Zápis z jednání Sekce fyzioterapeutů OSRFM ČLS JEP dne 19.5.2017, Luhačovice

» Společnost » Sekce » Sekce fyzioterapeutů

Místo jednání: Lázně Luhačovice – městský dům kultury Elektra
Termín: 19.05. 2017
Zahájení zasedání: 17:40
Ukončení zasedání: 18:20
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

 • Zahájení
 • Informace o činnosti sekce fyzioterapeutů v rámci OS za rok 2016
 • Diskuse
 • Závěr

ad 1. Jednání zahájila Doc. Dagmar Pavlů, přivítala přítomné – členy sekce a rovněž prezidenta UNIFY ČR pana Mgr. Vladana Toufara, který je také členem sekce. Dále seznámila přítomné s programem zasedání. Přítomné přivítala i Bc. Eva Mlčochová, která omluvila třetího člena vedení sekce pana Prof. dr. Pavla Koláře, PhD.

ad 2. Bc. Eva Mlčochová a Doc. Dagmar Pavlů seznámily přítomné s činností sekce od minulého zasedání, které se uskutečnilo v květnu 2016. Členové a členky sekce byly informováni především o:

 • zahájení činnosti nově zvoleného výboru OSRFM
 • zřízení komisí, které nově začaly fungovat při OSRFM a systému jejich práce
 • spolupráci UNIFY ČR a sekce
 • stavu příprav novelizací připravovaných legislativních norem (novela zákona 96/2004 Sb. a s ním související prováděcí předpisy), které byly získány z MZ ČR
 • stavu řešení „problematických“ výkonů
 • dalších, dílčích aktivitách souvisejících s výběrovými řízeními apod.
 • vzdělávacích akcích pro fyzioterapeuty.

ad 3. Diskuse následovala k výše uvedeným bodům, avšak z velké části byla věnována tématice plánovaných změn v připravovaných legislativních normách a jejich možným dopadům do praxe. Další, velmi diskutované téma byl výkon 21221, kde se řada fyzioterapeutů potýká s problémy při uzavírání smluvních vztahů s pojišťovnani při nasmlouvání uvedeného výkonu. Diskutována byla také tématika spolupráce s UNIFY ČR.
Diskuse byla věnovaná i komunikaci a to jak cestou webových stránek tak e-mailové komunikaci.

ad 4. V závěru jednání poděkovala Bc. Eva Mlčochová a Doc. Pavlů všem přítomným za čas účastnit se jednání sekce, za konstruktivní připomínky a diskusi.
Další schůze sekce je naplánovaná během Sjezdu OS RFM ČLS JEP v roce 2018 v Luhačovicích.
Pokud bude zapotřebí řešit jakékoliv otázky, budou informace či výzva k setkání zaslány e-mailem na adresy, které byly uvedeny při registraci a současně budou přednány informace cestou webových stránek společnosti, v oddíle Sekce OSRFM

Jednání bylo zakončeno v 18 hodin 20 minut.

Luhačovice 20.05. 2017

Zapsala: D.Pavlů
Kontrolovala: E. Mlčochová