Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Volby výboru SRFM 2020 - harmonogram a kandidátní listina
21. května 2020

Volby výboru SRFM 2020 - harmonogram a kandidátní listina

Volby do nového výboru SRFM proběhnou ve dnech 25. 5. - 21. 6. 2020. V článku naleznete harmonogram voleb, instrukce a kandidátní listinu.

Termín voleb

Výbor společnosti SRFM ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 13. 2. 2020 o konání voleb v termínu 25. 5.- 21. 6. 2020.

Volby se konají do výboru a do revizní komise na volební období 2020 - 2024.

Počet volených členů

Do výboru bude voleno celkem 15 členů. Do revizní komise budou voleni celkem 3 členové.

Volební komise

Výbor zvolil tyto členy volební komise: MUDr. Natálie Šebková (předseda), MUDr. Milena Kolářová, MUDr. Lucie Pešicová. Členové volební komise nemohou kandidovat do volených funkcí.

Volební kampaň

Volební kampaň probíhá od 1. 3. do 23. 5. 2020. Způsob vedení volební kampaně je individuální záležitostí kandidátů. Pro tyto účely nebude poskytnut prezentační prostor na webových stránkách společnosti, vyjma možnosti zapojení do vypsaných diskuzí. 

Kandidátní listina

Na základě aktuálního seznamu členů SRFM k 15. 4. 2020 a seznamu členů, kteří k tomuto datu vyslovili svůj nesouhlas s kandidaturou, sestavila volební komise kandidátní listinu do výboru a do revizní komise. 

Odkaz na kandidátní listinu: KANDIDÁTNÍ LISTINA

(Jména a tituly převzaty dle aktuálního stavu nahlášení v členské evidenci, v případě nesrovnalostí se pro opravu pro budoucí účely obracejte přímo na členskou evidenci České lékařské společnsti JEP cle@cls.cz)

Průběh voleb

Dále se výbor usnesl, že volby budou jednokolové a kandidátní listinu budou tvořit všichni členové SRFM vyjma těch, kteří nesouhlas s kandidaturou vyjádří e-mailem či standardní poštou k rukám předsedkyně volební komise, která pro tyto účely stanovila jako nejzazší termín 15. 4. 2020.

Volby proběhnou kombinovanou formou elektronicky a korespondenčně. Preferovaný typ volby je elektronický. Takto vypadá zjednodušné schéma elektronických voleb - (originální odkaz je na webu ČLS JEP https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni)

Všichni členové SRFM, kteří mají v členské evidenci uveden kontaktní e-mail, budou volit elektronickou formou. Systém pro elektronické volby gReception Voting zajišťuje pro ČLS JEP Global Services & Assistance s.r.o. Proces elektronické volby je podrobně popsán ve formuláři „Elektronické volby krok za krokem“ - (originální odkaz je na webu ČLS JEP https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni)

Ti členové SRFM, kteří nemají v členské evidenci ČLS JEP uveden kontaktní e-mail, budou moci volit korespondenčně. Poštou obdrží volební lístky do výboru a do revizní komise spolu s průvodním dopisem, kandidátní listinou a zpětnou odpovědní obálkou.

Volební komise provede po ukončení voleb sčítání hlasů z elektronické i korespondenční volby do obou volených orgánů. Pořadí zvolených, kteří obdrželi alespoň jeden hlas, bude následně zveřejněno na webu SRFM. Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, postupuje se podle Volebního řádu ČLS JEP.  Bude-li někdo zvolen do výboru i do revizní komise, může se sám rozhodnout, kterou funkci chce zastávat.

Výsledky voleb

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba do 5. 7. 2020 a zajistí zveřejnění na internetových stránkách SRFM.

Stížnosti na průběh voleb

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise - k rukám předsedkyně volební komise:

  • MUDr. Natálie Šebková,
  • Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN,
  • Albertov 7
  • 128 00, Praha 2

Stížnost musí obsahovat stručný popis v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

Hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje SRFM ČLS JEP po dobu pěti roků. 

Za volební komisi MUDr. Natálie Šebková, natalie.sebkova@vfn.cz ,

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, Albertov 7, 128 00 Praha 2.