Zápis ze schůze výboru SRFM, 24. 5. 2018, Luhačovice

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Maršálek, dr. Angerová, doc. Vařeka, dr. Kövári, doc. Vaňásková, doc. Kobesová, dr. Vacek, dr. Hoskovcová, dr. Mezian, dr. Říha, dr. Hnátek, dr. Horáček

Omluveni: prof. Kolář, doc. Pavlů, doc. Krobot

Dále přítomni: doc. Švestková, dr. Švojgrová, Bc. Mlčochová

1 Kontrola a schválení minulého zápisu a přehled proběhlých hlasování per rollam

Zápis z minulé schůze schválen, již zavěšen na web. V mezidobí neproběhlo žádné hlasování per rollam

2 Stav přípravy sjezdu 2018

Informace o sjezdu podal dr. Hnátek a doc. Vařeka, byly určení předsedající jednotlivých bloků.

3 Pravidla práce výboru SRFM

3.1 Upozornění na nutnost dodržování stanov ČLS JEP

Dr. Maršálek upozorňuje, že dle stanov ČLS JEP (Část první, §3, Formy činnosti, (1)) je nutné organizovat odborné diskuze a výměnu informací mezi odborníky jednotlivých oborů tak, aby výstupy byly ve vztahu ke třetím osobám jednotné.

3.2 Oprávnění zastupovat SRFM

Výbor odsouhlasil návrh dr. Maršálka na základní pravidla zastupování SRFM:

 1. Vedení společnosti (výkonná část výboru - předseda, místopředseda a vědecký sekretář), kteří při jednání se třetími osobami zaujímají odsouhlasená stanoviska výboru. V naléhavém případě vyjádření se ke stanoviskům zatím výborem SRFM nezaujatým mohou rozhodnout o zaujetí stanoviska „Vedení SRFM“ nebo své funkce sami o sobě (stanovisko předsedy atd.) s uvedením, že se nejedná o stanovisko SRFM.
 2. Každý další člen výboru za předpokladu, že jeho role vyplývá z odsouhlasené funkce ve výboru, sekci, komisi či pracovní skupině - při svém jednání zaujímá odsouhlasená stanoviska výboru, vyjádření ke stanoviskům zatím výborem SRFM nezaujatým je povinen nechat výborem projednat.
 3. Ostatní členové SRFM mimo výbor mohou zastupovat SRFM a jednat jménem společnosti jen při přímém pověření výborem a jsou v takovém případě povinni zaujímat stanoviska odsouhlasená výborem.

3.3 Způsob vedení diskuzí uvnitř společnosti

Výbor odsouhlasil návrh dr. Maršálka na zásady vedení diskuzí tak, aby vždy vedly k závěrům a podnětům pro práci výboru, úrovně vnitrooborové diskuze jsou stanoveny takto:

 1. Na úrovni výkonné části výboru (předseda, místopředseda, vědecký sekretář)
 2. Na úrovni komisí výboru nebo výborem sestavených a odsouhlasených pracovních skupin
 3. Na úrovni celého výboru SRFM a revizní komise, případně uvnitř sekcí společnosti (existují-li)
 4. Na úrovni všech členů SRFM

Za vedení diskuze odpovídá dle úrovně diskuze předseda výboru, komise, pracovní skupiny, sekce. Za vedení diskuze na úrovni všech členů odpovídá jeden z členů vedení společnosti. Vedoucí diskuze shrne výsledek do a) informace pro výbor SRFM nebo b) návrhu, který výbor následně projedná.

3.4 Komunikace a tvoření stanovisek výborem v době mezi zasedáními výboru

Výbor odsouhlasil návrh dr. Maršálka na principy mailové komunikace a tvoření stanovisek.

Typy mailových informací

INFORMACE - pouze pro informaci, není nutno reagovat
DISKUZE - materiál k diskuzi, volná šíře diskuze včetně souvisejících témat
PŘIPOMÍNKY - připomínkové řízení, pokud máte připomínky a návrhy odpovídejte jen konkrétně k tématu a konkrétně k materiálu
HLASOVÁNÍ - závazné hlasování k otázce, odpovídejte zadáním "Odpovědět všem" a jen dle předdefinovaných odpovědí

Dále

 1. Vyjádření k materiálům již připraveným jinými subjekty probíhá bez diskuze přímo formou připomínek, předseda rozhodne o svěření připomínkování celému výboru nebo jen příslušné komisi dle tématu připomínek.
 2. Tvorba stanovisek bez zaslaného materiálu proběhne dvoufázově, první fáze formou diskuze, poté sestavení stanoviska a k němu ve druhé fázi formou připomínek.
 3. Hlasování probíhá vždy o a) personálních otázkách a personálních nominacích, b) dále v případech spojených s využitím finančních prostředků společnosti jednorázově ve výši nad 10 000 Kč, c) při sjednávání pracovních dohod k pravidelné platbě odměny, d) vstupu do spolupořadatelství odborné akce. V ostatních neuvedených případech je vyhlášení hlasování ponecháno na rozhodnutí předsedy nebo vedení společnosti.

3.5 Komunikace se členy společnosti

Komunikace výboru se členy SRFM probíhá na 3 úrovních

 1. Plenární schůze v rámci každoročního sjezdu
 2. Internetové stránky společnosti
 3. Diskuze se členy v rámci spolupořádaných konferencí (možno dát do podmínek), případně účast na regionálních setkáních dle pozvání a účasti (pozvání řeší předseda), (dr. Maršálek)

4 Zprávy ze sekcí

Dr. Angerová informovala o proběhlém semináři konferenci sekce neurorehabilitace, která byla věnována problematice dospělých pacientů s DMO.

5 Práce komisí

5.1 Komise pro organizaci rehabilitace

Dr. Maršálek s ohledem na pracovní akceschopnost navrhl redukci počtu členů komise takto: předseda komise dr. Maršálek, místopředseda dr. Říha, členové dr. Horáček, dr. Mezian, Mgr. Toufar, Mgr. Jelínková. Návrh byl schválen.

Výbor prodiskutoval a schválil návrh změny Žádanky na fyzikální terapii, fyzioterapii a ergoterapii – poukaz FT (Příloha č. 1). Návrh bude obhajován ve spolupráci s UNIFY v Komisi pro metodiku VZP.

Dr. Maršálek informoval o závěrech projektu VZP Model diferencované úhrady moderních metod včasné rehabilitace u pacientů po cerebrovaskulární příhodě a dalších modelacích úhrady lůžkové rehabilitace v rámci projektu DRG Restart. V následné diskuzi výbor schválil aktuální znění návrhu řešení pro projekt DRG Restart (Příloha č. 2). Návrh bude korigován dle dalších modelací ve spolupráci s ÚZIS, výbor bude o dalším vývoji informován.

5.2 Komise pro fyzioterapii a ergoterapii

Úkoly z minulé schůze splněn.

5.3 Komise pro vzdělání

Diskuze o připomínkách k aprobačním zkouškám proběhla maily, hlasování neproběhlo.

5.4 Komise pro doporučenou praxi

Dr. Kövári informovala, že preskripce gabapentinu a pregabalinu lékaři RFM je již ve spisu na SUKL jednoznačně uvedena, aktuálně se k problematice vyjadřujíí pojišťovny + škrtnout následující: „což celý proces zdržuje“. Zatím rehabilitační lékaři pregabalin a gabapentin předepisovat stále nemohou. Kritéria pro Walk-Aide budou řešena společně s problematikou schvalování pomůcek v budoucnu, téma zatím není aktuální.

Dr. Kövári a dr. Maršálek vypracují indikátory výkonnosti a kvality a další změny pro rehabilitační části iktových center a komplexních cerebrovaskulárních center pro přípravu věstníku k cerebrovaskulární péči 2020-2025. Návrh bude odeslán nejprve k připomínkám pracovní skupině pro cerebrovaskulární péči při Ministerstvu zdravotnictví, po připomínkách této pracovní skupiny bude výsledný kompromis předložen výboru k projednání.

Na návrh dr. Maršálka bylo schváleno vytvoření pracovní skupiny, která definuje podmínky uznání léčebné metody v rehabilitaci. Sestavením pracovní skupiny byla pověřena dr. Kövári a doc. Pavlů. Návrh podmínek skupina předloží výboru do konce roku 2018.

5.5 Komise pro balneologii

Bez reference.

6 Zprávy z UEMS-PRM, ESPRM, ISPRM a další

Dr. Angerová a dr. Kövári podaly zprávu ze zasedání UEMS-PRM v Kyjevě (Příloha č. 3).

Dr. Kövári podala zprávu z 21. Evropského kongresu fyzikální a rehabilitační medicíny konaného ve Vilniusu (Příloha č. 4)

Dr. Angerová informovala o neúspěchu při hledání vhodného adepta na účast na European School Marseille 2018. V hledání bude dále pokračovat.

Dr. Kövári informovala, že nová verze White Book of Rehabilitation and Physical Medicine je k dispozici na internetu.

Na zářijové zasedání zářiové zasedání UEMS PRM a ESPRM do Stockholmu byli vyslání naši zástupci (dr. Angerová, dr. Kövári, dr. Moses).

Byl schválen návrh dr. Kövári stát se členy ESPRM náhradou za členství v ISMH, které bude zrušeno. Přihlášku za SRFM podá dr. Kövári, o našem přijetí by se mělo rozhodnout v září ve Stockholmu.

Dr. Maršálek informoval své účasti na sjezdu UNIFY, kde UNIFY přijala jasné usnesení o pokračování spolupráce se SRFM při řešení problematiky fyzioterapie i rehabilitace obecně.

7 Další zprávy z MZČR, ZP, SAS, akreditační komise a dalších

7.1 MZČR – jednání o kategorizaci a indikaci zdravotnických prostředků

Dr. Maršálek, dr. Říha a dr. Kövári podali informace o jednání o kategorizačním stromu zdravotnických prostředků – informaci je nutno brát jako předběžnou po skončení vnitroresortního připomínkového řízení Ministerstva zdravotnictví, pokračuje ale nyní ještě meziresortní připomínkové řízení a další změny jsou možné v rámci projednávání vládou a parlamentem:

 1. U většiny druhů ortéz, kde je to potenciálně smysluplné, byla rozšířena indikace o „neurologická onemocnění“, a to v této obecné neomezující formulaci. Zvednutí návrhu úhrady individuálních ortéz a protéz dospělých na 99 % úhrady, u dětských ortéz 100 %, a v případě výroby z prefabrikátů na 95 % úhrady. 100 % úhrada nebyla u dospělých možná s ohledem na výrok ústavního soudu z důvodu sjednocení přístupu zdravotního postižení kdy u jiných zdravotních postižení není také plná úhrada individuálních pomůcek, proto bylo nutné přijmout alespoň minimální spoluúčast.
 2. Většinu definic indikačního omezení u vozíků se podařilo hodně zobecnit a tím umožnit co nejširší možnosti předpisu, základní mechanické vozíky mají jasně definováno indikační omezení i na „zajištění lokomoce druhou osobou“ a potvrzeno „pro dočasné použití při postižení jedné dolní končetiny s vyznačením počtu měsíců pro další medicínské řešení“ (ale platí jen pro základní mechanické vozíky).
 3. Nově vyjednán souběh exteriérového elektrického vozíku s mechanickým individuálním vozíkem při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu, avšak s limitem úhrady mechanického vozíku včetně příslušenství na 14 000 Kč za 7 let.
 4. Nově vyjednána možnost uhradit 90 % ceny přídavného elektropohonu k jakémukoliv vozíku ze skupiny částečně variabilních, variabilních a aktivních mechanických vozíků
 5. Akceptován návrh SRFM rozšířit preskripci berlí i na odbornost interna, a to v kategoriích berle podpažní a berle předloketní, nebylo akceptováno pro kategorii berle předloketní speciální.
 6. Elektrická polohovací lůžka v indikačním omezení nově uvedeny nejen potíže v mobilitě na lůžku, ale také „obtíže v přemisťování – přesun vleže a vsedě“ a bylo definováno, že je možno a postačující, že „bezpečného ovládání lůžka je schopna osoba pečující“, tato definice by měla umožnit souběh předpisu invalidního vozíku a polohovacího lůžka i zrušení dřívějšího požadavku na nutnost ovládání pacientem.
 7. Z úhrady zatím vypadl toaletní program – sedačky na vany, sprchové sedačky, klozetové židle a klozetová křesla atd., z prostředků toaletních zůstaly ve stromu zdravotnických prostředků jen nástavce na WC a dále elektrické vanové zvedáky a jejich příslušenství. Tento bod se snažíme zvrátit ještě uplatněním připomínek přes meziresortní připomínkování cestou MPSV.

7.2 Akreditační komise

Dle informací z MZ ČR bude již probíhající pětileté specializační studium zkráceno na 4 roky (dr. Vacek). Již od září probíhající příprava v základních kmenech bude uznána, přestože příslušný předpis dosud nevyšel (dr. Říha).

7.3 MZČR

Dotaz MZČR ohledně hipoterapie a hiporehabilitace schválen po předchozí mailové diskuzi (Příloha č. 5)

7.4 ČLS JEP

Zástupcem do Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP byla schválena dr. Kövári, která byla současně pověřena vytipovat ATC skupiny našeho zájmu do 15. 6. 2018.

8 Časopis a web společnosti

8.1 Časopis

Doc. Vaňásková a dr. Kövári zpracovaly návrhy elektronických recenzních systémů, které předají šéfredaktorovi dr. Vackovi.

8.2 Web

Na návrh doc. Vařeky byl jako nový editor webu schválen dr. Mezian, který vyřeší otázku smlouvy a předloží návrh na další rozvoj webu.

9 Domácí a zahraniční odborné akce

Výbor deklaruje zájem, aby sjezdy probíhaly i nadále v Luhačovicích vždy v květnovém termínu.

9.1 Záštita a spolupořadatelství SRFM

Podmínkami udělení záštity SRFM jsou: a) posouzení programu konference nebo minimálně jeden člen výboru SRFM v programovém/vědeckém výboru konference, b) zvýhodnění členů SRFM minimálně 10 % při včasné registraci. Záštitu schvalují společně předseda Komise pro vzdělání, vědecký sekretář a předseda společnosti bez hlasování výboru.

Podmínky spolupořadatelství SFRM jiných akcí jsou následující: a) smluvní zajištění, b) minimálně jeden člen výboru SRFM v programovém/vědeckém výboru konference, c) zvýhodnění členů SRFM minimálně 10 % při včasné registraci, d) smlouvou určený podíl na vybraných registračních poplatcích.

SRFM za to nabízí: a) svolení k užívání jména společnosti na všech materiálech konference b) zajištění akreditace akce do systémů celoživotního vzdělávání, c) spolupráci při zajištění odborného programu, d) přednostní propagaci na svém webu a na ostatních akcích SRFM, e) e-mailovu informaci členům SRFM. Spolupořadatelství je nutno odhlasovat výborem.

10 Hospodaření společnosti

Dr. Maršálek a dr. Říha podali informaci o stavu financí a o vývoji stavu účtu SRFM.

Výbor odsouhlasil tvorbu ceníku služeb, základní návrh do příští schůze připraví dr. Říha a dr. Maršálek.

Na další schůzi bude diskutováno zvýšení členského poplatku.

11 Členská základna

Dr. Kövári a dr. Maršálek informovali o 15 nových přihláškách do společnosti a 3 odhlášených členech.

Výbor odsouhlasil, že pro čerpání jakýchkoliv výhod člena je nutné platné členství, které trvá minimálně od 1. ledna daného roku.

12 Další

Dr. Maršálek podal informaci informace o proběhlé panelové diskuzi na téma rehabilitace v pobytových zařízeních sociální péče. Stanovisko výboru viz příloha č. 6.

12.1 Dopady GDPR na společnost

Členové výboru společnosti, členové komisí a předsedové a místopředsedové sekcí současně s přijetím své funkce souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a titulů na internetových stránkách SRFM.

13 Příští schůze výboru

Příští schůze výboru se bude konat dne 4. 10. 2018 od 10,00 v Hradci Králové (Rehabilitační klinika FN HK, Nezvalova 15; trolejbus č. 7, zastávka Stará nemocnice)

Zapsal: Vařeka

Revidoval: Maršálek