Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny SRFM Aktuality Oslovení zdravotních pojišťoven ze strany SRFM
29. března 2020

Oslovení zdravotních pojišťoven ze strany SRFM

SRFM oslovila všechny zdravotní pojišťovny s vysvětlením problémů udržení specificky kontaktní péče v oboru v současném nouzovém stavu a za současné nutnosti použití ochranných pomůcek.

Pojišťovny sice vydaly předběžná opatření, která jednak garantují vyplácení sjednaných zálohových plateb v plné výši, jednak umožnila lékařům vykazovat kód cíleného vyšetření lékařem i v případě telefonické či e-mailové komunikace. Některé další organizace oslovily zdravotní pojišťovny s návrhem na proplácení výkonů prováděných distančně prostřednictvím prostředků telemedicíny. Tuto variantu navrhli i někteří naši ambulantní kolegové i Unie fyzioterapeutů. Pokud pominu skutečnost, že většinový konsensus ohledně „telemedicínské“ rehabilitace z diskuse v rámci výboru je zatím, mírně řečeno, velmi problematický, tak ani od pojišťoven jsme nezaznamenali k tomuto řešení významnější vstřícnost. SRFM proto oslovila pojišťovny s návrhem, aby se po dobu stávajícího nouzového stavu se pro odbornosti 201, 902 a 917 zamysleli nad možností uhradit nějaké významnější procento nasmlouvané péče zálohami bez ohledu na reálné výkony a těm zbylým, co pracují s ochrannými pomůckami, uhradili nadto reálnou provedenou péči do nějaké výše, ale rozhodně dle výkazu až nad 100 % sjednaných záloh.

Obdrželi jsme vyjádření od většiny pojišťoven, které se liší jen v detailech. V zásadě lze shrnout odpovědi takto:

Aktuálně společný postoj je ten, že zdravotní pojišťovny nepředpokládají omezit plánované předběžné úhrady, aby zajistily dostatečné financování pro poskytování služeb v rozsahu, který současná krizová situace dle místních podmínek a struktury pacientů umožňuje. Většina pojišťoven ve svých opatřeních v oblasti fyzioterapie umožňuje vykázat i výkon 21215 – Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků i na základě elektronické konzultace s pacientem (tj. telefonicky, emailem nebo videokonferenčně). Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Pojišťovny tím, že nebudou krátit zálohové platby, však současně i očekávají alespoň dílčí plnění nasmlouvané péče dle její naléhavosti a s ohledem na potřebnou a dostupnou ochranu zdravotnických pracovníků. Případné rozšíření elektronických služeb však chtějí navrhovat až v případě, že to bude technicky realizovatelné, účelné a efektivní a pokud možno společným a plánovaným procesem pro celou síť. Konkrétní pravidla vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, pokud překročí smluvně dohodnutý kontrakt nebo nebudou předmětem individuální dohody s ohledem na specifické podmínky či místní naléhavost, však budou moci zdravotní pojišťovny přijmout až po vyhodnocení současného krizového období. Jak stojí v odpovědi „Přijměte však naše ujištění, že se budeme snažit, aby přitom byla oceněna snaha plnit dohodnuté služby v péči o pacienty. Rovněž však nemůžeme garantovat plnou úhradu v případech, kdy příslušné smluvní zdravotnické zařízení po delší dobu úplně potřebnou péči přestane poskytovat.“

Odkazy na opatření zdravotních pojišťoven:

Seznam konkrétních opatření je k nalezení na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven:

VZP ČR:                https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19

VoZP ČR:             https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19

ČPZP:                    https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html

OZP:                     https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19

ZPŠ:                       https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace

ZPMV ČR:            https://www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/

RBP:                      https://www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002/           

Společné prohlášení zdravotních pojišťoven:

Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb. Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji. Zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor. Z důvodu současné situace a následného propadu ekonomiky se předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven, které lze krátkodobě pokrýt z aktuálních disponibilních finančních zůstatků zdravotních pojišťoven, které byly v posledních letech prozíravě vytvořeny právě pro případy krizového vývoje. Náklady na zdravotní služby související s COVID 19 lze v souladu se zákonem hradit rovněž z prostředků rezervního fondu.  V nejbližších měsících by tak nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti zdravotních pojišťoven ani poskytovatelů. Je však nesporné, že pro následující roky bude nutné přijmout úsporná opatření a nebude možné navyšovat úhrady a platy jako v předchozích letech, aby bylo financování zdravotnictví po dobu následující krize i po ní udržitelné. Vzhledem k současné velké nejistotě ohledně příjmů zdravotních pojišťoven se bude na dohodovacím řízení pro rok 2021 vyjednávat zpočátku zejména o úhradových principech a o finálním nastavení cen a úhrad bude následně rozhodnuto až na základě analýzy a zhodnocení dopadů COVID 19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů.

Autor: MUDr. Pavel Maršálek