29. září 2019

Souhrn z 11. schůze výboru SRFM

Na svém 11. zasedání v současném volebním období se výbor SRFM zabýval především nárůstem pracovního zatížení a přerozdělením práce ve výboru, provedl vyhodnocení sjezdu 2019 a začal s přípravou nového sjezdu společnosti v květnu 2020, dalšími tématy bylo zahájení přípravy voleb do výboru společnosti v červnu 2020 a další běžná agenda.

V posledních dvou letech se významně zvýšila míra spolupráce mezi Českou lékařskou společností JEP a Ministerstvem zdravotnictví, která se také projevila ve zvýšených požadavcích na práci v pracovních skupinách, na množství různých stanovisek apod. Tato práce většinově spadala pod Komisi pro organizaci rehabilitace, kterou od jejího zřízení vedl současný předseda společnosti a jehož pracovní zatížení tak významně narůstalo. Podobně docházelo ke kumulaci aktivit místopředsedkyně dr. Angerové. Proto se výbor zabýval reorganizací své práce. Jedním z výsledků je zrušení Komise pro organizaci rehabilitace, jejíž činnost převezmou pro jednotlivá témata nově zvolení zástupci v pracovních skupinách MZ. Dále výbor posílil Komisi pro fyzioterapii a ergoterapii o další dva členy – prof. Koláře a doc. Kobesovou a provedl změnu v jejím vedení. Byl také zrušen post zástupce pro tvorbu doporučených postupů, kterým byl doc. Krobot a jeho činnost byla převedena do Komise pro doporoučené postupy vedené dr. Kővári. Změna byla provedena na postu vedení Komise pro vzdělávání, kde dr. Angerovou vystřídal dr. Vacek. A konečně vedení společnosti bylo posíleno o druhého místopředsedu, kterým se stala dr. Kővári. K těmto domácím aktivitám je nutné také přičíst zvýšení aktivity našich zástupců v mezinárodních organizacích.

Současné rozložení práce výboru je tedy takovéto:

Vedení společnosti:

 • Předseda - MUDr. Pavel Maršálek
 • Místopředseda - MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. a MUDr. Martina Kövári, MHA
 • Vědecký sekretář - doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.
 • Pokladník - MUDr. Michal Říha, Ph.D.

Komise společnosti:

 • Komise pro vzdělávání – předseda MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • Komise pro doporučenou praxi – předseda MUDr. Martina Kövári, MHA
 • Komise pro fyzioterapii a ergoterapii – předseda prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
 • Komise pro balneologii – předseda MUDr. Marič Ljiljana (není členem výboru)

Zástupci společnosti v pracovních skupinách MZ:

 • Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků - MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • Pracovní skupina pro řešení (následné) léčebně rehabilitační péče - MUDr. Martina Kövári, MHA a v alternaci MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči - MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
 • Spolupracující zástupce odborné společnosti pro DRG Restart na UZIS - MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina pro seznam zdravotních výkonů na MZ - MUDr. Pavel Maršálek
 • Pracovní skupina k řešení problematiky pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou - MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Zástupci společnosti v mezinárodních organizacích:

 • ESPRM a UEMS PRM - MUDr. Martina Kövári, MHA a MUDr. Yvona Angerová, Ph.D. a jako nečlen výboru MUDr. Karel Moses
 • ISPRM - doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. a MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Další pověření výborem SRFM:

 • Šéfredaktor odborného časopisu - MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 • Organizační zajištění sjezdu společnosti - MUDr. Jiří Hnátek
 • Správa webu společnosti - MUDr. Pavel Maršálek a MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Další činnosti v rámci oboru, ale mimo kompetence odborné společnosti:

 • Vedoucí oborové komise rehabilitační a fyzikální medicíny v rámci vědecké rady České lékařské komory - MUDr. Yvona Angerová, Ph.D.
 • Předseda akreditační komise rehabilitační a fyzikální medicíny – MUDr. Michal Říha, Ph.D.
 • Vedoucí katedry rehabilitace IPVZ - MUDr. Jan Vacek, Ph.D.

Kromě výše uvedených personálních změn se výbor zabýval vyhodnocením sjezdu 2019, jehož předsedkyní programového výboru byla dr. Kővári a který skončil úspěchem po stránce odborné, účastnické i finanční. Byla zahájena příprava nového sjezdu společnosti, který se bude konat 22.-23. května 2020 opět v Luhačovicích. Předsedou programového výboru sjezdu byl zvolen dr. Mezian. Struktura programu a další podrobnosti budou probírány na další schůzi, bylo však rozhodnuto, že konferenční poplatky se měnit nebudou.

Výbor začal s přípravou voleb nového výboru společnosti, které proběhnou v červnu 2020. Hlasování bude elektronické a hlasovat budou moci jen členové s platnou e-mailovou adresou uvedenou v databázi členské evidence ČLS JEP. Výbor při této příležitosti vyzývá své členy k aktualizaci e-mailových adres v databázi členské evidence ČLS JEP. Nové zájemce o členství pak upozorňujeme, že s ohledem na schvalovací proceduru členství, je možné garantovat hlasovací právo jen členům, kteří budou přijati nejpozději na první schůzi výboru v roce 2020. Vyzýváme proto zájemce o členství v naší společnosti o podání přihlášky do konce roku 2019.

Podrobný zápis s přílohami najdou členové společnosti v odkaze Zápisy z výboru, který je však přístupných jen řádným členům registrovaným na našem webu – viz registrace na webu.

Další schůze výboru se bude konat 13. listopadu 2019 v Berouně. Případné podněty či podklady k projednání od členské základny je třeba zaslat nejpozději do 23. října – možno na adresu info@srfm.cz a do předmětu uvést K PROJEDNÁNÍ VÝBOREM.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek