Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Přihlášky k aktivní účasti na XVIII. sjezd SRFM Luhačovice
3. prosince 2022

Přihlášky k aktivní účasti na XVIII. sjezd SRFM Luhačovice

Pokyny pro podání přihlášky k aktivní účasti (přednáška či poster) na XXVIII. sjezd SRFM v Luhačovicích, termín ukončení příjmu aktivních příspěvků je 15. 2. 2023.
Téma sjezdu 2023 "Varia rehabilitace"

Základní pravidla přihlášení k aktivní účasti

 • K aktivní účasti se může přihlásit pouze jeden autor daného příspěvku. Případní spoluautoři se přihlašují k pasivní účasti (přihlášky k pasivní účasti budou otevřeny v březnu 2023 na webových stránkách organizačního partnera Lázně Luhačovice a.s., odkaz na ně bude z našeho webu). Jedná se pouze o organizační opatření v rámci dané akce - hlavní (prezentující) autor přednášky (pokud bude jeho přednáška vybrána do programu) bude osvobozen od registračního konferenčního poplatku, hlavní autor prezentující nejlepší poster bude odměněn věcnou cenou. V programu i ve sborníku konference budou uvedeni všichni autoři dle uvedení v přihlašovaném abstraktu. 
 • Přihlášky k aktivní účasti zaslané jinak než níže uvedenou online formou na e-mail info@srfm.cz nebudou akceptovány.
 • Nebudou přijímány žádné přihlášky k aktivní účasti po termínu a to ani po osobní domluvě.
 • Nebudou přijímány žádné přihlášky k aktivní účasti bez kompletního abstraktu splňujícího níže uvedené formální a obsahové požadavky. Na přísliby pozdějšího zaslání abstraktu nebude brán zřetel.
 • Příspěvky nesplňující formální a obsahové požadavky budou vyřazeny bez předchozí výzvy k přepracování.

Konečný termín pro přihlášení k aktivní účasti a zaslání abstraktu: 15. 2. 2023

Primárním kritériem při sestavování programu je kvalita a přínos příspěvku pro obor Rehabilitační a fyzikální medicína, druhým kritériem je tématická příbuznost příspěvku k vyhlášeným tématům konference.

Vyhlášené téma XVIII. sjezdu SRFM pro nevyžádané příspěvky:  "Varia rehabilitace"

Zaslané abstrakty organizační výbor předá jako anonynmí texty k hodnocení recenzentům, kteří posoudí kvalitu příspěvků (vlastní obsah sdělení, formální náležitosti, gramatická a stylistická kvalita - viz níže) a rozhodnou o přijetí a pořadí příspěvků. Na základě recenzenty určeného pořadí kvality příspěvků budou zařazeny přednášky do programu nebo doporučeny k přesunu do posterové sekce, případně zcela vyřazeny. Příspěvky primárně přihlášené jako postery budou posuzovány stejnými kritérii, při jejich nedostatečné kvalitě mohou být recenzenty vyřazeny. 

Sestavení časového programu konference z vyžádaných a vybraných příspěvků je prováděno organizačním výborem na základě časového a prostorového harmonogramu a nelze zaručit respektování žádostí autorů o zařazení jejich příspěvku na konkrétní den či sestavení bloku přednášek z jednoho pracoviště.

Vyrozumění autorů o zařazení příspěvku do programu bude zaláno do 15. 3. 2023 na kontaktní e-mailovou adresu, která bude uvedena v přihlášce.

Způsob přihlášení k aktivní účasti:

E-mailem na info@srfm.cz , do přemětu e-mailu text "Luhačovice 2023 přihláška". Přijetí přihlášky vám bude do týdne potrzeno. 

Přihláška v e-mailu musí obsahovat:

 • 1) Jméno a příjmení autora přihlašujícího příspěvek (přednášející, prezentující poster) včetně titulů
 • 2) U lékařů Evidenční číslo člena České lékařské komory, u ostatních uvedení profese (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped apod.) 
 • 3) Adresa pracoviště autora či jiná kontaktní adresa
 • 4) kontaktní e-mail autora (uveďte znovu i pokud z něj již příspěvek zasíláte)
 • 5) Kontaktní mobilní telefon autora
 • 6) Uvedení, zda je příspěvek přihlašován jako PŘEDNÁŠKA nebo POSTER
 • 7) Abstrakt jako vloženou přílohu e-mailu, soubor jednak jako dokument .docx MSWord a současně i jako dokument .pdf Adobe Acrobat (obsahově totožné) 

Pokyny k psaní abstraktu

Autoři příspěvku odpovídají za odbornou i gramatickou správnost textu.

Formální požadavky:

 • V názvu příspěvku nepoužívejte zkratky, maximální délka názvu 250 znaků včetně mezer.
 • Pod názvem uveďte autory sdělení ve formátu Příjmení Jméno (bez titulů) oddělené čárkou a na novém řádku pod seznamem autorů oficiálním plným názvem jejich pracoviště, v případě více pracovišť u některých autorů označte pracoviště číslem počínaje 1 v horním indexu před názvem pracoviště na řádku pracoviště a stejný číselný horní index či indexy uveďte i za jménem konkrétního autora v řádku autorů. 
 • Maximální délka abstraktu (dokument .docx MS Word) je 2500 znaků včetně mezer (bez názvu příspěvku, jmen a pracovišť autora a spoluautorů). Delší příspěvky budou kráceny editorem sborníku bez ohledu na kontext.
 • Typ písma Calibri (základní), velikost písma 11 (odpovídá primárnímu nastavení písma MS Word).
 • Řádkování 1, mezera mezi odstavci 0.
 • Neodsazujte první řádek odstavce, nevkládejte prázdný řádek mezi odstavce.
 • K ukončení odstavce používejte klávesu ENTER, nepoužívejte ručně zadaný konec řádku.
 • Nestandardní zkratky vysvětlete při prvním použití.

Obsahové požadavky

Při výběru přihlášených příspěvků bude posuzována kvalita přihlášených abstraktů. Důraz bude kladen na následující kritéria.

Konkrétnost, výstižnost, obsažnost

 • Abstrakt nemůže být vágním příslibem, že někdy v budoucnosti bude prostřednictvím přednášky či posteru "něco sděleno".
 • Abstrakt má být konkrétní, výstižný a přiměřeně obsažný při zachování stručnosti.
 • Vazby typu "přednáška se bude zabývat" či "budou sděleny výsledky" ap. znamenají víceméně jistou diskvalifikaci, protože takový abstrakt v podstatě ztrácí pro čtenáře smysl.

Strukturovanost

 • Abstrakt by měl ve stručnosti obsáhnout tyto základní části: úvod (včetně cíle), metodika, výsledky s komentářem, závěr.
 • Pokud jde o přehledový (souhrnný) příspěvek, pak by měl abstrakt ve svém úvodu obsahovat cíle, dále přehledovou část, a na konci jasně formulovaný a konkrétní souhrnný závěr, vyjadřující názory autora, resp. jeho přínos k dané problematice

Seznam literatury

Autoři přihlašující přednášky, jejichž příspěvky budou vybrány do programu konference, budou osvobození od registračního poplatku.

Autor nejlepšího na sjezdu odprezentovaného posteru bude odměněn věcnou cenou. 

Program bude zveřejněn do 15.3.2022. 

Autor: MUDr. Pavel Maršálek, doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.