Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Informace z italské rehabilitační společnosti SIMFER
24. března 2020

Informace z italské rehabilitační společnosti SIMFER

V souvislosti s pandemií infekce COVID-19 přinášíme dokumenty italské rehabilitační společnosti SIMFER, které byly publikovány dne 16. 3. 2020 v European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Pro SRFM přeložily a zpracovaly MUDr. Martina Kövári a MUDr. Yvona Angerová.

Vliv vypuknutí infekce COVID -19  na rehabilitační služby a aktivity rehabilitačních lékařů v Itálii. Oficiální  dokument italské rehabilitační společnosti (SIMFER).

Autoři: Paolo Boldrini, Andrea Bernetti, Pietro Fiore

Úvod: Od vzniku epidemie onemocněním COVID 19 je Itálie první nejvíce zasaženou zemí a počet nemocných je nejvyšší na našem evropském kontinentu. Od začátku má tato epidemie obrovský dopad na akutní sektor zdravotního systému (hlavně na oddělení urgentních příjmů, jednotek intenzivní péče, laboratoře a zobrazovací metody). Vzhledem k  šíření epidemie jsou postupně zahrnovány do tohoto zdravotnického segmentu i oblasti péče postakutní, včetně rehabilitace. V současné době jsou patrné  dva hlavní faktory ovlivňující rehabilitační aktivity:

 • zvýšený tlak akutních oddělení na předávání pacientů k hospitalizaci na rehabilitačních odděleních včetně příjmu pacientů s COVID-19,  a také na příjem pacientů s jinými závažnými diagnózami, kdy příjem nemůže být odsunut na později
   
 • nárůst problémů v poskytování rehabilitační péče ambulantně či v domácím prostředí, a to vzhledem na omezující opatření vydávaná národními a lokálními autoritami, které výrazně limitují přesun pacientů s cílem zabránění další rozšíření infekce
   

Výše uvedené faktory rychle mění celou organizaci rehabilitační péče, navzdory tomu, že rehabilitační profesionálové se snaží dělat maximum pro poskytnutí adekvátní péče. Vzhledem k této situaci byl vydán níže uvedený dokument, který přijal exekutivní výbor italské rehabilitační společnosti (Societa Italiana Di Medicina Fisica e Reabilitativa, tzv. SIMFER). 

Dokument  exekutivního výboru společnosti SIMFER (Italské společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny) ze  dne 13. 3. 2020

 Současná epidemie COVID 19 je situací velmi zatěžující italský zdravotnický systém, a to navzdory obrovskému úsilí všech profesionálů. Současná epidemie má také hluboký dopad na rehabilitační služby a činnosti rehabilitačních specialistů. Italská rehabilitační společnost věří, že by měla být zachována adekvátní úroveň  činností v rehabilitačním  sektoru i v této složité situaci. Je tím myšleno nejen zajištění patřičných intervencí pro pacienty potřebující aktuálně rehabilitaci, ale také pomoc při zajištění dalších oblastí zdravotní péče, a to s cílem zachování její kontinuity. Tento dokument shrnuje doporučení SIMFER s přihlédnutím k nejvyšší prioritě - limitaci šíření infekce. Vzhledem k nutnosti limitace šíření infekce je pak potřeba přenastavit priority v rehabilitaci - viz následná doporučení.

Segment akutní péče:

 • Nutností je zajištění adekvátních intervencí s cílem prevence vzniku dlouhodobých omezujících komplikací akutních onemocnění a komorbidit. Tyto cíle musí být koordinovány ruku v ruce s organizačními změnami v akutním sektoru, a to s přihlédnutím k rychlému rozvoji epidemie.
   

Lůžková rehabilitační péče:

 • Cílem lůžkové rehabilitační péče je zajištění odpovídajících služeb na základě tvorby individuálních rehabilitačních plánů a to pro pacienty, které jsou přímo přeloženi z akutních oddělení. Lůžková rehabilitační péče  zahrnuje i pacienty zotavující se z COVID 19 s těžšími komplikacemi či následky. Rehabilitační oddělení mají t.č. zvýšenou kapacitu pro příjem pacientů z jednotek akutní péče s cílem časného a bezpečného propuštění pacientů domů či do dalších sociálních zařízení. Pokud jsou přijímáni pacienti z terénu (z domova), pak tyto příjmy jsou hodnoceny vždy individuálně po zhodnocení benefitu/rizika. Snahou je příjem těchto pacientů spíše odložit a najít alternativní možnosti péče, je-li to možné.

Ambulantní rehabilitační péče a domácí rehabilitační služby:

 • Měla by být zajištěna péče o akutní pacienty, kde je důležitá  rehabilitační intervence pro minimalizaci funkčních deficitů a která nebyla-li by poskytnuta, vedla by k dlouhodobé či trvalé disabilitě. U pacientů s chronickým onemocněním (s exacerbací či bez) a u pacientů, kteří aktuálně netrpí žádným akutním relapsem jsou pak zvažovány alternativní formy terapie jako je distanční komunikace či telerehabilitace s cílem zachování terapeutického vztahu. Výjimkou jsou jen chronická onemocnění v riziku rychlé deteriorace funkčních schopností, zůstanou-li neošetřena.

OCHRANA PACIENTŮ A PROFESIONÁLŮ

 Některé specifické aspekty rehabilitačních aktivit a terapie mohou být v nesouladu  s ochranou profesionálů a obranou proti rozšíření infekce. K těmto specifickým aspektům patří: 

 • častý a/nebo dlouhodobý blízký kontakt mezi pacienty a profesionály
 • často složitá a komplikovaná komunikace s pacientem (kognitivní problémy, poruchy vědomí, dětští pacienti
 • velká pravděpodobnost nezbytné spolupráce rodinných příslušníků nebo přátel při rehabilitaci

Doporučení, která pracují s výše uvedenými skutečnostmi musí vycházet z klinických, organizačních, technických a informačních zkušeností:

 • včasná a preventivní identifikace symptomatických případů, s pravděpodobným odložením podrobného hodnocení (informace o prevenci, dotazníky pro pacienty nebo jejich pečovatele, telefonická triáž nebo triáž před přijetím nebo předběžný pohovor, vyznačené chráněné prostory pro předběžné hodnocení)
 • omezení sociálních kontaktů v souladu s pravidly a doporučením úřadů (reorganizace prostoru s ohledem na požadavky dodržování vzdálenosti mezi osobami, omezení a modifikace pravidel dostupnosti úřadů)
 • používání osobních ochranných pomůcek podle formálního doporučení
 • přijetí maximálního možného přizpůsobení alternativního poskytování péče (konzultace na dálku, telerehabilitace, edukační a tréninkové materiály poskytované distančně)

SIMFER důsledně žádá kompetentní úřady (např. ředitelství veřejných a soukromých zdravotních služeb, místní, regionální a národní zdravotnické orgány), aby podporovaly přijetí výše zmíněných pravidel a zabezpečení adekvátních ochranných prostředků a technické podpory. Pokud nebude dosažitelná odpovídající úroveň ochrany i přes značné úsilí profesionálů a bude značné riziko rozšíření infekce, služby budou zastaveny včetně intervencí s vysokou prioritou.

ORGANIZACE BEZPLATNÉ DISTANČNÍ PODPORY SIMFER

Vzhledem k tomu, že si SIMFER uvědomuje omezený přístup k rehabilitaci v důsledku epidemie COVID-19, spouští distanční podpůrné služby telerehabilitační medicíny s cílem poskytovat rady a informace lidem s různým typem disability, jejich rodinným příslušníkům a pečovatelům. Služba je bezplatná a je poskytována lékaři odbornosti RFM z různých oblastí naší země.Ten, kdo potřebuje nějakou službu, může kontaktovat SIMFER na uvedené e-mailové adrese.

Autor: MUDr. Martina Kövári, MHA, doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.