Výsledky voleb SRFM 2016

» Společnost » Volby
Složení nového výboru společnosti   Složení nové revizní komise
pořadí
příjmení a jméno počet hlasů   pořadí
příjmení a jméno počet hlasů
1. Vacek Jan 68   1. Švestková Olga 16
2. Angerová Yvona 59   2. Mlčochová Eva 13
3. Kolář Pavel 56   3. Švojgrová Andrea 11
4. Horáček Ondřej 43        
5. Hoskovcová Martina 42        
6. Kövári Martina 41        
7. Hnátek Jiří 40        
8. Vařeka Ivan 39        
9. Krobot Alois 36        
10. Vaňásková Eva 36        
11. Maršálek Pavel 34        
12. Mezian Kamal 32        
13. Tošnerová Vlasta 32        
14. Kobesová Alena 30        
15. Říha Michal 29        

 

Pozn: Toto složení obou výboru a revizní komise vzniklo na základě výsledků hlasování a následného dotazování zvolených kandidátů, ve kterém orgánu společnosti chtějí pracovat. Složení obou orgánů se proto mírně liší od skutečného pořadí uvedeného níže v přiložených dokumentech.

 

Volby výboru a revizní komise SRFM ČLS JEP 2016

» Společnost » Volby

Obecné principy kombinované volby

 1. Volby proběhnou v termínu 23. 5. - 15. 6. 2016 kombinovanou formou – kdo má na sekretariátu ČLS JEP (dále sekretariát) uveden email, ten bude volit elektronicky, kdo email uveden nemá, ten bude volit korespondenčně.
 2. Principy kombinované volby připravuje a schvaluje výbor SRFM (dále VS), příprava je konzultována se sekretariátem, předsedkyní volební komise a zástupkyní firmy, která zajišťuje elektronické hlasování.
 3. Kandidátní listinu (viz 13) bude tvořit seznam všech členů SRFM (dále člen) ke dni 29. 2. 2016, s výjimkami uvedenými v bodu 10. Návrh kandidatury všech těchto členů provede osobně vědecký sekretář SRFM (viz 10).
 4. Elektronickou volební aplikaci vytvoří a průběh elektronické volby zajistí společnost GLOBAL SERVICES & ASSISTANCE, dále (viz body 14 až 22).
 5. Volební komise (dále VK) zajistí rozeslání hlasovacích lístků poštou těm členům, kteří nemají na sekretariátu uvedenu emailovou adresu.
 6. Na základě součtu výsledků korespondenční a elektronické volby sestaví VK pořadí zvolených, kteří obdrželi alespoň jeden hlas. Toto pořadí bude zveřejněno na webu SRFM.
 7. VK osloví prvních 15 zvolených do VS a první 3 zvolené do revizní komise (dále RK), zda se svým zvolením do stálého orgánu SRFM souhlasí. Při odmítnutí některého zvoleného postupuje VK podle pořadí vzešlého z voleb.
 8. Konečným výsledkem bude 15 členů VS a 3 členové RK. Tento výsledek bude zveřejněn na webu SRFM společně s již zveřejněným pořadím (viz 6).

Obecné přípravné kroky

 1. Rozhodnutí o kombinované volbě bude vyvěšeno na webu SRFM společně s jejími principy schválenými VS (zajistí vědecký sekretář SRFM).
 2. Současně s oznámením o kombinované volbě (viz 9) zajistí vědecký sekretář SRFM vyvěšení oznámení na webových stránkách SRFM, že osobně navrhuje za kandidáty všechny členy, kteří jsou těmito členy k datu 29. 2. 2016, s výjimkou členů VK. Současně je také vyzve, aby svůj případný nesouhlas s vlastní kandidaturou oznámili na sekretariát. Tito členové nebudou na kandidátní listině uvedeni.
 3. Všem členům, kteří uvedli emailovou adresu, zašle sekretariát mailem oznámení 9 a 10 a budou také vyzváni, aby potvrdili funkčnost adresy. Ti, kteří mají dvě adresy, budou vyzváni, aby uvedli jednu, kterou preferují, optimálně soukromou adresu. Druhá adresa bude ze seznamu vymazána.
 4. Emailové adresy uvedené v seznamu sekretariátu jsou považovány za platné i v případě, že adresáti nebudou na výzvu reagovat, a tyto adresy budou použity k elektronické volbě. Pokud zůstanou v seznamu uvedeny 2 adresy, bude pro elektronickou volbu použita první z nich.
 5. Sekretariát vytvoří jednotnou kandidátní listinu, kterou budou tvořit všichni členové SRFM k datu 29. 2. 2016, s výjimkami uvedenými v bodu 10. Kandidátní listina bude obsahovat v abecedním pořadí tyto položky (podle sloupců): pořadové číslo v seznamu, příjmení a jméno, akademické tituly a vědecké hodnosti (ne funkce typu prim. či as. a podobně) - bydliště (pouze obec). Tato kandidátní listina bude vyvěšena také na nástěnku během sjezdu společnosti a na webu SRFM pro potřeby korespondenční volby.

Příprava a průběh elektronické volby

 1. Elektronické volby zajistí ČLS JEP prostřednictvím smluvního partnera Global Services & Assistance s.r.o (dále GS&A).
 2. Sekretariát dodá GS&A excelovský soubor, obsahující kandidátní listinu (viz bod 13). Dále dodá seznam všech členů, kteří se budou účastnit elektronické volby. Tento seznam bude obsahovat emailové adresy, které byly nahlášeny do centrální evidence členů, vždy pouze jedna emailová adresa u jednoho člena (pokud má člen uvedeno více adres, pak první z nich)
 3. Každému „elektronickému“ voliči bude pomocí systému gReception vygenerováno heslo a zasláno emailem společně s výzvou k účasti ve volbách a dalšími informacemi (viz bod 9 a 10). Pomocí hesla se přihlásí do volební aplikace.
 4. Ve volební aplikaci se budou nacházet dva hlasovací formuláře, respektive 2 hlasovací lístky, pro VS a pro RK.
 5. Volič zaškrtne daný počet políček, maximálně 15 pro VS a 3 pro RK.
 6. Součástí aplikace bude systém, který voliči neumožní odeslat formulář v případě zaškrtnutí většího počtu osob než 15 do VS a více než 3 do RK. Systém umožní odeslat formulář v případě zaškrtnutí menšího počtu jak do VS, tak do RK.
 7. Po ukončení volby bude mít volič možnost opakovaného přístupu do volební aplikace, kde uvidí svojí vlastní volbu, nebude ale již moci znovu hlasovat či jakkoli svou volbu upravovat.
 8. Po ukončení elektronických voleb dodá GS&A výsledky VK ve formě přehledné tabulky pořadí kandidátů, kteří obdrželi alespoň jeden hlas, společně se základní statistikou (počet oprávněných voličů, počet hlasujících).
 9. Volby jsou tajné a anonymní, takže GS&A zpřístupní podobné údaje pouze tehdy, když se na základě vážných důvodů (protesty, oprávněné podezření na manipulace atd.) jednohlasně shodne na nutnosti této kontroly dosavadní předseda SRFM, předsedkyně VK a ředitelka sekretariátu. Kontrolu pak provedou členové VK.

Příprava a průběh korespondenční volby

 1. Kandidátní listina (viz 13) bude zveřejněna na webu SRFM. Členové volící korespondenční formou obdrží poštou pouze dva hlasovací lístky pro volbu VS a RK, ofrankovanou obálku pro zpětné odeslání na sekretariát a písemnou informaci o správném postupu při volbách. Do hlasovacího lístku napíší pouze příjmení a pořadové číslo kandidáta podle kandidátní listiny (viz 13). Pokud bude uvedeno pouze příjmení nebo pouze pořadové číslo, je v případě toho kandidáta hlas neplatný. V případě neshody mezi příjmením a pořadovým číslem platí pro volbu pořadové číslo. Rozeslání zajistí sekretariát.
 2. Volič nemusí vypsat plný počet kandidátů do VS (15 členů) a RK (3 členové). Na závěr každého ze dvou hlasovacích lístků ale musí číselně uvést počet jím zvolených kandidátů. K tomu bude určena příslušná kolonka na hlasovacím lístku. To platí i v případě volby plného počtu kandidátů. Pokud tento počet nebude číselně uveden nebo se toto číslo bude lišit od skutečného počtu, bude tento hlasovací lístek uznán VK jako neplatný.
 3. Voliči odešlou hlasovací lístky poštou na sekretariát, který je předá VK.
 4. VK provede vyhodnocení korespondenční volby a dále postupuje dle bodu 6 až 8.


Zpracoval: Vařeka