Sekce neurorehabilitace

» Společnost » Sekce » Sekce neurorehabilitace

Sekce neurorehabilitace vznikla v roce 2007 jako sekce Společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny.

Stala se členem Světové The World Federation of Neurorehabilitation (WFNR) - http://wfnr.co.uk/

Posláním sekce je vytvářet a prohlubovat spolupráci mezi odborníky různých profesí, kteří se účastní procesu neurorehabilitace- rehabilitace pacientů s neurologickou problematikou.

V současné době není již nejpalčivějším problémem neurorehabilitace vytváření pracovišť s multidisciplinárními týmy, ale zkvalitnění práce těchto týmů a nastavení základních standardů v procesu neurorehabilitace různých skupin neurologických pacientů.

V rámci zřízení iktových center podle věstníku 2/2010 z 1.3.2010 byla v České republice vytvořena síť komplexních iktových center a iktových center. Součástí těchto center jsou i lůžka včasné rehabilitace. Ve věstníku je jasně dáno personální i věcné vybavení těchto pracovišť, ale stále chybí adekvátní úhrada od zdravotních pojišťoven.

Cíle sekce neurorehabilitace:

  • nastavení základních parametrů personálního a věcného vybavení pracovišť poskytujících neurorehabilitaci
  • navýšení úhrad za hospitalizaci zdravotními pojišťovnami podle tíže postižení pacientů, kterým je rehabilitace poskytována
  • vytvoření standardů rehabilitace u jednotlivých typů postižení (například standardy pro rehabilitaci pacientů po CMP, s RS, s neuromuskulárními onemocněními, s Parkinsonovou nemocí, s ataxií a dalšími)
  • vytvoření standardů kognitivní rehabilitace
  • koordinace a pomoc při vytváření regionálně vyvážené sítě ambulantních specializovaných pracovišť jednotlivých odborností (fyzioterapeutů,ergoterapeutů, klinických logopedů a klinických psychologů) k zajištění rehabilitace definovaných a vzácnějších neurologických onemocnění
  • podpora odborné přípravy a celoživotního vzdělávání v neurorehabilitaci
  • informovanost zdravotnické veřejnosti a laiků
  • podpora publikační činnosti v oblasti neurorehabilitace


V Praze březen 2016