Zápis ze schůze výboru SRFM, 15. 2. 2017, Motol

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Kövári, dr. Angerová, doc. Vařeka, prof. Kolář, doc. Vaňásková, doc. Pavlů, dr. Horáček, dr. Maršálek, dr. Mezian, doc. Kobesová, dr. Říha

Omluveni: doc. Krobot, dr. Hnátek, dr. Vacek, dr. Hoskovcová

Dále přítomni: doc. Švestková, dr. Švojgrová, Bc. Mlčochová

1 Kontrola a schválení minulého zápisu a přehled proběhlých hlasování per rollam

Zápis z minulé schůze schválen bez připomínek, zavěšen na webové stránky společnosti

V mezidobí proběhla hlasování per rollam:

 1. schváleno udělení čestné medaile ČLS JEP pro - doc. MUDr. Františka Véleho, CSc.,
 2. schváleno pokračování Mgr. Rulcové ve funkci sekretářky společnosti, 
 3. schválena účast dr. Marič na jednání o balneologické sekci. Hlasování o výši členských příspěvků do ISPRM následně bezpředmětné vzhledem k pozitivnímu výsledku vyjednávání (viz níže)

1 Práce sekcí a komisí

Na schůzi výboru byla pozvána dr. Marič, která informovala o problematické situaci balneologické sekce. Sekce se neschází, konkrétní problémy jsou řešeny maily mezi zhruba 25 aktivními členy, ojedinělé schůzky proběhly v Lázních Bohdaneč, příští měsíc je plánována schůzka v Janských Lázních. V oboru zůstalo jen málo lékařů-balneologů, přesto je snaha o zlepšení vědecké práce. Svaz léčebných lázní žádá pomoc SRFM při jednání s MZČR a ZP. Doc. Švestková uvedla poznatek z roku 2008, že lázně nemají zájem o rehabilitaci, chtějí dělat wellness. Lázně které chtějí dělat léčebnou rehabilitaci si vytvořily přidružené rehabilitační ústavy. Dr. Marič upřesnila, že wellness pobyty lázně neuživí, lázně se více vrací k léčebné rehabilitaci, Lázně Bohdaneč měly jednu dobu více fyzioterapeutů než pardubická nemocnice, což se následně změnilo z důvodu platů. S přidruženými rehabilitačními ústavy je zkušenost špatná, lékaři pak pendlují mezi lázněmi a ústavy, jsou registrováni na balneo a pracují v RÚ, jsou přetíženi. Dr. Kövári připomněla nové výběrové řízení na post ředitele J. Lázní, připomíná paradox, že lázně investují především do zařízení pro samoplátce, ne do zařízení pro pacienty pojišťoven., kteří de facto lázně živí. Doc. Vařeka upozornil, že balneologická sekce již dlouhodobě neplní podmínky stanov ČLS, navrhuje změnit sekci na komisi, která bude řešit konkrétní problémy lázeňství a navrhovat výboru konkrétní opatření. Dr. Maršálek připomněl, že zástupci lázeňství jsou součástí komise pro organizaci a úhradu rehabilitace.

Dr. Maršálek předložil materiál „Schválení aktuální části návrhu přípravy úhrady lůžkové rehabilitace v CZ-DRG“ (dr. Maršálek). Podrobně viz příloha 1, kde jsou také uvedeny schválené návrhy.

Dr. Kövári oznámila, že naši žádost SUKLu o povolení preskripce pregabalinu a gabapentinu podpořili algeziologové. Byly zodpovězeny otázky SUKLu, zatím bez další reakce.

Dr. Angerová informovala o plánované schůze sekce neurorehabilitace, dohodnut termín 6. 4. 2017 ve 14.00 na Albertově.
Doc. Pavlů oznámila, že schůze sekce fyzioterapeutů se bude konat v Luhačovicích během sjezdu SRFM.

Večer před výborem došla žádost prezidenta UNIFY Mgr. Toufara ohledně podpory návrhu změny kódů. Vzhledem k pozdnímu dodání žádosti navrhuje doc. Vařeka odsunout tuto problematiku na příští schůzi, kde o ní bude jednání po předchozím projednání v příslušné komisi dr. Maršálka, která přeloží návrh řešení výboru. Schváleno výborem.

Dr. Kövári informovala o dotazu MZČR ohledně vykazování kódů FT všeobecnými sestrami s absolvovaným kurzem s názvem Základy fyzikální léčby, který proběhl v roce 1993. Kurz byl zakončeným zkouškou opravňující k indikaci a provádění některých výkonů fyzikální terapie (parafin, kryoterapie, střídavé koupele, tepelné obklady, galvanizace, iontoforéza, diadynamické proudy, ultrazvuk, interferenční proudy a TENS). Po konzultaci se členy výboru a UNIFY z odborného hlediska SRFM nemá námitek proto poskytování této terapie těmito vyškolenými lékaři či všeobecnými sestrami, v tomto duchu jsme informovali MZČR.

2 Příprava sjezdu SRFM 2017

Na webové stránky byla zavěšena informace o změně způsobu platby sjezdového poplatku. Po posunu deadline došlo dalších 25 abstraktů, celkový počet nyní činí 45. Nadále platí, že první autor přijatého příspěvku neplatí sjezdový poplatek.

Provedena revize vyžádaných přednášek:

 • dr. Klimošová - klinika CMP
 • prof. Vymazal – intervenční radiologie u vertebropatií (měl vyzvat dr. Vacel, dr. Kövári, případně vyzve dr. Pádra – operativa vertebropatií)
 • doc. Kobesová - neuromuskulární poruchy
 • dr. Hoskovcová - rehabilitace CMP,
 • doc. Švestková – přehled pomůcek a praktický postup při jejich zajišťování
 • dr. Kövári – novinky v rehabilitaci RS
 • dr. Maršálek - návrh řešení úhrady rehabilitace v připravovaném systému CZ-DRG
 • odsouhlasen delší čas pro dr. Dvořáka, pokud to program konference dovolí

Do programu dále zařadit krátkou prezentaci ergodiagnostických center (doc. Švestková, dr. Pavel Maršálek), vstup mladých lékařů SRFM (dr. Mezian)

Výbor schválil čestné členství SRFM: doc. MUDr. Jana Süssová, CSc., doc. PaedDr. MUDr. Jan Kálal, CSc., doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. Diplom bude předán na zahájení sjezdu v Luhačovicích. Oceněným bude umožněn bezplatný vstup na konferenci a společenský večer a uhrazena cesta hromadnou dopravou.

Čestná medaile ČLS JEP pro doc. Véleho (in memoriam) je připravena k předání rodině.

Úkoly:

 1. Dokončit hodnocení abstraktů a doporučit způsob zařazení, případně odmítnutí (doc. Vařeka, doc. Opavský, doc. Švestková, doc. Kobesová, dr. Hoskovcová)
 2. Sestavit program sjezdu tak, aby mohl být rozeslán účastníků a zavěšen na stránkách sjezdu do 9. 4. 2017 (doc. Vařeka, dr. Hnátek)
 3. Předání Čestné medaile ČLS JEP (in memoriam) rodině doc. Véleho (dr. Kövári a dr. Angerová)
 4. Zjistit zda bude přednášet prof. Vymazal, případně vyzvat dr. Pádra (dr. Vacek, dr. Kövári).

3 Zprávy z UEMS-PRM, ISPRM

Dr. Říha oznámil, že ISPRM schválila členské příspěvky pro naši společnost v současné výši 800 euro.

Individuální žádosti o příspěvek na dopravu pro vysílání mladých lékařů na kurzy pořádané UEMS budou schvalovány ad hoc výborem, požadavek 2 roky praxe v oboru a schválení nadřízeného, poté výbor žádost posoudí.

Úkoly:

 1. Seznam 25 „aktivních členů“ pro ISPRM (dr. Kövári)

4 Další zprávy z MZČR, VZP, SAS, akreditační komise a dalších

Doc. Vaňásková informovala o vypsání 10 rezidenčních míst pro lékaře oboru RFM, postup dle metodiky MZČR.

Dr. Kövári informovala o opakovaných problémech s nezajištěnou ergoterapií při akreditaci pracovišť. Dále se čeká na právní rozbor, který zajišťuje MZČR. Další informace v Luhačovicích Je otázka, zda navýšit rozsah povinné stáže na v akreditovaných pracovištích II. typu, případně logbook výkonů v rámci předatestačního vzdělávání.

Příští týden proběhne jednání s prof. Tomkem a prof. Ročkem ohledně CV center, základní informace o současném stavu CV programu, zúčastní se dr. Kövári.

Dr. Angerová informovala o jednání zástupců výboru (dr. Maršálek, doc. Švestková, dr. Kövári, dr. Angerová) na MPSV s náměstkyní ing. Merhautovou k přípravě zákona o koordinované rehabilitaci a požadavku na zjištění kapacity pracovišť RFM pro možné rozšíření ergodiagnostiky. Dle MPSV by do roku 2020 měla vzniknout síť koordinátorů rehabilitace (zdravotnická nelékařská profese) při OSSZ, kteří budou vytipovávat osoby s postižením, které budou odesílat na ergodiagnostiku, kterou bude hradit OSSZ. Náš záměr je, abychom tyto lidi vybírali my z našich pacientů. Vyšetření bude hradit OSSZ. MPSV si che udělat celkový přehled o možnostech rehabilitačních pracovišť zajistit tuto činnost a požaduje odpověď na tyto otázky: 1) Kolik poskytovatelů a v jakých regionech by mělo zájem o provádění ergodiagnostických vyšetření a za jakých podmínek; 2) V jakém časovém horizontu by bylo možno rozšířit spektrum poskytovaných služeb o ergodiagnostiku a pro jaký počet klientů ročně; 3) Zda a jaká opatření by měla být učiněna v oblasti poskytování zdravotních služeb (ve zdravotnické legislativě), aby léčebně rehabilitační péče pro osoby se zdravotním postižení byla včasná a dostupná 4) Co by mohli poskytovatelé zdravotních služeb učinit proto, aby došlo k včasnému přestupu klientů z oblasti léčebně rehabilitační péče do oblasti pracovní nebo sociální rehabilitace.

Doc. Vařeka otevřel diskuzi o požadavku VZP odesílat nejdříve žádanku o schválení pomůcek a teprve po schválení revizním lékařem vydat poukaz s informací o jménu schvalujícího revizního lékaře a číslem schválení. Některá pracoviště tak musí postupovat již roky, u jiných dochází ke změně teprve letos, jiná o tom dosud neví.

Jednání pracovní skupiny MZČR k seznamu výkonů bude přesunuto na červen 2017. Diskutována smysluplnost výkonu Škola zad.

Úkoly:

 1. Návrh ohledně případných změn kódů, mimo jiné i v souvislosti s výše uvedenou žádostí UNIFY. (dr. Maršálek).
 2. Vzhledem ke schválení nového zákona o vzdělávání ve zdravotnictví je potřeba získat informace ze SORu o konkrétních dopadech na náš obor (dr. Vacek).
 3. Návrh logbooku výkonů v předatestačním vzdělávání (dr. Angerová, doc. Vařeka)
 4. Doc. Vařeka nechá zavěsit do sekce Vzdělávání a do aktualit informaci o rezidenčních místech.
 5. Shromáždit podklady pro odpověď na otázky MPSV (doc. Švestková, dr. Maršálek)

5 Časopis a web společnosti

Informace z mailu dr. Vacka shrnul doc. Vařeka. Pro udržení časopisu RaFL v databázi Scopus je potřeba: a) rozšířit redakční radu, b) zajistit zahraniční členy redakční rady, c) u článků doplnit strukturované anglické abstrakty, optimálně i anglické překlady textů článku ke zvýšení citovanosti, d) vytvořit webové stránky časopisu včetně anglické verze cíle časopisu, etické problematiky a pokynů pro autory.

Zřízení rubriky aktualit by nebyl problém za předpokladu, že by se někdo ujal funkce editora této rubriky a neustále doplňoval informace. Nemá smysl zřizovat rubriku, která bude prázdná, nebo budou informace zastaralé. Zájemci o členství v sekcích se mohou obrátit přímo na jejich předsedy, v tomto smyslu bude doplněna rubrika Členství ve společnosti.

Úkoly:

 1. Plnění výše uvedených bodů zajistí šéfredaktor dr. Vacek v součinnosti s doc. Vařekou, případně dalšími přizvanými členy výboru.
 2. Doplnění rubriky Členství ve společnosti o informaci, jak se stát členem sekce (doc. Vařeka).

6 Domácí a zahraniční odborné akce

Schválení záštity SRFM pro 17. Ústeckou rehabilitační konferenci“, Berounský rehabilitační den a Střešovický podzim.

Doc. Vařeka informoval o žádosti společnosti TVL o pomoc SRFM při přípravě konference tělovýchovného lékařství Ostravě (říjen 2017). Schváleno

Schváleno uhrazení konferenčního poplatku a letenky pro dr. Angerovou a doc. Švestkovou na 12th World Congress on Brain Injury v New Orleans (29. 3. - 1. 4.2017).

7 Přihlášky do společnosti

Byly schváleny přihlášky nových členů: MUDr. Romana Šírková, MUDr. Natália Kapráliková, MUDr. Tomáš Slivka, MUDr. Terezie Mudráková, MUDr. Eliška Šmejcová, MUDr. Daniel Pešek.

Po každé schůzi výboru bude aktualizován seznam členů na webu společnosti (dr. Kövári)

8 Další

Doc. Vařeka otevřel otázku povinného refreš-kurzu MM. Dr. Maršálek uvedl, že v registračním listu výkonu nenašel vazbu výkonů MM na kurz. Dr. Kövári vznese dotaz na MZČR ohledně vazby vykazování výkonu na kurz a dále ohledně odborností, které mohou tyto výkony provádět.. Jednáním se SMM byly pověřeny dr. Kövári a doc. Kobesová.

Žádost družení cervikální dystonie o podporu zařazení do lázeňského seznamu byla stažena.

Bc. Mlčochová informovala o výsledku kontroly hospodaření SRFM revizní komisí, vše bylo v pořádku, závěr bude dodán na příští schůzi.

Doc. Vařeka zpracoval seznam členství SRFM v mezinárodních společnostech. T.č. naši zástupci pracují v UEMS-PRM a ISPRM, není jasno o stavu členství v WFNR, protože nepřišel požadavek na zaplacení příspěvku (zjistí dr. Angerová). Dřívější členství v ISMH zřejmě zaniklo.

V pátek 10. 2. 2017 byl v LN uveřejněn rozhovor s doc. Švestkovou, který uvádí na správnou míru zavádějící informaci o nehrazení neurorehabilitace v dřívějším čísle.

9 Příští schůze výboru

Luhačovice, Společenský dům, 18. 5. 2017, 18:00

Zapsal: Vařeka