Zápis ze schůze výboru SRFM, 4. 1. 2018, Albertov

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Kövári, dr. Angerová, doc. Vařeka, dr. Maršálek, doc. Vaňásková, doc. Kobesová, dr. Hoskovcová, dr. Horáček, prof. Kolář, doc. Pavlů, dr. Mezian, dr. Vacek, dr. Říha

Omluveni: dr. Hnátek, doc. Krobot

Dále přítomni: doc. Švestková

Host: prof. Preiffer


1 Kontrola a schválení minulého zápisu a přehled proběhlých hlasování per rollam


Zápis z minulé schůze schválen, již zavěšen na web. V mezidobí proběhlo hlasování per rollam (Příloha 1)

2 Volba předsedy

Ze zdravotních důvodů odstupuje dosavadní předsedkyně dr. Kövári. Při následujícím hlasování byl 11 hlasy člen výboru zvolen předsedou dr. Maršálek, 2 hlasující se zdrželi. Na průběh hlasování dohlížela doc. Švestková.

Ve funkci místopředsedkyně zůstává dr. Angerová, vědeckým sekretářem doc. Vařeka.

3 Příprava sjezdu 2018

O zajištění bloků zvaných přednášek referovala doc. Kobesová (blok 2 – chůze u dětí) a dr. Hoskovcová (blok 3 – chůze v neurologii). Nejsou dostupné žádné zprávy o stavu přípravy bloku doc. Krobota. Z toho důvodu byli dr. Vacek a doc. Vařeka pověřeni přípravou úvodního bloku namísto doc. Krobota. Struktura programu viz Příloha 2. Náležitosti ohledně vyzvaných přednášejících dohodnou mailem dr. Hnátek, doc. Vařeka, doc. Kobesová a dr. Hoskovcová.

Přihlášené příspěvky (mimo bloky zvaných přednášek) jsou elektronicky zasílány dr. Hnátkovi, který je po deadline zkompletuje a předá doc. Vařekovi v anonymizované podobě. Následně budou hodnoceny 5 recenzenty, kteří vyberou příspěvky k přednesení na sjezdu. Další příspěvky budou přesunuty mezi postery nebo, v případě velmi špatné kvality abstraktu, vyřazeny. O přijetí a způsobu zařazení příspěvku budou autoři informováni nejpozději během prvního březnového týdne.

Doc. Vaňásková předložila návrhy na čestné členství pro doc. Tošnerovou a PhDr. Herbenovou, které byly schváleny. Přednášky oceněných proběhnou na začátku sobotního programu. Stejně jako vloni bude oceněným uhrazena doprava (v ceně hromadné dopravy) a dále bezplatný vstup na program sjezdu a společenský večer.

4 Zprávy ze sekcí

Neurorehabilitační sekce

Je připravován seminář o DMO u dospělých (viz přehled akcí).

Úkoly:

 • Zavěsit zápisy ze schůzí neurorehabilitační sekce na web (d-oc. Vařeka)

5 Práce komisí

5.1 Komise pro organizaci rehabilitace

Dr. Maršálek a dr. Kövári informovali o proběhlé schůzce Pracovní skupiny pro vysoce specializovanou cerebrovaskulární péči MZ ČR. Tématem byla příprava věstníku 2020 pro CV péči a iktová centra. Úkoly pro rehabilitaci jsou dva: a) návrh metodiky produkce v rámci IC s cílem zvýšit počet pacientů, kteří procházejí rehabilitaci, na 20 %, zatím je to 3-12 %, b) stanovit doporučená kritéria pro rehabilitační konzilium ohledně překladu na lůžkovou rehabilitaci. Jednání budou pokračovat, řádným zástupcem SRFM v této pracovní skupině byl jmenován dr. Maršálek.

Úkoly:

 • Zaslat dr. Maršálkovi návrhy k oběma bodům (všichni)

5.2 Komise pro fyzioterapii a ergoterapii

Doc Pavlů informovala, že dále probíhá jednání s UNIFY ČR ohledně návrhu kritéria certifikovaných kurzů v rámci výkonu 21221. Dále byl zpracován a VZP předložen návrh změn na vyplňování FT formuláře – jednání nadále zůstává otevřeno na únor a březen. Návrh povinné jednoroční praxe u lůžka pro absolventy studia fyzioterapie po ukončení školy bude komise řešit při nejbližší novelizaci zákona. Dalším členem komise se stala Mgr. Jelínková.

Úkoly:

 • Doc. Pavlů zpracuje základní přehled členů komise ve formátu již existujících komisí a předá doc. Vařekovi k zavěšení na web.

5.3 Komise pro vzdělání

Doc. Kobesová informovala, že kurz školitelů MM otevře dr. Vacek v rámci ILF na podzim 2017, druhá závěrečná část proběhne v roce 2019.

Dr. Angerová konstatovala, že návrh společnosti na strukturu a náplň předatestačního vzdělání byl již odevzdán na MZČR, další informace viz jednání akreditační komise níže.

5.4 Komise pro doporučenou praxi

Dr. Kövári zaslala odpověď na materiál zaslaný MPSV týkající se „Návrhu věcného řešení koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením“ (Příloha 3). Doc. Švestková k tomu uvedla, že MPSV má problém s nedostatkem posudkových lékařů a že při jednání se zástupci MPSV upozornila, že se jako lékaři RFM odmítáme vyjadřovat k invaliditě a ani jinak nebudeme nahrazovat práci posudkových lékařů.

Walkaid testy navržené dr. Hoskovcovou budou dále probrány v komisi

5.5 Komise pro balneologii

MUDr. Smetanová žádá o vyškrtnutí z komise pro balneologii. Jiné zprávy o činnosti komise nejsou

6 Zprávy z UEMS-PRM, ISPRM

Dr. Angerová informovala o žádosti UEMS o rozeslání dotazníku o práci RFM lékaře – bylo schváleno rozeslání mailem, výsledky rozeslat mailem členům SRFM (dr. Angerová).

Dr. Kövári připomněla opakované dotazy ze strany představitelů ESPRM na naše případné členství. Tato otázka byla opakovaně projednávána v minulosti a vždy výborem zamítnuta, postoj výboru se nemění.

7 Další zprávy z MZČR, ZP, SAS, akreditační komise a dalších

7.1 VZP

Dr. Kövári informovala o pracovní schůzce na ústřední VZP, které se účastnila společně s Mgr. Toufarem. Výsledek shrnula v bodech:

 1. Upozornili jsme na nevyhovující podmínky současné metodiky při předpisu FT poukazů pro fyzikální terapii. Řada poukazů je uvedena chybně, parametry přístrojové jsou pro lékaře složité. Proto jsme navrhli, aby RHB či jiný lékař (ortoped, neurolog) vypsal poukaz FT, který obsáhne cíl terapie, vhodnou formu fyzikální terapie a její frekvenci a lokalizaci aplikace. Podrobné technické parametry pak zvolí kvalifikovaný fyzioterapeut. VZP uvádí, že toto je nutno projednat s odborem revize
 2. VZP uvádí, že výkony manuální medicíny musí indikovat lékař, tedy pokud nejsou napsány, nemohou se provádět.
 3. Frekvence iLTV: bylo požádáno, aby nebyla vypisována nutnost frekvence pro iLTV - záleží často na kapacitě pracoviště, a aby fyzioterapeut mohl poslat pacienta z terapie dříve (tedy např. po páté terapii i když jich má předepsaných třeba deset). Zároveň by fyzioterapeut měl mít povinnost napsat o terapii indikujícímu lékaři papírovou zprávu. Dle VZP je ale již toto povinností nyní - fyzioterapeuti musí předávat lékaři zprávu vždy. V praxi se to ale často neděje.
 4. Byla žádána bonifikace u terapeutů, kteří se celoživotně vzdělávají - VZP uvádí, že celoživotní vzdělávání je povinností každého zdravotnického pracovníka.
 5. Bylo žádáno, aby pojišťovna zvážila bonifikaci pracoviště s prodlouženou pracovní dobou a s jasně deklarovanou zastupitelností. VZP uvádí, že se jedná o zákonnou a smluvní povinnost.
 6. UNIFY zdůraznila, že větší podporu by si zasloužila specializovaná pracoviště. VZP tento záměr také má - chtěla by specializovaná pracoviště podpořit.
 7. UNIFY požaduje od pojišťovny podporu pro vytvoření standardů či funkčních testů (licencí). Nákup licencí je totiž většinou drahý. V tomto bodě VZP doporučuje se obrátit na MZ.
 8. UNIFY navrhuje změnu popisu výkonů 21225 a 21221. Dále uvádí, že je potřeba jasně rozlišovat mezi rhb. kurzy - certifikované kurzy by měly splnit určité navržené podmínky. VZP s tímto souhlasí.
 9. UNIFY navrhuje, že vzhledem k tomu, že je kineziologické vyšetření součástí vstupního vyšetření a přesto na FT poukazech často není, tak aby ho mohli FT provést a vykázat. VZP nesouhlasí, jelikož jsou FT indikovanou odborností a všechny výkony musí být indikovány lékařem.

7.2 Studijní program TCM

Dr. Kövári informovala o našich výhradách k vyhlášce o minimálních požadavcích na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny (Příloha č. 4).

7.3 Veřejný ochránce práv

Dr. Angerová podala informaci o komunikaci s Veřejným ochráncem práv Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D (Přílohy 5 a 6).

7.4 Příprava návrhů změn a doplňků seznamu zdravotnických prostředků

Dr. Kövári připomněla výzvu k podání návrhů změn a doplňků seznamu zdravotnických prostředků (viz Přílohy 7, 8, 9)

Úkoly:

 • Připomínky zaslat dr. Kövári, která požadavky zkompletuje spolu s dr. Mosesem do 14. 1. a odešle na MZČR. (všichni)

7.5 Akreditační komise

Dr. Říha stručně shrnul poznatky z jednání AK:

 1. Do interního kmene byl zapracován náš návrh pro lékaře v přípravě RFM volitelných 6 měsíců absolvovat na neurologii
 2. Na cílený dotaz bylo sděleno, že po celou dobu přípravy, tedy i během kmene, je jeden školitel (jiné smluvní pracoviště si může určit garanta)
 3. Vydání nové vyhlášky lze očekávat v časovém horizontu “pro tento promoční ročník”
 4. Povinnost školitele být přítomen u atestační zkoušky stanovuje zákon, lékařské fakulty na tuto skutečnost již upozorňují.

8 Časopis a web společnosti

Dr. Vacek informoval o doplnění redakční rady a informací o přístupu k elektronické verzi. Doc. Vařeka připomněl možnost přístupu k full-textům přes MEDVIK, který je popsán na webu SRFM.

Doc. Kobesová a dr. Hoskovcová navrhují zavést elektronický systém zasílání příspěvků a recenzního řízení

Úkoly:

 • Dotaz na možnosti elektronického recenzního systému (doc. Vaňásková, dr. Kövári)

9 Domácí a zahraniční odborné akce

Dr. Mezian stručně referoval o zkušenostech s organizací mezinárodní konference Euromuskulus a zdůraznil některé zásady jednání s pořádající agenturou.

Seminář Dospělý pacient s DMO se bude konat v Lékařském domě (21. 3. 2018)

18. Ústecká rehabilitační konference (schválena záštita SRFM), další informace na odkazu: http://www.bos-congress.cz/reha2018

Sympozium u příležitosti 90. narozenin prof. Pfeiffera Rehabilitace z různých úhlů pohledu se koná dne 17. 4. 2018 na Albertově

Na zasedání ESPRM do Vilniusu vyslána dr. Kövári a dr. Kámal. Na konferenci ISPRM v Paříži vyslána dr. Kövári, vyslání doc Vařeky jako zástupce SRFM bylo schváleno již dříve.

10 Přihlášky do společnosti

Dr. Kövári informovala jmenovitě o nových přihláškách do společnosti, které byly následně schváleny, a dvou ukončení členství.

Nadále platí, že kdo dva roky nezaplatí, tomu zaniká členství

Úkoly:

 • Zajistit změnu seznamu sekcí na oficiální přihlášce do SRFM (doc. Vaňásková)

11 Další

Dr. Říha informoval, že hospodářský výsledek za rok 2017 je pozitivní, stejně jako vyúčtování sjezdu společnosti 2017 (dr. Říha)

12 Příští schůze výboru

Luhačovice 24. 5. v 18,00, místo sdělí dr. Hnátek

Zapsal: Vařeka