Zápis ze schůze výboru SRFM, 23.1.2019, Motol

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Maršálek, dr. Angerová, doc. Vařeka, dr. Kövári, doc. Vaňásková, doc. Kobesová, dr. Vacek, dr. Mezian, dr. Říha, dr. Horáček, doc. Krobot, prof. Kolář, doc. Pavlů

Omluveni: dr. Hnátek, dr. Hoskovcová

Dále přítomni: dr. Švojgrová, Bc. Mlčochová, dr. Wágner


1 Doplnění revizní komise a volba jejího předsedy
Dle e-mailového sdělení předsedkyně volební komise dr. Kotkové proběhlo dne 16. 1. 2019 v 15:30 losování k doplnění členů revizní komise SRFM, za účasti MUDr. Karly Kotkové, MUDr. Denisy Kostourkové a MUDr. Yvony Angerové. Ze tří kandidátů byl vylosován MUDr. Peter Wágner.
Novou předsedkyní komise byla na zasedání revizní komise dne 21.1.2019 zvolena MUDr. Andrea Švojgrová.

2 Kontrola a schválení minulého zápisu
Zápis z minulé schůze schválen, již zavěšen na web.

3 Přehled proběhlých hlasování per rollam
Hlasování per rollam o souhlasu vytvoření nového webu SRFM společností Meditorial a o souhlasu s podpisem a podmínkami dohody o partnerství se společností BTL probíhalo od 20. 11. 2018 11:38 do 26. 11. 2018 18:00.
Otázka 1 - Souhlasím s vytvořením nového webu SRFM v předloženém konceptu a zplnomocňuji předsedu společnosti realizovat smlouvu o dílo se Společností Meditorial dle přiloženého vzoru.
Výsledek hlasování: Schváleno (1A) ANO, souhlasím 13 hlasů; 1B) NE, nesouhlasím 0 hlasů; 1C) ZDRŽEL se 1 hlas; 1 hlas neplatný obdržený po skončení hlasování)
Otázka 2 - Souhlasím s podpisem dohody o partnerství mezi ČLS JEP OS 40 SRFM a společností BTL s těmito podmínkami:
a) Společnost BTL bude sponzorovat webovou prezentaci SRFM dle smluvního ujednání přímo se společností Meditorial a to ve výši 93 500,- Kč + DPH vstupní investice do vytvoření webu a ve výš 60 600,- Kč + DPH roční správy webu. Za tento sponzoring se stane společnost BRL partnerem SRFM. b) V rámci partnerství bude naší odbornou společností nabídnuto BTL toto plnění:
ba) Reklamní plocha na webových stránkách a případně v budoucnu na sociální síti SRFM v exkluzivitě s vyloučením jiných sponzorů stejného předmětu podnikání
bb) 2x ročně prostor pro Komerční sdělení – komerční článek v časopis Rehabilitace a fyzikální lékařství v rozsahu do 4 stran
bc) Výstavní plocha a případná další prezentace jako partnera společnosti 1x ročně na sjezdu SRFM zdarma v rozsahu stejném, jako bude mít generální partner konkrétního sjezdu
c) Smlouva o partnerství se uzavírá na dobu 6 let.
Výsledek hlasování: Schváleno – (2A) ANO, souhlasím 13 hlasů; 2B) NE, nesouhlasím 0 hlasů; 2C) ZDRŽEL se hlasování 1 hlas; 1 hlas neplatný obdržený po skončení hlasování.)

4 Příprava sjezdu 2019
V mezidobí převzala vedení programového výboru dr. Kövári, která ve spolupráci s doc. Vařekou a dr. Mezianem vypracovala návrh programu prvního dne sjezdu, který sestává z vyzvaných přednášek (Příloha 1).
Dr. Kövári dále předložila návrh časového harmonogramu sjezdu (Příloha 2) a program workshopu k tématu sonodiagnostiky ramene.
Hodnocení přihlášených abstraktů provede komise ve složení: doc. Vařeka, dr. Hoskovcová, doc. Kobesová, doc. Vaňásková.
Spolek mladých rehabilitačních lékařů dostane desetiminutový prostor v rámci plenární schůze.
Již je možno se přihlašovat na webových stránkách organizátora (Lázně Luhačovice), nadále nelze přímo přejít ze stránky s úvodní informací na přihlašovací stránku. Na webu SRFM odkaz přímo na přihlašovací stránku.
Byly schváleny návrhy doc. Vaňáskové na čestné členství (prof. Opavský, dr. Volejník). Dále navrženy a předběžně schváleny na medaili ČLS JEP in memoriam prof. Olga Švestková a dr. Haladová - doc. Vaňásková zjistí možnost udělení medaile in memoriam bez předchozího čestného členství.
Vyhlášení ocenění proběhne v rámci zahájení sjezdu (doc. Vaňásková), přednášky čestných členů v sobotu ráno. Přednášející čestní členové budou mít stejné benefity jako autoři vyzvaných přednášek (cesta, nocleh, atd.)

5 Zprávy ze sekcí a komisí
Z organizačních důvodů se konference Kognitivní rehabilitace pořádaná sekcí neurorehabilitace přesouvá na leden 2020 (dr. Angerová).
5.1 Komise pro organizaci rehabilitace
Nadále trvá dlouhodobý úkol zpracovat indikace překladu na akutní rehabilitační lůžka. S ohledem na jednostranné aktivity některých poskytovatelů péče a při současné povinnosti odborné společnosti prosazovat rovný přístup k úhradě při splnění indikačních, terapeutických, personálních a materiálních kritérií, je nutné začít pracovat i na indikačním seznamu pro následnou lůžkovou rehabilitaci včetně jejích kontraindikací, zpracovat indikace rehabilitace pro pobytová zařízení sociálních služeb a dlouhodobou domácí rehabilitaci, řešit i ambulantní rehabilitaci. Původně pověřen byl dr. Maršálek, dr. Říha, doc. Vařeka, dr. Horáček, vzhledem k rozsáhlosti úkolu a k zajištění dohody zúčastněných subjektů budou pro jednotlivé segmenty rehabilitace sestaveny samostatné pracovní týmy pod vedením členů Komise pro organizaci rehabilitace.
Komise pro organizaci rehabilitace zorganizuje v průběhu roku 2019 až prvního pololetí roku 2020 cyklus pěti diskusních seminářů na téma organizace, úhrady, indikace a hodnocení kvality v jednotlivých segmentech rehabilitace (akutní rehabilitační lůžková péče, následná rehabilitační lůžková péče, lázeňská léčebně rehabilitační lůžková péče, ambulantní rehabilitace, rehabilitace v domácím prostředí a v pobytových zařízeních sociálních služeb) s cílem zkvalitnění a zefektivnění současného nekoordinovaného poskytování rehabilitace ve zdravotnictví. Pokud budou účastnící souhlasit, výstupem by byly pracovní týmy, které by připravily poté detaily řešení k finální diskusi.
Koordinace úkolu dr. Maršálek, který je současně nominován jako zástupce SRFM v trvalé pracovní skupině pro rehabilitaci při MZ ČR (viz 7.2).
Výbor se shodl, že základním indikačním a kvalitativním kritériem funkčního stavu by měl být FIM, návrh doc. Vařeky na využití doplňkových testů dle konkrétní poruchy funkce (např. Index lokomočních schopností, OSWESTRY, NDI) nebyl přijat, nicméně finální návrh indikačních kritérií bude posuzován až v rámci komplexnosti předkládaného materiálu
Dr. Maršálek dále připomněl, že dosud nebyl výborem schválen fázový model rehabilitace, který je nutnou podmínkou o naše další postoje v rámci budoucích jednání a vyjadřování k různým žádostem.
Byla diskutována míra potřebnosti pokročilých rehabilitačních technologií v následné rehabilitaci, doc. Vařeka varoval před jejich přeceňováním, dr. Angerová zdůraznila význam personálního vybavení.
Opět byla diskutována problematika nového ošetřovacího dne následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku na lůžkách následné rehabilitace. Dr. Říha navrhl definovat nový registrační list pro tento lůžkoden na základě fázového modelu a výsledků projektu DRG restart. Dr. Maršálek navrhl nyní již dále nereagovat jen na tento konkrétní návrh, ale řešit ho ve výše uvedeném komplexu indikačního seznamu následné rehabilitační lůžkové péče.
Výbor vzal na vědomí zprávu Sanatorií Klimkovice „Představa, jak inovovat následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči pro těžké neurologické postižení dětí“ zaslanou dne 15.1.2019. Tato zpráva byla podpořena o den později dopisem poslance Parlamentu ČR Ing. Aleše Juchelky, který rovněž výbor bere na vědomí. Výbor projednal oba materiály současně a konstatoval, že obsahují pouze obecný pohled na řešení a neobsahují konkrétní návrhy (např. návrh registračního listu, návrh kritérií efektivity a hodnocení postupu, upřesnění konkrétního indikačního vymezení apod.), které by bylo možno hlasovat. Některé návrhy jdou pak nad rámec kompetencí a působnosti odborné společnosti. SRFM přijímá výzvu ke konzultaci výše uvedených problémů a ke spolupráci na návrhu definice péče a úhrady, nicméně před dalším izolovaným řešením pro jednu diagnostickou skupinu preferuje globální řešení indikačního seznamu a diferencované úhrady následné rehabilitační lůžkové péče. K tomuto bude provedena analýza požadavků oslovením členů SRFM, oslovením zdravotnických zařízení poskytujících následnou rehabilitační péče (včetně předkladatelů zprávy Sanatorií Klimkovice) a organizací cyklu diskusních seminářů za účasti odborné veřejnosti s pozváním zástupců MZ ČR, pojišťoven a dalších zájemců o diskuzi včetně politiků (viz cyklus diskusních seminářů výše v tomto bodě).
Dr. Maršálek informoval, že se množí výběrová řízení s žádostmi o následná rehabilitační lůžka, která nejsou v souladu s výborem diskutovanými představami fázového modelu rehabilitace a triáže pacientů. Dr. Maršálek by doporučoval dodržování fázového modelu rehabilitace, tedy nejdříve překlad na akutní rehabilitační lůžka, a na nich provádět dle funkčního stavu a potřeby rehabilitace triáž do dalších fází rehabilitace. Navrhuje proto při posuzování těchto žadatelů pro kladné stanovisko SRFM ve výběrových řízeních požadovat splnění podmínek uvedených v Příloze 3, což bylo odsouhlaseno.
Návrhy na nové výkony nebo rozšíření stávajících v souvislosti s přípravou nového věstníku pro centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče a dalších pro aplikaci botulotoxinu RHB lékařem budou vypracovány společně s neurology (prof. Jech) jako sdílené výkony (dr. Hoskovcová).
S ohledem na nominaci Dr. Maršálka do Pracovní skupiny pro řešení následné léčebně rehabilitační péče MZ ČR od 1.2.2019, rezignuje tento na zastupování SRFM v Pracovní skupině pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči MZ ČR a navrhuje nominaci Dr. Kővári do této skupiny jako nového zástupce, návrh je schválen zápisem. Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR předaný za SRFM schválený minulým zápisem jako podklad pro jednání pracovní skupiny pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči MZ ČR zatím nebyl projednán z důvodu odloženého zasedání této skupiny.
5.2 Komise pro fyzioterapii a ergoterapii
Na žádost MZ ČR je potřeba zpracovat vyjádření, zda je Breussova či Dornova metoda zdravotnickým výkonem (zpracuje doc. Pavlů, dr. Vacek).
5.3 Komise pro vzdělání
Dr. Angerová připomíná, že se množí dotazy lékařů ohledně nového vzdělávacího programu. MZ ČR zatím schválilo jen všechny kmeny včetně našich požadavků, specializační část stále chybí. Dr. Říha v rámci akreditační komise neustále připomínkuje nové a nové ministerské verze specializačního vzdělávání, přičemž jeho dřívější připomínky nejsou v nových verzích zohledněny.
Spolek mladých rehabilitačních lékařů zaslal dopis na MZ ČR, ve kterém požaduje možnost pro lékaře před atestací navázat nový program specializačního vzdělávání na již splněný kmen starší verze (viz Příloha 4). Výbor SRFM vyjadřuje tomuto návrhu jednohlasnou podporu. Dr. Říha s dr. Horáčkem pověřeni zformulováním žádosti o závazné stanovisko MZ ČR v této věci i za výbor SRFM, tuto žádost odešle na příslušná místa dr. Maršálek.
Doc. Kobesová informuje, že dalším kurz bolesti bude pořádat ještě letos prim. Lejčko (Plzeň).
Dr. Votroubková sepsala zprvu z kongresu ESPRM 2019, kam byla vyslána naší společností (Příloha 5), dr. Klimošová zaslala zprávu z kurzu sonodiagnostiky pořádaného UEMS (Příloha 6).
Doc. Vaňásková navrhla požádat o rezidentská místa lékařů pro náš obor, zajistí dr. Mezian.
Doc. Vařeka návrh kontaktovat společnost praktického lékařství k diskuzi o „rehabilitačních výkonech v jejich logbooku – dopis předsedovi společnosti napíše dr. Vacek.
Doc. Kobesová informovala o nově otevřeném DSP z oboru kineziologie a rehabilitace na UK, dále jsou hledání školitelé (Příloha 7). Dr. Mezian zajistí informaci na webu SRFM.
5.4 Komise pro doporučenou praxi
Byla zpracována rešerše doporučených postupů pro rehabilitaci roztroušené sklerózy (dr. Kövári), dále bude pokračovat práce na doporučených postupech (dr. Kövári, dr. Hoskovcová, doc. Řasová).
Dr. Kövári informovala o schválení úhrady gabapentinu a pregabalinu pro preskripci odbornosti RFM.
Sešla se část pracovní skupiny (dr. Kövári, dr. Hoskovcová, Mgr. Toufar) ke zpracování návrhu podmínek uznání léčebné metody v rehabilitaci, dr. Kövári předložila příslušný návrh, který byl projednán výborem zatím jen interně, s tím, že zveřejněn bude až po dopracování a nalezení širší shody. Doc Pavlů zastává názor, že není třeba na tom pracovat, protože je to dáno zákonem, dr. Maršálek upozorňuje, že zákony se opakovaně mění a je potřeba mít připraveno odborné prodiskutované stanovisko pro rychlou reakci k připomínkování předkládaných novel zákonů. Na návrhu bude dále pracovat pozměněná pracovní skupina v novém složení dr. Kövári, dr. Hoskovcová, Mgr. Toufar, prof. Kolář, dr. Říha, Mgr. Jelínková.
5.5 Komise pro balneologii
Vedoucí komise dr. Marič, zaslala zprávu o činnosti komise (Příloha 8). Výbor bere zprávu na vědomí, problematika nastíněná ve zprávě bude vzata do komplexní diskuze organizace rehabilitace – viz bod 5.1., ale samostatné stanovisko k materiálu výbor zatím nevydává.
Dr. Maršálek, prof. Švestková, dr. Angerová v prosinci 2018 jednali s místopředsedou Svazu léčebných lázní ČR Ing. Plachým o problematice lázeňské péče. Mimo jiné z něho vyplývá potřeba dále obhájit exklusivní indikace s nutností přírodních léčivých zdrojů a v případě péče s indikací léčebné rehabilitace jasně rozdělit indikace pro rehabilitační ústavy a lázně, řešení bude provedeno v rámci Komise pro organizaci rehabilitace a její problematiky zmíněné v bodě 5.1 .
5.6 Revize činnosti komisí
Do příští schůze zpracuje dr. Maršálek, dr. Angerová a doc. Vařeka návrh na změnu struktury komisí.

6 Zprávy z mezinárodních organizací
6.1 ISPRM
Dr. Říha dále jedná o výši platby za členství.
6.2 ESPRM a UEMS PRM
Další zasedání v březnu 2019 (Budapešť), národní delegáti dr. Kövári a dr. Angerová. O platbě jedná dr. Říha.

7 Další zprávy z MZČR, ZP, ČLS JEP, akreditační komise
7.1 Akreditační komise
Problematika specializačního vzdělávání diskutována výše (viz 5.3).
Společnost Rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, zápis ze schůze výboru 23.1.2019 Praha Motol

7.2 MZČR
Dr. Maršálek informoval, že ministr zdravotnictví plánuje legislativní zakotvení role odborných společností při schvalování zákonů v oblasti zdravotné péče včetně účasti SRFM v plánované pracovní skupině pro rehabilitaci (viz 5.1) - bude nutno připravit naši vlastní pracovní skupinu, která se této práce zúčastní a např. navrhne patřičná kritéria.
Dr. Maršálek dále informoval o záměru vytvořit Národní zdravotnický informační portál (NZIP) a o výzvě k vyslání našeho zástupce do redakční rady a pro komunikaci s veřejností pro otázky rehabilitace - schválen dr. Horáček.
Dalším záměrem MZ ČR je projekt klinických doporučení pro odborné léčebné postupy, mimo jiné i v rehabilitaci – doc. Krobot sestaví skupinu, která bude výhledově tyto postupy za náš obor zpracovávat.
Od 1.2.2019 je vytvořena Pracovní skupina pro řešení následné léčebně rehabilitační péče MZ ČR (dle telefonického ověření se jedná o přislíbenou pracovní skupinu pro řešení rehabilitace jako celku). SRFM nominuje do této skupiny dr. Maršálka, který současně rezignuje na zastupování SRFM v Pracovní skupině pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči MZ ČR, kde bude od 1.2.2019 nahrazen dr. Kővári, návrh je schválen zápisem.
Ostatní viz 5.1, 5.3 a 7.3
7.3 ČLS JEP
Dr. Maršálek informoval o volebním sjezdu (22. 1. 2019):
- volby ve společnostech doporučeny již jen elektronicky,
- sekce možno ustanovovat napříč společnostmi,
- bylo podepsáno memorandum o spolupráci ČLS JEP s MZ ČR a VZP,
- stálá komise MZ ČR pro zdravotní pomůcky, kterou vede prof. Beneš, pracuje se na novele, přislíbeno přizvání zástupce SRFM (schválen dr. Říha),
- bylo dohodnuto vzájemné předávání informací mezi SRFM a Ortopedicko-protetickou společností (dr. Krawczyk),
- bylo schváleno zvýšení příspěvku pro ČLS JEP o 100 Kč,
- prof. Palička doporučil spolupráci odborných společností se zdravotnickými zařízeními, kraji atd.
- byly schváleny nové odborné společnosti (Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, Česká společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách, Česká společnost pro hospicovou medicínu, Společnost psychosomatické medicíny, Česká společnost terapie ruky), naopak nebyla schválena Česká společnost pro regenerativní medicínu.
- Předseda SRFM podpořil aktivně Českou společnost terapie ruky a navrhuje této a Společnosti psychosomatické medicíny navrhnout vzájemnou spolupráci pro společná témata.

8 Časopis společnosti
Časopis vloni vydělal 20 000 Kč, ČLS JEP nabídla možnost přejít k jinému vydavateli, šéfredaktor dr.Vacek přechod k jinému vydavatelství nežádá.

9 Web společnosti
Proběhlo hlasování per rollam (viz bod 3), dne 4. 1. 2019 podepsána smlouva se společností Meditorial (Příloha 9) o přípravě webu, předání v polovině května, plánované představení na sjezdu v Luhačovicích. Obsah bude upřesňován postupně, tvorbu, náplň a přípravu webu na spuštění bude nyní koordinovat dr. Maršálek.
Součástí řešení financování webu bude i smlouva o partnerství mezi SRFM a firmou BTL (Příloha 10). Smlouva o partnerství se uzavírá na dobu 6 let. Výbor pověřuje předsedu k podpisu smlouvy s BTL schválené dle přílohy.
Bylo schváleno vytvoření loga společnosti, prvotním návrhem pověřen dr. Mezian.
Doc. Vařeka připomíná chybějící ceník služeb – dle sdělení dr. Maršálka bude spuštěn společně novým webem.

10 Domácí a zahraniční odborné akce
Byla schválena žádost o udělení záštity SRFM pro
- Hradecký den RFM 21. 3. 2019 (doc. Vařeka)
- 19. Ústeckou rehabilitační konferenci 31. 5. 2019 (dr. Maršálek)
- Střešovický podzim 8. 11. 2019 (dr. Říha)
Dr. Angerová inzerovala Pfeifferův den (17. 4. 2019, Praha - Albertov)
Doc. Vařeka upozornil na 24. Kubátovy dny (8.-9. 3. 2019, Lékařský dům)
11 Hospodaření společnosti
Dr. Říha připraví přehled za rok 2018 na příští schůzi.

12 Členská základna
Přihláška nových členů
MUDr. Vasil Janko, 1967
MUDr. Jana Štveráková, 1976
MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová, 1984
MUDr. Kateřina Študentová, 1987
MUDr. Natálie Šebková, 1968
MUDr. Anna Gojdová, 1984
MUDr. Stanislav Juránek, 1987
MUDr. Lucie Šipulová, 1993
Přihlášky všech nových členů schváleny, členství v platnosti od 23.1.2019
Zrušení členství:
MUDr. Anežka Divišová – členství ukončeno pro dvouleté neplacení poplatků.
MUDr. Petra Vodičková – zrušení členství
MUDr. Marie Hradilová – zrušila členství
Zrušená členství bere výbor na vědomí.
13 Další
14 Příští schůze výboru
Příští schůze se bude konat ve čtvrtek dne 23. 5. 2019 v Luhačovicích v 18:00.
Zapsal: Vařeka
Revidoval: Angerová, Maršálek
Znění zápisu schváleno všemi členy výboru korespondenčně ke dni 6.2.2019