Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Zpráva z internetové konference UEMS – PRM
30. března 2020

Zpráva z internetové konference UEMS – PRM

Ve dnech 26. 3. až 28. 3. 2020 proběhla telekonference sekce Rehabilitační a fyzikální medicíny Evropské unie lékařských specialistů - UEMS - PRM. Tato telekonference se uskutečnila v prostředí Webex meeting místo zrušeného setkání UEMS v Jahorině. Diskuse se nevyhnula také současným problémům rehabilitace při pandemii Covid-19. Zprávu přináší naše delegátky v UEMS-PRM MUDr. Martina Kővári a MUDr. Yvona Angerová.

Zpráva z internetové konference UEMS – PRM v prostředí Webex meeting místo zrušeného setkání UEMS v Jahorině, termín 26. 3. -28. 3. 2020

Zapsala: Yvona Angerová, Martina Kövári

Internetové zasedání skupiny PPC (Professional Practice Comittae) 26. 3. 2020, 14.00-15.00 zástupce Martina Kövári

Přes webové prostřední bylo připojeno 36 účastníků, spojení bylo velmi dobré. Byly diskutovány jednotlivé Evidence Based Position Papers (roztroušená skleróza, sarkopenie, neuromuskulární onemocnění apod), a také práce na Cochrane Rehabilitation e-book, která bude představena na kongresu ESPRM, který byl odsunut na září 2020. Také probíhá sběr dat napříč evropskou rehabilitační společností o standardech rehabilitace v jednotlivých zemích a nově jsou sbírána data o i současné situaci v evropských zemích zasežené koronavirovou pandémií. Ve všech evropských zemích je t.č. rehabilitační péče výrazně utlumena ve své ambulantní složce, na rehabilitační lůžková oddělení jsou přijímani jen pacienti akutní, či jsou změněna na lůžka péče o COVID 19 pacienty. Zdůraznila se nutnost urychlené publikace péče o tyto pacienty jak v akutním tak v postakutním stádiu. Dále bude publikována práce věnující se telerehabilitaci (Evidence Based Position Papers in telerehabilitation) . V závěru také byla diskutována  role klasifikace ICF napříč Evropou.

Internetová konference skupiny CAC (Clinical Affairs Comittae), 26. 3. 2020, 15.00-16.00, účastnila se Martina Kövári

Přes webové prostředí připojeno 36 účastníků. Řešena opět problematika ICF, dále akreditace zdravotnických pracovišť, některá pracoviště napříč Evropou mají propadlou akreditaci a je vhodné, aby reakreditovaly. Jinak obdobná tematika s PPC.

Internetová konference Boardu proběhla 27. 3 .2020, 14.30-17.30, zástupce Yvona Angerová

Přes webové prostředí bylo připojeno 35 účastníků, spojení bylo velmi dobré. Přednášející používali prezentace, jak je běžně zvykem při prezenčních konferencích. První zpráva se týkala mezinárodní zkoušky pro rehabilitační lékaře. Poprvé se tato zkouška, pro kterou nadále bude používána zkratka BEX (board examination) dělala on-line. Jednou z možností bylo sehnat internetovou místnost pro více frekventantů, druhou možností bylo využít vlastního notebooku. Všechny technické problémy byly zvládnuty bez obtíží, účastnilo se 115 lékařů napříč evropskými zeměmi. Úspěšně zkoušku složilo 78% účastníků (zhruba stejně jako v minulých letech). Byly probírány podrobnosti týkající se úspěšnosti jednotlivých otázek. Členové Boardu budou jako každoročně požádáni o zaslání nových otázek (cca 3-4 otázky pro každého člena). V tomto roce se zkouška bude konat v pátek 27. 11. 2020. Termín pro zaslání přihlášek je 30. 9. 2020, podrobnosti jsou na webových stránkách UEMS PRM. V letošním roce bude spuštěna i nová simulace zkoušky pro zájemce. Cena zkoušky je 200 Euro. Tři země – Slovinsko, Belgie a Švýcarsko mají tuto zkoušku povinnou součástí národní atestace. V tomto případě je cena 120 Euro. Board vyzýval všechny členské země, aby rovněž tento krok zvážily. Na podporu jednání s ministerstvy bude všem předsedům národních společností zaslán dopis. Přesné znění tohoto dopisu je přílohou této zprávy. Výzva vyvolala delší diskuzi, která probíhá již dlouhodobě. Zejména zástupci bývalých východoevropských zemí se snažili vysvětlovat, že prosazení zkoušky v angličtině není z legislativního hlediska v řadě zemí průchodné. Překládání by celý proces zhoršilo. Některé země řeší tím, že frekventanti mají k dispozici po celou dobu zkoušky slovník a mohou se i na vysvětlení znění zeptat dohlížejícího zástupce Boardu. Dále bylo probrána změna v dokumentaci týkající se zabezpečení zkoušky. Členem hodnotící komise by nově měli být i zástupci země, která má atestaci jako povinnou. Volby byly naplánovány na páteční večer po skončení debaty přes internet. Svým hlasem jsem tuto iniciativu podpořila a byla absolutní většinou schválena.

Další informace se týkaly certifikací a recertifikací „ fellows“, „trainers“ a pracovišť. V ČR má diplomy propadlé 8 lidí. Budeme přesně informováni o jménech a našim úkolem bude zjistit, zda členové mají o recertifikaci zájem.

Důležitou informací pro naše členy je zrušení letošní letní školy v Marseille, která měla být počátkem července. Podzimní akce Syrakuské školy je zatím plánována na 9. - 12. 11. 2020. Tématem by mělo být využívání farmakoterapie v oboru RFM. Konání bude ovlivněno aktuální situací pandemie COVID 19.

Velmi dlouhá diskuze se rozhořela nad tématem financování odborných akcí, na které UEMS PRM přispívá. Podmínkou těchto akcí by měla být jejich smysluplnost a kvalita, kterou určí posluchači v hodnocení kurzu. Podmínkou financování je minimální spokojenost 50%. Vzhledem k tomu, že jedna část členů chtěla uvolnit finance na již proběhlý kurz až po jeho ohodnocení a druhá část chtěla ovlivnit až kurz následující, nedošlo ke konsenzu a tento bod byl z hlasování vyňat.

Internetová konference všech platforem 28. 3. 2020, 10.00-12.00

Telekonference se zúčastnilo 53 delegátů napříč všemi evropskými zeměmi

Na začátku konference byly odhlasovány závěry z předchozího sjezdu z Plovdivu a poděkovalo se kolegům, kteří technicky zorganizovali celou telekonferenci. Poděkování také zaznělo organizátorům sjezdu v Jahorině (Bosna-Hercegovina), která bohužel musela být z důvodu pandemie COVID-19 zrušena. V úvodní řeči předseda společnosti dr. Mauro Zampolini přednesl shrnující zprávu. V ní zmínil pokračující práci na Cochrane Rehabilitation a také poděkoval za edukační činnost profesorce Marii Gabriele Ceravolo a webovému týmu za vylepšení webových stránek. Mauro Zampolini také reforoval o setkání všech zástupců UEMS (tedy specialistů různých oborů) v Londýně (říjen 2019). Na tomto setkání se také hovořilo o roli telemedicíny, která podporuje a upevňuje jednoznačně vztah s pacienty, bohužel na této konferenci nedošlo k jasnému konsensu ohledně její implementace do klinické praxe. Jedním z důležitých úkolů UEMS PRM sekce je proto v současné době podpořit a diskutovat roli telemedicíny a samozřejmě diskuze o roli  rehabilitace v péči o COVID 19 nemocné a pacienty s post-COVID syndromem. Italská společnost (SIMFER) již nějaké informace publikovala v European Journal of Rehabilitation Medicine, a také dochází k diskuzi s čínskými kolegy v souvislosti s péčí o pacienty s postCOVID syndromem. Publikace na toto téma by se měly urychleně připravit. V další části jednání pak byly shrnuty závěry z předchozích webinářů (PPC, CAC  a Boardu).

Další setkání bude uskutečněno v termínu 30. 9. - 3. 10. 2020 v Šibeniku, Chorvatsko.

Autor: MUDr. Martina Kövári, MUDr. Yvona Angerová, Ph. D.