Zápis ze schůze výboru SRFM, 4. 10. 2018, Hradec Králové

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Maršálek, dr. Angerová, doc. Vařeka, dr. Kövári, doc. Vaňásková, doc. Kobesová, dr. Vacek, dr. Hoskovcová, dr. Mezian, dr. Říha, dr. Hnátek, dr. Horáček, doc. Krobot

Omluveni: prof. Kolář, doc. Pavlů

Dále přítomni: prof. Švestková, dr. Švojgrová

1 Kontrola a schválení minulého zápisu a přehled proběhlých hlasování per rollam

Zápis z minulé schůze schválen, již zavěšen na web.

V mezidobí proběhlo hlasování per rollam o stanovisku SRFM k návrhu výkonu ošetřovacího dne 00090 – viz příloha 1. Výsledek hlasování: 15 pro stanovisko, 0 proti, 0 zdržel se hlasování.

2 Zhodnocení sjezdu společnosti 2018 a příprava sjezdu 2019

2.1 Zhodnocení sjezdu 2018

Doc. Vařeka a dr. Maršálek informovali o řadě pozitivních ohlasů na kvalitu programu letošního sjezdu SRFM v Luhačovicích.

Dr. Hnátek informoval o ekonomické stránce - na konto společnosti bylo poukázáno 304 966 Kč. Za dobrou organizaci byla výborem odsouhlasena odměna.

2.2 Příprava sjezdu 2019

Termín dalšího sjezdu by určen 24.25. 5. 2019. Byla vybrána dvě témata Rehabilitace a zobrazovací metody / Rehabilitace a sport. Vlastní program sestaví programový výbor ve složení: dr. Kövári, doc. Vařeka, dr. Hoskovcová, dr. Mezian. Organizací byl pověřen dr. Hnátek. Schéma programu se přidrží letošního, které se velmi osvědčilo, tedy v pátek zvané přednášky, v sobotu vybrané přihlášené příspěvky. Program bude doplněn o zvlášť placený workshop s tématem ultrazvukové diagnostiky pohybového aparátu (organizuje dr. Mezian). Bude připuštěna pouze jedna firemní přednáška a to přednáška generálního sponzora v délce 15 minut.

Zvaným přednášejícím je hrazeno: hromadná doprava, ubytování na jednu noc, oběd, volný stup na sjezd i na společenský večer.

Sjezdové poplatky

při včasné platbě do 31. 3. 2019

lékaři 1500 Kč / lékaři členové SRFM 1000 Kč / lékaři do 35 let členové SRFM 600 Kč

nelékaři 900 Kč / nelékaři členové SRFM 600 Kč

od 1. 4. 2019 včetně plateb na místě

lékaři 1500 Kč / nelékaři 900 Kč

Jeden autor každé přijaté přednášky neplatí kongresový poplatek, případní další autoři dané přednášky poplatek platí stejně jako všichni autoři posterů.

Deadline pro přihlášené příspěvky 31. 1. 2019. Rozhodnutí bude autorům sděleno nejpozději 4. 3. 2019.

3 Zprávy ze sekcí

Za sekci neurorehabilitace informovala dr. Angerová, že na jaře 2019 plánuje sekce uspořádání další konferenci, pravděpodobně na téma Kognitivní rehabilitace. O datu a přesném tématu bude rozhodnuto během listopadu.

4 Práce komisí

4.1 Komise pro organizaci rehabilitace

Informaci podal dr. Maršálek

1) Informace z připomínkování nové verze žádanky FT na VZP (dr. Maršálek). Proběhlo jen zatím diskuzní setkání na úrovni VZP, UNIFY (Mgr. Toufar), SRFM (dr. Maršálek) a SAS (dr. Nedělka), kde vysvětleny postoje a formulace. Komise pro metodiku VZP zatím nezasedala, po domluvě s UNIFY souhlasíme z připomínek s jedinou, tj. se zkrácením doby platnosti poukazu z původně navrhovaných 3 měsíců na 6 týdnů.

2) DRG Restart zatím bez posunu.

3) DRG současné – funkční testy dle Barthelové kódované při přijetí na akutní rehabilitaci zůstanu i v roce 2019.

Úkoly:

1) Nadále rozporovat současný návrh výkonu ošetřovacího dne následné rehabilitace po cerebrovaskulárních příhodách 00090. (dr. Maršálek)

2) Vypracovat návrhy na nové výkony nebo rozšíření stávajících v souvislosti s přípravou center KCC a dalších pro aplikaci botulotoxinu RHB lékařem (dr. Maršálek, dr. Kövári, dr. Říha, dr. Hoskovcová, dr. Angerová - termín leden 2019):

a) Speciální kineziologická analýza rehabilitačním lékařem k posouzení indikace aplikace botulotoxinu

b) Aplikace botulotoxinu s elektrostimulační navigací

c) Aplikace botulotoxinu s ultrazvukovou navigací

3) Dokončit terminologicky a vazbami fázový model rehabilitace a na jeho základě začít pracovat na indikacích pohybu pacienta mezi jeho fázemi. Zpracovat jasné indikace překladu na akutní rehabilitační lůžka, zažít pracovat na indikačním seznamu pro následnou rehabilitaci včetně jejích kontraindikací, zpracovat indikace rehabilitace pro pobytová zařízení sociálních služeb a dlouhodobou domácí rehabilitaci (dr. Maršálek, prof. Švestková, dr. Říha, doc. Vařeka, dr. Horáček).

4) Návrh změn zajištění Cerebrovaskulární péče v ČR za SRFM jako podklad pro jednání pracovní skupiny pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči MZ ČR, kde SRFM zastupuje dr. Maršálek, s cílem implementovat návrh do věstníků pro nové období 2020–2025. Souhrn změn dotýkající se problematiky rehabilitace viz příloha 2.

4.2 Komise pro fyzioterapii a ergoterapii

Bez reference.

4.3 Komise pro vzdělání

1) Dr. Angerová a dr. Říha informovali o průběhu schvalování plánu postgraduálního vzdělávání v oboru RFM - t.č. vrcholí připomínky k tomuto programu, které byly již v minulých týdnech intenzivně řešeny.

2) V rámci UEMS PRM proběhne v listopadu v Itálii Kurz využití ultrazvuku k diagnostice a intervencím v rehabilitaci. Za naši společnost byla navržena a schválena MUDr. Sylva Klimošová z Rehabilitační kliniky FN Motol. O účasti na akci bude výbor informovat.

3) Z akcí, které pro mladé lékaře proběhly – škola při kongresu EDPRM ve Vilniusu (a kurz rázové vlny - máme pozitivní hodnocení od účastníků i od lektorů.

4) Dr. Angerová vznesla dotaz o možnosti proplácení zahraničních cest vybraným zájemcům z řad členů společnost. V následné diskuzi bylo poukázáno na problémy: a) propady rozpočtu v minulých letech, b) nutnost vytvořit posuzující komisi, c) v současnosti se zájemci nehlásí ani na akce, u kterých hradí většinu nákladů pořadatel (účast na ESPRM pro mladé lékaře, letní školy atd.). Proplácení individuálně sjednaných akcí bylo zamítnuto, společnost bude nadále zprostředkovávat pro zájemce účast na výše uvedených akcích ESPRM a UEMS, kde většinu nákladů hradí pořadatel.

5) Doc. Kozák (Společnost pro studium a léčbu bolesti) požádal o nalezení náhrady za kurz funkční medicíny pro algeziology, který již prof. Opavský nechce dále pořádat. Zatím nedořešeno

Úkoly:

1) Doc. Vařeka vyzve dr. Votroubkovou k sepsání zprávy z Vilniusu.

4.4 Komise pro doporučenou praxi

Dr. Kövári informovala o preskripčním uvolnění gabapentinu pro lékaře RFM a PL.

Byla sestavena pracovní skupina pro návrh podmínek uznání léčebné metody v rehabilitaci (dr. Kövári, dr. Říha, dr. Hoskovcová, Mgr. Toufar, doc. Pavlů).

Úkoly:

1) Návrh podmínek uznání léčebné metody v rehabilitaci (dr. Kövári)

2) Zpracování doporučených postupů pro rehabilitaci roztroušené sklerózy (dr. Kövári, dr. Hoskovcová, doc. Řasová)

4.5 Komise pro balneologii

Bez reference.

5 Zprávy z UEMS-PRM, ESPRM, ISPRM a další

5.1 ISPRM

Doc. Vařeka a dr. Kövári podali zprávu ze sjezdu ISPRM 2018 Paříž – viz příloha 3.

5.2 ESPRM

Dr. Angerová a dr. Kövári předložily zprávu ze zasedání UEMS PRM a ESPRM ve Stockholmu - viz příloha 4.

Dr. Kövári informoval, že naše společnost byla přijata do ESPRM http://www.esprm.net/

Dr. Angerová informovala o možnosti podat návrh na členy redakční rady EJPRM http://www.esprm.net/journal-european - navrženi doc. Kobesová, doc. Vařeka, dr. Hoskovcová). Dr. Angerová a dr. Kövári tento návrh přeloží na zasedání ESPRM v březnu 2019 v Budapešti.

6 Další zprávy z MZČR, ZP, SAS, akreditační komise a dalších

6.1 Akreditační komise

Informace o vzdělávacím programu – viz informace komise pro vzdělávání.

6.2 MZČR

Viz postgraduální vzdělávání výše.

6.3 ČLS JEP

Na sjezd ČLS JEP dne 22. 1. 2019 byli vyslání dr. Maršálek a dr. Angerová.

Jako kandidát do předsednictva ČLS JEP byla navržena a odsouhlasena prof. Švestková.

7 Časopis a web společnosti

7.1 Časopis

Dr. Vacek informoval, že za rok 2017 byl zisk časopisu 105 000 Kč. Bylo odsouhlaseno, že cena se měnit nebude.

7.2 Web

Byla schválena spolupráce s firmou Meditorial. Zatím zůstávají současné stránky editované dr. Mezianem, do poloviny 2019 spustí nový web firma Meditorial. Závazek firmy Meditorial je navrhnout web a spravovat jej plně financovaný z reklamní inzerce, kterou sama zajistí, SRFM bude dle smlouvy povinna tuto reklamní inzerci na stránkách tolerovat. Vlastní grafický a strukturální návrh webu bude řešit s firmou Meditorial dr. Mezian a dr. Maršálek.

8 Domácí a zahraniční odborné akce

5) Schválena záštita pro jánskolázeňské sympozium (dr. Maršálek, dr. Angerová, doc. Vařeka) – viz příloha 5.

Upozornění dr. Maršálka - všichni členové výboru, kteří pořádáte nebo jste v programovém výboru či vědecké radě konference žádejte o záštitu – kalkulujte cenu pro členy SRFM o 10 % nižší při včasné registraci – cíl podpora výhod členské základně, zatím se děje minimálně. Bez cenového zvýhodnění členů SRFM při registračním poplatku včasné registrace nebudeme udělovat záštitu!

Pro dr. Hoskovcovou byla schválena úhrada kongresového poplatku, letenky a ubytování na evropský neurorehabilitační sjezd 2019 v Budapešti https://www.ecnr-congress.org/

Dr. Vařeka byl vyslán jako zástupce společnosti na sjezd ISPRM v červnu 2019 http://www.isprm2019.com/ , dále byla na stejnou akci vyslána dr. Kövári (kongresový poplatek, doprava, ubytování).

Dr. Kövári, dr. Angerová a dr. Moses byli vysláni na zasedání UEMS v Budapešti (březen 2019). Doc. Vařeka opět urgoval publikovatelný text dr. Mosese k problematice, kterou dlouhodobě řeší v Clinical Affairs Committee.

9 Hospodaření společnosti

Výši členského poplatku pro rok 2019 navrhuje dr. Maršálek neměnit - schváleno.

10 Členská základna

Dle informací dr. Kövári se přihlásilo 7 nových členů (schváleno), 2 se odhlásili a jednomu zaniklo členství pro neplacení příspěvků.

11 Další

Bez dalších bodů.

12 Příští schůze výboru

Příští schůze se bude konat dne 23. 1. 2019 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

Zapsal: Vařeka

Revidoval: Maršálek