Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Doktorský studijní program kineziologie a rehabilitace
28. července 2019

Doktorský studijní program kineziologie a rehabilitace

Od listopadu 2018 je otevřen doktorský studijní program kineziologie a rehabilitace, který je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o studium mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínským zaměřením.

Studijní program kineziologie a rehabilitace je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o  tento SP mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínskými studijním programem se zájmem o vědeckou činnost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie a případné dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicínská a klinická technika, biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). Doktorský studiní program kineziologie a rehabilitace se zaměřuje na objektivizaci fyziologických parametrů lidské motoriky, identifikaci příčin motorických poruch a možností terapeutického ovlivnění. Metodologie jednotlivých výzkumných projektů bude přizpůsobena konkrétním cílům dané práce, přístrojovému vybavení školícího pracoviště a výzkumně-profesnímu zaměření školitele a studenta.

Program je akreditován do 31.10.2028. Předsedkyní oborové rady a odbornou garantkou programu je:

doc. MUDr. Alena KOBESOVÁ, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Před přijímacím řízením uchazeč konsultuje potencionálního školitele dle vlastního výběru. Školitel musí být odsouhlasen oborovou radou DSP Kineziologie a rehabilitace. Seznam akreditovaných školitelů viz níž. Spolu se školitelem zvolí uchazeč téma disertační práce a sepíše krátkou anotaci projektu s důrazem na popis metodologie vlastní vědecké práce. Anotaci uchazeč odevzdá spolu s přihláškou ke studiu. Uchazeč se dostaví k přijímacímu řízení spolu se svým školitelem. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné OR. Základem přijímacího pohovoru je diskuze o projektu disertační práce.  Hodnocenými kritérii jsou: kvalita předloženého projektu, plán finančního zajištění, motivace ke studiu a předchozí aktivity v daném oboru (účast na konferencích, publikace, pedagogické aktivity a další).  Pro kladný výsledek přijímacího řízení musí uchazeč prokázat základní orientaci v oboru kineziologie a rehabilitace, obhájit  zvolené téma a prokázat předpoklady k vědecké práci, která vyústí v minimálně dva vědecké články publikované v recenzovaných časopisech.

Kompletní informace o doktorském studijním programu v kineziologii a rehabilitaci najdete přímo na stránkách 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v tomto odkazu Doktorské studijní programy 2.LF UK

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.