto kroků a diskutoval další postup v této oblasti včetně nutnosti tyto úspěchy lépe prezentovat. 

V oblasti zdravotnických prostředků a komunikace s Komisí MZ ČR pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků převzal kompetenci zpět Dr. Maršálek. Výbor vyjádřil souhlasné stanovisko SRFM k návrhu Svazu zdravotních pojišťoven na vznik nové úhradové skupiny zdravotnických prostředků do kategorizačního stromu pro elastoviskózní roztoky, současně však zahrnul do tohoto návrhu navíc žádost o zařazení oboru Rehabilitační fyzikální medicína mezi obory preskripčního omezení oprávněné tyto prostředky předepisovat. Schváleno bylo dále podporující stanovisko návrhu České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. na vznik nové úhradové skupiny kategorizačního stromu s názvem "Sedák ke stabilizaci, kompenzaci a korekci sedu na zakázku", který je revolučním řešením individualizace řešení korekce a stabilizace sedu na invalidním vozíku. 

Výbor dále jednal o obsazení pozice ambasadora při platformě Youth forum ISPRM, kterého výbor vybere dle zaslaných přihlášek (informace bude samostatně uvedena na webu). Dalším bodem jednání byla příprava podmínek pro vypsání výběrového řízení na nového šéfredaktora časopisu společnosti Rehabilitace a fyzikální lékařsví, který by se měl ujmout funkce v první polovině roku 2023. Podmínky a výběrové řízení samotné bude zveřejněno na webu SRFM a v časopise. 

Nakonec výbor schválil přihášky nových 21 členů společnosti a dohodl se na termínu a místu další schůze výboru, a to ve středu 2. 11. 2022 v Praze na Albertově.