Zápis ze schůze výboru SRFM, 18. 5. 2017, Luhačovice

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Kövári, dr. Angerová, doc. Vařeka, doc. Kobesová, doc. Krobot, doc. Pavlů, dr. Vacek, dr. Hoskovcová,dr. Maršálek, dr. Hnátek,dr. Horáček, dr. Mezian,

Omluveni: prof. Kolář, doc. Vaňásková, dr. Říha

Dále přítomni: doc. Švestková, dr. Švojgrová,

1 Kontrola a schválení minulého zápisu a přehled proběhlých hlasování per rollam

Zápis z minulé schůze schválen, již zavěšen na web. V mezidobí proběhlo hlasování per rollam o zrušení písemné atestační práce, na jehož základě výbor navrhl tuto povinnost zrušit.

2 Příprava sjezdu SRFM 2017

Dr. Hnátek informoval, že je přihlášeno zhruba 350 účastníků. Byla provedena kontrola programu sjezdu, dohodnuto předsednictví jednotlivých sekcí, způsob vyhlášení ocenění pro zasloužilé členy společnosti, organizace a náplň plenární schůze včetně vstupu mladých lékařů. Pro hlavního organizátora dr. Hnátka byla schválena odměna 20 000 Kč.

3 Zprávy ze sekcí

Na základě žádosti dr. Marič výbor schválil změny nefungující Sekce balneologie na Komisi pro balneologii, která bude řešit konkrétní úkoly spojené s touto problematikou.
Výbor vzal na vědomí zprávu ze zasedání Sekce neurorehabilitace, zpráva budu zavěšena na web.
Sekce fyzioterapeutů se sejde v rámci programu sjezdu.

4 Práce komisí

4.1 Komise pro organizaci rehabilitace
Diošlo ke změně názvu komise (původně Komise pro organizaci a úhradu rehabilitace). Byly schváleny další návrhy komise v rámci řešení problematiky DRG restart (viz příloha 1), celkový současný stav shrnuje příloha 2. Byly schváleny a na MZČR odeslány návrhy změn názvů kódů (viz příloha 3). K dalšímu návrhu UNIFY ohledně uznávání certifikovaných kurzů byla ustanovena pracovní skupina ve složení: dr. Kövári, doc. Pavlů, dr. Maršálek, doc. Krobot a Mgr. Toufar (UNIFY).

4.2 Komise pro vzdělání
Výborem byl schválen návrh změn ve specializačním vzdělávání lékařů v oboru SRFM (viz příloha 4) a vzal na vědomí informaci dr. Angerové o výsledku jednání internistické společnosti o náplni interního kmene (viz přílohy 5 a 6). Důležitá je informace, že specializační vzdělávání nebude muset začínat kmenem.

4.3 Komise pro doporučenou praxi
Výbor schváli návrh komise ohledně úhrady funkční elektrostimulace (viz příloha 7). Obdobná již byla schválena i Neuroimunologickou sekcí Neurologické společnosti ČLS JEP.

Úkol: Návrh testů pro výběr vhodných pacientů a kontrolu efektu používání pomůcky (dr. Hoskovcová).

4.4 Komise pro balneologii
Úkol: Komise probere otázku našeho zastoupení v ISMH, případně vystoupení z této organizace.

5 Zprávy z UEMS-PRM, ISPRM

Byla vzata na vědomí informace ze zasedání UEMS-PRM v Mnichově (viz příloha 8) stejně jako informace o kongresu ISPRM v Buenos Aires (viz příloha 9). Dle informace dr. Angerové se nikdo nepřihlásil do letní školy v Marseille. Dr. Angerová opět vyzve dr. Mosese k zaslání souhrnného textu o výsledcích jeho práce v UEMS-PRM.

6 Další zprávy z MZČR, VZP, SAS, akreditační komise a dalších

Výborem byly schváleny návrhy členů akreditační komise za SRFM (dr. Angerová, dr. Hradil, doc. Krobot, dr. Kubíček, dr. Mezian, dr. Říha), členů atestační komise za SRFM (dr. Hoskovcová, dr. Hnátek, doc. D. Jandová, dr. Kövári, dr. Říha, dr. Vacek, doc. Vařeka), stejně jako návrh na doplnění oborové rady ČLK (dr. Angerová – předsedkyně, doc. J. Kříž jako člen).

Doc. Švestková informovala o jednání s ministrem Ludvíkem o možnosti zvýšené úhrady za CMP lůžka. Výbor pověřil dr. Maršálka a doc. Švestkovou snažit se zajistit dostupnými prostředky zvýšení úhrady za těžké pacienty po získaném poškození mozku na lůžkách včasné rehabilitace. O svém postupu budou průběžně informovat vedení SRFM.

7 Časopis a web společnosti

Byla schválena odměna pro dr. Pitterovou za přípravu textů článků pro časopis společnosti ve výši 10 000 Kč/půlrok.

Informace budou zavěšovány na web společnosti ve 14denních intervalech.

Úkoly:

  1. Pro udržení časopisu RaFL v databázi Scopus je potřeba: a) rozšířit redakční radu, b) zajistit zahraniční členy redakční rady, c) výhledově u článků doplnit strukturované anglické abstrakty, optimálně i anglické překlady textů článku ke zvýšení citovanosti, d) vytvořit webové stránky časopisu včetně anglické verze - cíle časopisu, etické problematiky a pokynů pro autory (dr. Vacek, doc. Vařeka)
  2. Zavěsit na web zprávy neurorehabilitační a fyzioterapeutické sekce, zprávy z UEMS-PRM, kongresu ISPRM a World Congress on Brain Injury (doc. Vařeka)
  3. Změna na webu – zrušena balneologické sekce, nově komise (doc. Vařeka)

8 Domácí a zahraniční odborné akce

Výbor vzal na vědomí zprávu z World Congress on Brain Injury (viz příloha 10). Další informace z kongresu budou publikovány v časopisu společnosti.

9 Přihlášky do společnosti

Byli schváleni noví členové společnosti. Pravidelný update členů SRFM bude sekretářka společnosti zasílat doc. Vařekovi, který zajistí zavěšení na webu.

10 Další

Výbor podpořil žádost ortoticko-protetické společnosti o opětovné zařazení mezi nástavbové obory.

11 Příští schůze výboru

Příští schůze se bude konat 20. 9. 2017 v Olomouci od 10,00, místo upřesní doc. Krobot.

Zapsal: Vařeka