Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Přihlášky k aktivní účasti na XXIX. sjezd SRFM Luhačovice
26. listopadu 2023

Přihlášky k aktivní účasti na XXIX. sjezd SRFM Luhačovice

Termín odborného programu sjezdu 7.- 8. června 2024.
Pokyny pro podání přihlášky k aktivní účasti (přednáška či poster) - termín ukončení příjmu příhlášek k aktivní účasti do 29. 2. 2024.
Téma sjezdu 2024 "Varia rehabilitace"

Základní pravidla přihlášení k aktivní účasti

 • K aktivní účasti se může přihlásit pouze jeden autor daného příspěvku (zpravidla přednášející). Případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti (přihlášky k pasivní účasti budou otevřeny ve druhé polovině března 2024 na webových stránkách organizačního partnera Lázně Luhačovice a.s., přímý odkaz na ně bude z našeho webu). Jedná se pouze o organizační opatření v rámci dané akce - hlavní (prezentující) autor přednášky (pokud bude jeho přednáška vybrána do programu) bude osvobozen od registračního konferenčního poplatku a získá volnou vstupenku na společenský večer, hlavní autor prezentující vybraný poster bude odměněn volnou vstupenkou na společenský večer. V programu i ve sborníku konference budou uvedeni všichni autoři dle uvedení v přihlašovaném abstraktu. 
 • Přihlášky k aktivní účasti zaslané jinak než níže uvedenou online formou na e-mail info@srfm.cz nebudou akceptovány.
 • Do programu bude přijato minimálně 8 a maximálně 14 nevyžádaných příspěvků, do posterové sekce je limit 14 posterů, minimum není stanoveno.
 • Přednášky koncipujte prosím tak, že na přednášku je vyhrazen základní čas 10 minut + 3 minuty diskuse, v programu bude započten na každou přednášku technický čas příchodu, spuštění a odchodu 2 minuty, tedy celkový prostor pro přednášku bude maximálně 15 minut.
 • Na plenární představení posteru s maximálně 3 obrázky prezentace, které bude pozvánkou k následné diskuzi u posteru, bude vymezen čas 2 minuty. Informace ke zpracování posteru včetně jeho velikosti a způsobu instalace budou sděleny individuálně autorům vybraných posterů.
 • Nebudou přijímány žádné přihlášky k aktivní účasti bez kompletního abstraktu splňujícího níže uvedené formální a obsahové požadavky. Finální verzi abstraktu je nutné zaslat nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, tj. do 29.2.2024. Na přísliby pozdějšího zaslání nebo na pozdější aktualizace abstraktu nebude brán zřetel.
 • Příspěvky nesplňující formální a obsahové požadavky budou vyřazeny bez předchozí výzvy k přepracování.
 • V případě naplnění výše uvedeného minimálního počtu přihlášených příspěvků nebudou přijímány žádné přihlášky k aktivní účasti po termínu a to ani po osobní domluvě.

Konečný termín pro přihlášení k aktivní účasti a zaslání abstraktu: 29. 2. 2024

Primárním kritériem při sestavování programu je kvalita a přínos příspěvku pro obor Rehabilitační a fyzikální medicína, druhým kritériem je tématická příbuznost příspěvku k vyhlášeným tématům konference.

Vyhlášené téma XXIX. sjezdu SRFM pro nevyžádané příspěvky:  "Varia rehabilitace"

Zaslané abstrakty organizační výbor předá jako anonynmí texty k hodnocení recenzentům, kteří posoudí kvalitu příspěvků (vlastní obsah sdělení, formální náležitosti, gramatická a stylistická kvalita - viz níže) a rozhodnou o přijetí a pořadí příspěvků. Na základě recenzenty určeného pořadí kvality příspěvků budou zařazeny přednášky do programu nebo doporučeny k přesunu do posterové sekce, případně zcela vyřazeny. Příspěvky primárně přihlášené jako postery budou posuzovány stejnými kritérii, při jejich nedostatečné kvalitě mohou být recenzenty vyřazeny. 

Neposílejte proto své příspěvky jinou cestou než přes e-mailovou adresu info@srfm.cz, ke které mají přístup jen členové organizačního výboru MUDr. Maršálek a doc. MUDr. Vařeka, kteří nebudou mezi vybranými hodnotiteli a nebudou rozhodovat o zařazení příspěvku. 

Sestavení časového programu konference z vyžádaných a vybraných příspěvků je prováděno organizačním výborem na základě časového a prostorového harmonogramu a nelze zaručit respektování žádostí autorů o zařazení jejich příspěvku na konkrétní den či sestavení bloku přednášek z jednoho pracoviště. Pozdější komunikace k programu je možná i přes předsedu organizačního výboru na e-mailu pavel.marsalek@kzcr.eu (tato adresa však neslouží k podávání pasivních přihlášek ani k řešení náležitostí ubytování, plateb, fakturací apod. - k tomutu bude včas zveřejněn e-mail kontaktní osoby organizační firmy Lázně Luhačovice a.s.).

Způsob přihlášení k aktivní účasti:

E-mailem na info@srfm.cz , do přemětu e-mailu text "Luhačovice 2024 přihláška".

Přijetí přihlášky vám bude do týdne potrzeno.

Vyrozumění autorů o zařazení příspěvku do programu společně s pokyny pro realizaci dokončení přihlášení k účasti (registrace do databáze, ubytování, slevové kupóny atd.) bude zaláno do 15. 3. 2024 na kontaktní e-mailovou adresu, která bude uvedena v přihlášce. 

Pokud zasílá pracoviště více příspěvků, prosíme zaslání všech níže uvedených informací včetně e-mailů a telefonních kontaktů pro každého jednotlivého přihlašujícího se zvlášť. V případě příspěvků přihlášených jako navazujících na sebe bude organizačním výborem respektována návaznost pouze v případě, že budou všechny příspěvky vybrány do programu a jen do počtu nejvýše tří příspěvků. Pro každý příspěvek je však nutný samostatný abstrakt, který bude anonymizovaný samostatně posuzován recenzenty a přijetí všech příspěvků není tímto garantováno. Doporučujeme proto upřednostnit kvalitu před množstvím příspěvků. 

Přihláška v e-mailu musí obsahovat:

 • 1) Jméno a příjmení autora přihlašujícího příspěvek (přednášející, prezentující poster) včetně titulů
 • 2) U lékařů Evidenční číslo člena České lékařské komory, u ostatních uvedení profese (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped apod.) 
 • 3) Adresa pracoviště autora či jiná kontaktní adresa
 • 4) kontaktní e-mail autora (uveďte znovu i pokud z něj již příspěvek zasíláte)
 • 5) Kontaktní mobilní telefon autora
 • 6) Uvedení, zda je příspěvek přihlašován jako PŘEDNÁŠKA nebo POSTER
 • 7) Abstrakt jako vloženou přílohu e-mailu, soubor jednak jako dokument .docx MSWord a současně i jako dokument .pdf Adobe Acrobat (obsahově totožné) 

Pokyny k psaní abstraktu

Autoři příspěvku odpovídají za odbornou i gramatickou správnost textu.

Formální požadavky:

 • V názvu příspěvku nepoužívejte zkratky, maximální délka názvu 250 znaků včetně mezer.
 • Pod názvem uveďte autory sdělení ve formátu Příjmení Jméno (bez titulů) oddělené čárkou a na novém řádku pod seznamem autorů oficiálním plným názvem jejich pracoviště, v případě více pracovišť u některých autorů označte pracoviště číslem počínaje 1 v horním indexu před názvem pracoviště na řádku pracoviště a stejný číselný horní index či indexy uveďte i za jménem konkrétního autora v řádku autorů. 
 • Maximální délka abstraktu (dokument .docx MS Word) je 2500 znaků včetně mezer (bez názvu příspěvku, jmen a pracovišť autora a spoluautorů). Delší příspěvky budou kráceny editorem sborníku bez ohledu na kontext.
 • Typ písma Calibri (základní), velikost písma 11 (odpovídá primárnímu nastavení písma MS Word).
 • Řádkování 1, mezera mezi odstavci 0.
 • Neodsazujte první řádek odstavce, nevkládejte prázdný řádek mezi odstavce.
 • K ukončení odstavce používejte klávesu ENTER, nepoužívejte ručně zadaný konec řádku.
 • Nestandardní zkratky vysvětlete při prvním použití.

Obsahové požadavky

Při výběru přihlášených příspěvků bude posuzována kvalita přihlášených abstraktů. Důraz bude kladen na následující kritéria.

Konkrétnost, výstižnost, obsažnost

 • Abstrakt nemůže být vágním příslibem, že někdy v budoucnosti bude prostřednictvím přednášky či posteru "něco sděleno".
 • Abstrakt má být konkrétní, výstižný a přiměřeně obsažný při zachování stručnosti.
 • Vazby typu "přednáška se bude zabývat" či "budou sděleny výsledky" ap. znamenají víceméně jistou diskvalifikaci, protože takový abstrakt v podstatě ztrácí pro čtenáře smysl.

Strukturovanost

 • Abstrakt by měl ve stručnosti obsáhnout tyto základní části: úvod (včetně cíle), metodika, výsledky s komentářem, závěr.
 • Pokud jde o přehledový (souhrnný) příspěvek, pak by měl abstrakt ve svém úvodu obsahovat cíle, dále přehledovou část, a na konci jasně formulovaný a konkrétní souhrnný závěr, vyjadřující názory autora, resp. jeho přínos k dané problematice.

Seznam literatury

Autor prezetující přednášku vybranou do programu konference bude osvobozen od registračního poplatku a získá volnou vstupenku na společenský večer.

Autor vybraného a odprezentovaného posteru bude odměněn volnou vstupenkou na společenský večer.

Program bude zveřejněn do 15.3.2024.