20. června 2022

Souhrn ze 12. schůze SRFM

V pořadí 12. schůze stávajícího výboru SRFM se konala v předvečer sjezdu společnosti v Luhačovicích. V úvodu byli ustanovení předsedající jednotlivých bloků sjezdu.

Dále se organizační výbor se omluvil za nesrovnalosti v tištěném programu, kdy se do tisku dostala omylem bohužel předposlední pracovní verze.

Doc. Vařeka otevřel otázku smyslu existence komisí, které ustanovuje výbor, protože často jen kopírují témata činnosti a spolupráci členů výboru v pracovních komisích MZ a jiných. Diskuse skončila bez závěru, rozdělení komisí bylo zatím ponecháno.

Na schůzi bylo schváleno memorandum mezi Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny a Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny o spolupráci ve všech oblastech, které se týkají problematiky rehabilitace pacientů v intenzivní péči a souvisejících odborných témat.

Doc. Angerová informovala o proběhlém hlasování v sekci neurorehabilitace, jejíž novou předsedkyní byla zvolena MUDr. Martina Kövári, MHA. Dr. Kövári také nahradí doc. Angerovou jako zástupce SRFM ve světové The World Federation of Neurorehabilitation (WFNR), ve které je SRFM výhradním zástupcem české neurorehabilitace.

Z práce komisí je v současné době nejaktivnější komise pro použití diagnostického ultrazvuku v rehabilitaci, Dr. Mezian informoval, že v letošním roce pokračují běhy diagnostických kurzů muskuloskeletální sonografie (na Anatomickém ústavu 1.LF UK) pořádané a garantované ve spolupráci SRFM a České společnosti pro ortopedii a traumatologii a stejně jako Dr. Říhou organizované SRFM pořádané a garantované Kurzy aplikace botulotoxinu u spastické parézy (ÚVN Střešovice).

V závěru proběhla dlouhá diskuse o dalším směřování odborného časopisu společnosti Rehabilitace a fyzikální lékařství a to jednak v souvislosti s problematikou ekonomiky časopisu v době významného zdražení tiskových prací, ale i s ohledem na úmysl Dr. Vacka plánovaně rezignovat na funkci šéfredaktora časopisu. Diskuze bude pokračovat na další schůzi výboru. Schváleno bylo zpřístupnění částí webu v sekcích Pro členy SRFM a Diskuze i pro nečleny společnosti, podmínkou přístupu do nich však zůstává registrace přes poskytovatele webových služeb proLekare.cz.

Další schůze se uskuteční 13. 9. 2022 v Hradci Králové