7. srpna 2019

Zemřel prof. MUDr. Jan Pfeiffer

Ve věku 91 let zemřel dne 4. 8. 2019 prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

prof. Pfeiffer

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., se narodil 17. dubna 1928 v Praze v sanatoriu Dr. Jerie v Londýnské ulici. Byl pokřtěn jménem Jan Gustav Pfeiffer Burian. Dětství a mládí prožil v Lomnici nad Lužnicí v jižních Čechách. Jeho otec, MUDr. Antonín Pfeiffer, tam působil jako ven­kovský lékař (oficiálně státní obvodní lékař). Do gymná­zia začal jezdit do Třeboně v roce 1939. Po maturitě v roce 1947 se přihlásil na studium medicíny do Prahy. Od roku 1950 do roku 1952 pracoval jako „fiškus“ na Hennerově neurologické klinice u profesora Jirouta a později u profesora Lesného. Po promoci v roce 1952 dostal umístěnku do Dubí u Teplic, kde zůstal v důsledku epidemie dětské obrny do konce roku 1953. Po vojně nastoupil do Jedličkova ústavu jako sekundární lékař a zůstal tam až do roku 1959, kdy atestoval z neurologie a byl přijat na Neurologickou klini­ku. Do Jedličkova ústavu docházel jako konziliář nepřetržitě 56 let, prakticky do své smrti. Práce pro lidi s disabilitou ovlivnila celý jeho život.

Na Neurologické klinice začal spolupracovat v rehabilitaci s doc. MUDr. Karlem Obrdou, CSc., který na žádost prof. Hennera založil v podstatě první neurorehabilitační pracoviště v České republice, které brzy mělo metodickou a vedoucí pozici i ve výukové oblasti. Rehabilitace na neurologii měla vysokou odbornou úroveň, ale dominovaly prostředky léčebné, zaměřené neurofyziologicky. Profesor Pfeiffer se k nim snažil připojit pra­covní, sociální a pedagogické složky rehabilitace, o což se snažil po celý svůj život.

V roce 1968 dostal pan profesor stipendium a odjel do Francie k profesoru G. Tardieu, kde se naučil hodně zejména o práci multidisciplinárního týmu v rehabilitaci.

Velký impuls k pojetí moderní rehabilitace získal v Německu, v Kolíně nad Rýnem u profesora Kurta Jochheima.

                V roce 1972 se stal přednostou Rehabilitačního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice a krajským odborníkem rehabilitace pro Prahu. V roce 1982 byla založena Katedra rehabilitačního lékařství a pro tuto katedru profesor Pfeiffer dostal budovu na Albertově č. 7, dříve Balneologický ústav. V roce 1986 obhájil titul DrSc. a téhož roku byl jmenován profesorem. Ve stejném roce, v listopadu, vznikla Klinika rehabilitačního lékařství a panu profesorovi se poda­řilo část zaměstnanců Rehabilitačního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice přemístit na Albertov a postupně získat budovu pro re­habilitační účely.

Na Klinice rehabilitačního lékařství působil pan profesor jako přednosta do roku 1992, ale v intenzivní práci pokračoval prakticky až do své smrti. Byl váženým odborníkem v oblasti rehabilitace, za svůj život získal řadu ocenění (velmi si cenil například Medaile Josefa Hlávky z roku 2008 a výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR s názvem Mosty z roku 2007). Měl široké mezinárodní kontakty, spolupracoval na vzniku Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.

Pan profesor byl výborným učitelem, svým výkladem dokázal nadchnout studenty i své spolupracovníky. Byl velmi oblíben všemi pacienty, kteří v něj měli velkou důvěru a věděli, že se nad jejich problémem vždy zamyslí a vybere to nejoptimálnější řešení.

Profesor Pfeiffer měl rozsáhlé znalosti z oblasti přírodovědy, historie, umění. Od mládí se zabýval skautingem. V roce 1947 vstoupil do vysokoškolského roverského kmene v Praze. V 60. letech založil s manželkou Jankou turistický oddíl Kruh, který pod různými hlavičkami funguje dodnes.

V osobě profesora Pfeiffera ztrácíme nejen vynikajícího odborníka, ale především laskavého, ochotného, vzdělaného člověka, který se uměl postavit ke všem problémům a pomáhat potřebným. Poslední rozloučení s panem profesorem proběhlo 21. srpna 2019 v Praze v kostele sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě.

Čest jeho památce.


Poslední rozloučení s prof. Pfeifferem

Autor: MUDr. Yvona Angerová, Ph. D.