Zápis ze schůze výboru SRFM, 20. 9. 2017, Olomouc

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Kövári, dr. Angerová, doc. Vařeka, dr. Maršálek, doc. Vaňásková, doc. Kobesová, doc. Krobot, dr. Hoskovcová, dr. Hnátek, dr. Horáček

Omluveni: prof. Kolář, doc. Pavlů, dr. Mezian, dr. Vacek, dr. Říha

Dále přítomni: dr. Švojgrová, Bc. Mlčochová, Mgr. Toufar

1 Kontrola a schválení minulého zápisu a přehled proběhlých hlasování per rollam

Zápis z minulé schůze schválen, již zavěšen na web. V mezidobí proběhlo hlasování per rollam (viz příloha č. 1)

2 Zhodnocení sjezdu SRFM 2017 a termín sjezdu 2018

Doc Vařeka konstatoval proměnlivou úroveň příspěvků a nedodržování formálních náležitostí, problémem minulého ročníku bylo také příliš široké téma a z toho plynoucí příliš vysoký počet příspěvků. To vedlo k tomu, že bylo příliš málo času na jednotlivé přednášky, což kritizovali i členové výboru.

Příští sjezd se bude konat 25.-26. 5. 2018 v Luhačovicích s tématem Chůze a její poruchy – diagnostika a terapie. Výše poplatků - lékaři 1200 Kč; lékaři členové SRFM 1000 Kč; lékaři členové SRFM do 35 let 600 Kč; NLP 800 Kč, NLP členové SRFM 600 Kč; od 1. 4. 2018 jednotná cena 1200 Kč; první autor přijatého příspěvku neplatí.

V pátek 25. 5. se budou konat 4 bloky vyzvaných přednášek a 1 blok přihlášených přednášek, které budou pokračovat v sobotu 26. 5.

Za náplň jednotlivých bloků budou odpovídat stanovení členové výboru:

 • dr. Hoskovcová – poruchy chůze v neurologii
 • doc. Krobot ortopedicko–traumatologický blok
 • doc. Kobesová – poruchy chůze u dětí

ke zvážení další blok

 • doc. Vařeka/dr. Vacek - obecný úvod a amputace

Hodnocením přihlášených přednášek jsou pověřeni: doc. Vařeka, prof. Opavský, doc. Švestková, doc. Kobesová, dr. Hoskovcová.

Pozvaným přednášejícím bude stejně jako v minulém roce uhrazeno – cesta ve výši hromadné dopravy, jeden nocleh v Luhačovicích, vstup na společenský večer.

Přednášky firem nebudou zařazovány do programu.

Úkoly

 1. Doc. Vařeka a dr. Hnátek sestaví návrh rozvržení programu a zašlou jej k diskuzi členům výboru.

3 Zhodnocení činnosti výboru za uplynulý rok

Dr. Kövári apelovala na rovnoměrnější rozdělení práce mezi členy výboru, současná situace, kdy intenzivně pracuje jen několik členů, je dlouhodobě neúnosná. Je nutno včasně reagovat na maily. Pokud bude v mailu napsáno „info“, pak není očekávána odpověď, jinak je potřeba napsat alespoň zprávu, že dotyčný mail četl a nemá připomínek. Zůstala otevřena otázka možnosti právních konzultací.

4 Zprávy ze sekcí

Neurorehabilitační sekce (dr. Angerová) pořádá seminář „Dospělý pacient s DMO“ 21. 3. 2018 v Lékařském domě v Praze.

Zápis ze schůze fyzioterapeutické sekce již byla zavěšena na web.

Úkoly:

 1. Dohledat zápisy ze schůzí neurorehabillitační sekce a zavěsit na web do příslušného oddílu (doc. Vařeka, dr. Angerová)

5 Práce komisí

5.1 Komise pro organizaci rehabilitace

Dr. Maršálek a dr. Kövári podali návrh na zřízení nové komise pro fyzioterapii a ergoterapii, která by převzala část agendy komise pro organizaci rehabilitace – schváleno (viz níže).
Na minulé schůzi výbor pověřil dr. Maršálka a doc. Švestkovou snažit se zajistit dostupnými prostředky zvýšení úhrady za těžké pacienty po získaném poškození mozku na lůžkách včasné rehabilitace. Zasedání pracovní skupiny pro cerebrovaskulární onemocnění na Ministerstvu zdravotnictví bylo zatím zrušeno, nicméně tento úkol byl řešen s ÚZIS a tam je zařazení DRG markerů funkčního stavu pacienta dle Základního Barthelové indexu (ZBI) a Kognitivního rozšíření Barthelové indexu (KBI) již do Metodiky kódování DRG 2018 (zatím jako signální markery v roce 2018 bez vazby na úhradu) navrhnuto – viz příloha Metodika použití DRG markerů bod 7 na straně 9, dle předběžných informací pojišťovny proti nejsou, řeší se však zaplacení národní licence pro komerční použití testu (sice pakatel, ale je to státní administrativa). Vyjádření ÚZIS by mělo být nejpozději do konce září. Zvýšení úhrady je však pro rok 2018 ještě nereálné, markery však přinesou potřebná data pro další vývoj návrhů úhrady.

5.2 Komise pro fyzioterapie a ergoterapii

Nově zřízena – předsedkyně doc. Pavlů, členové Mgr. Toufar, Mgr. Urban. Dalším členem komise bude ergoterapeut/ka.

Mgr. Toufar přednesl zprávu o současných změnách ve vzdělávání a kompetencích fyzioterapeutů dle nového zákona a přehled současných problémů řešených na UNIFY (viz příloha č. 2).

Návrh na doporučení převedení kódu 21225 převést na mzdový index K3 byl schválen hlasováním.

Problematika domácí fyzioterapie je zatím bez posunu.

Úkoly:

 1. Komise upraví návrh UNIFY pro kritéria certifikovaných kurzů (viz příloha č. 3) v rámci 21221 a zohlední přitom připomínky vzešlé z diskuze
 2. Komise zpracuje návrh změn na vyplňování FT formuláře. 
 3. Komise zpracuje návrh pro MZČR na obnovu povinné jednoroční praxe u lůžka pro magistra fyzioterapie po ukončení školy.
 4. Doc. Pavlů zpracuje základní přehled členů komise ve formátu již existujících komisí a předá doc. Vařekovi k zavěšení na web.

5.3 Komise pro vzdělání

Dr. Angerová a dr. Kövári odeslaly na MZ řediteli Odboru vědy a lékařských povolání (Mgr. Podhrázkému) výborem schválený návrh na změny ve specializačním vzdělávání (dopis viz příloha ke schůzi), zatím nedošla odpověď. Do konce září probíhá sestavování základních kmenů, do konce října musí být odevzdána definitivní podoba návrhu dalšího specializačního vzdělávání po absolvování kmene. Tento návrh již měla komise pro vzdělávání připravený od března 2017 a v Luhačovicích byl odsouhlasen výborem společnosti. Na Akreditační komisi MZ byl dopis předán Mgr. Denkové a ostatním členům komise. Doc. Krobot, dr. Horáček, dr. Maršálek a dr. Hoskovcová navrhli revokaci rozhodnutí výboru o návrhu zrušení povinného MM. K tomuto bodu se rozvinula živá diskuze. Hlavním argumentem pro ponechání kurzu mezi povinnými je význam MM pro lékaře RFM z periferních ambulantních pracovišť, hlavním argumentem proti je nedostatek školitelů, které zajišťuje společnost MM. V následném hlasování bylo 5 hlasy proti 4 hlasy pro (jeden člen se zdržel) zrušeno minulé rozhodnutí výboru z Luhačovic o návrhu specializačního vzdělávání.

Bude vypracován nový návrh, který musí být hotový do konce října včetně obsahu kurzů.

Doc. Kobesová byla pověřena jednáním s dr. Jandovou ohledně možnosti zvýšení počtu instruktorů MM tak, aby v případě povinného kurzu měli lékaři v přípravě na atestaci možnost dodělat kurz v přijatelných termínech a nemuseli několik let čekat na zařazení.

Dr. Vacek pošle co nejdříve náplň kurzu „Úvod do rehabilitace“, který by měl nahradit výuku praktického nácviku vyšetřování a základní kineziologie v rehabilitaci z kurzů MM. Tento kurz je plánován jako 5denní, na výuce se bude podílet dr. Vacek, doc. Vařeka a doc. Krobot.

Předsedkyně výboru vyhlásí hlasování per rollam o konečné podobě povinných kurzů v rámci předatestační přípravy. Hlavním sporným bodem zůstává ponechání MM jako povinného nebo přesunutí do doporučených a vytvoření nového kurzu viz výše.

Úkoly:

 1. Do poloviny října sestavit obsah kurzů specializačního vzdělávání

5.4 Komise pro doporučenou praxi

Dr. Kövári informovala o zamítnutí naší žádosti adresované SUKL o rozšíření oprávnění preskripce pregabalinu na lékaře SRFM, k tomuto zamítnutí podala rozklad (viz příloha č. 4). Dr. Kövári dále informovala o zamítnutí požadavku neurologů na úhradu přístrojů pro funkční stimulaci peroneálních svalů pro vybrané pacienty z prostředků zdravotního pojištění, kterou podpořila naše společnost.

Úkoly: Návrh testů pro výběr vhodných pacientů a kontrolu efektu používání pomůcky walk-aide (dr. Hoskovcová).

5.5 Komise pro balneologii

Dr. Hnátek a dr. Švojgrová shrnuli hlavní body ze zpráv ze schůzí komise (viz příloha 5). Jedním z hlavních požadavků balneologů je zachování povinné balneologické praxe ve specializačním vzdělávání. Doc. Vařeka považuje současný návrh 2,5 denního kurzu za zcela dostatečný, pokud bude zaměřen především na praktické ukázky balneologických procedur. Dr. Kövári a další členové výboru připomínají stížnosti mladých lékařů na úroveň dosavadní balneologické praxe. Dle sdělení dr. Hnátka má komise zájem na zachování členství v ISMH.

6 Zprávy z UEMS-PRM, ISPRM

Dr. Kövári a dr. Angerová podaly stručnou informaci o jednání UMS-PRM meetingu v Bratislavě (viz příloha č. 6). Mimo jiné opět otevřely otázku našeho vstupu do ESPRM, o kterém bude hlasováno per rollam. Dále upozornily na potřebu cestovních náhrad pro dr. Mosese za účast na jednáních UEMS-PRM. Současně konstatovaly nutnost, aby dr. Moses sepsal ucelený text o svých poznatcích, které získal při práci v UEMS-PRM.

7 Další zprávy z MZČR, ZP, SAS, akreditační komise a dalších

 1. Dr. Angerová informovala o složení nové AK MZČR – dr. Říha, dr. Angerová, doc. Vaňásková, dr. Maršálek, doc. Švestková, dr. Wicherek, dr. Kubíček, doc. J. Kříž, dr. Konečný. Opakovaně bylo konstatováno, že AK je jen poradní orgán a MZČR může rozhodovat bez ohledu na AK.
 2. Dr. Angerová informovala o tom, že v současné době se přihlásilo 6 zájemců o ergodiagnostická centra. Dr. Kövári informovala o svém dopise ing. Merhautové (viz příloha č. 7). Dle názoru dr. Maršálka zatím celá záležitost ustrnula na mrtvém bodě, je nutno dořešit otázku financování center ze zdrojů mimo zdravotní pojištění.
 3. Byl schválen návrh SRFM k novelizaci zákona č.48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění ohledně úpravy pomůcek (viz příloha č. 8)
 4. Pracovní schůzka na MZ ohledně cerebrovaskulárních center se měla konat 14. 9., dne 3. 9. byla zrušena bez náhrady (dr. Kövári, dr. Maršálek)
 5. Zdravotnický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje vznesl dotaz ohledně stanoviska SRFM k poskytování tzv. kryoterapie, zejména dá-li se provozovat na živnost. Dr. Kövári po konzultacích s dr. Maršálkem, doc. Vařekou a Mgr. Urbanem zaslala následující odpověď.
 6. Při poskytování celotělové či lokální kryoterapie je potřeba přístrojová zdravotnická technika, která podléhá zákonu 268/2014. Dle platné legislativy osobou poskytují kryoterapii může být jen osoba způsobilá- tedy v případě celotělové kryoterapie lékař s příslušnou odborností, v případě lokální kryoterapie i fyzioterapeut se způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu, a to po konzultaci s rehabilitačním lékařem. Naše odborná společnost se necítí způsobilá doporučovat, rozhodovat či posuzovat, zda kryoterapii lze poskytovat podle jiného zákona, nežli dle Zákona o zdravotních službách.
 7. V odborné komisi ČLK pracuje doc. V Kříž a dr. Nedělka, jako další člen navržen dr. Horáček.

8 Časopis a web společnosti

Doc. Vacek žádá pomoc při doplnění redakční rady – navržena doc. Kobesová, dr. Hoskovcová, dr. Horáček.

Dále bylo konstatováno, že autorům není doručováno potvrzení o přijetí článku k recenzi, což je nutno změnit Doc. Kobesová navrhuje elektronický systém zasílání článků a recenzí.

Úkoly:

 1. Dr. Kövári napíše první číslo newsletteru pro členy společnosti

9 Domácí a zahraniční odborné akce

Byla schválena záštita společnosti pro Hradecký den RFM 28. 3. 2018.

Na kurz rázové vlny pořádaný ESPRM byly přihlášeny dr. Bílková (Kladruby) a dr. Vodvářková (Brno) – kurz probíhá online, účastnicím bude uhrazena cesta a ubytování na závěrečné školení ve Vilniusu.

Doc. Vařeka vyslán jako zástupce společnosti na kongres ISPRM v Paříži (červenec 2018)

Dr. Hoskovcová informovala o konání konference Evropská škola spasticity.

Dne 3. 1. 2017 se na Albertově bude konat seminář k ukončení projektu "Model diferencované úhrady moderních metod včasné rehabilitace u pacientů po cerebrovaskulární příhodě a standardizace klinické aplikace inerciálních senzorů u pacientů po cévní mozkové příhodě (CMP)".

10 Přihlášky do společnosti

Schváleno 5 nových členů, 1 člen se odhlásil

11 Další

Hospodaření SRFM je dle auditu v pořádku.

12 Příští schůze výboru

Dne 4. 1. 2018 v 10,00 na Rehabilitační klinice 1. LF UK, Praha (Albertov).

Zapsal: Vařeka