Zápis ze schůze výboru SRFM, 2. 11. 2016, Střešovice

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Kövári, dr. Angerová, doc. Vařeka, dr. Vacek, doc. Krobot, prof. Kolář, doc. Vaňásková, doc. Pavlů, dr. Hnátek, dr. Horáček, dr. Hoskovcová, dr. Maršálek, dr. Mezian, doc. Kobesová, dr. Říha

Omluveni: doc. Krobot, dr. Hnátek,

Dále přítomni: doc. Švestková, dr. Švojgrová, Bc. Mlčochová

V úvodu schůze proběhlo představení nové sekretářky výboru Mgr. Rulcové

1 Kontrola a schválení minulého zápisu a přehled proběhlých hlasování per rollam

Zápis z minulé schůze schválen bez připomínek, zavěšen na webové stránky společnosti

Po minulé schůzi proběhla dvě hlasování per rollam:

 1. Schváleny poplatky sjezdu SRFM 2017: 1000 Kč nečlenové, 600 Kč členové (pokud mají zaplacené členské příspěvky na rok 2017 do 15. 4. 2017 a nemají nedoplatky za minulé roky)
 2. Schválena sekretářka společnosti Mgr. Rulcová a její pracovní náplně (viz Příloha 1)

2 Příprava sjezdu SRFM 2017

Sjezd proběhne 19. - 20. 5. 2017 v Luhačovicích, téma Současné trendy v rehabilitaci, deadline pro abstrakta 31. 12. 2016, abstrakta budou přijímána pouze elektronicky. První informace již byla zaslána dr. Hnátkem poštou, všechny další komunikace včetně přihlášek budou probíhat elektronicky.

Na stránkách lázně Luhačovice jsou již pokyny pro přihlášky a abstrakta, odkaz je na webových stránkách SRFM. Znění podmínek aktivní účasti bez připomínek.

Trvání přijatých přenášek 12 minut + 3 minuty diskuze.

Recenzenty abstrakt budou: doc. Vařeka, prof. Opavský, doc. Švestková, doc. Kobesová, dr. Hoskovcová

Program sestaví dr. Hnátek a doc. Vařeka

Návrhy zvaných přednášejících a určených témat: dr. Škoda - klinika CMP (vyzve doc. Švestková), doc. Kobesová - neuromuskulární poruchy, dr. Hoskovcová - rehabilitace CMP, doc. Švestková – přehled pomůcek a praktický postup při jejich zajišťování, prof. Vymazal – intervenční radiologie u vertebropatií (vyzve dr. Vacek) (v záloze dr. Pádr – operativa vertebropatií, případně vyzve dr. Kövári), dr. Kövári – Novinky v rehabilitaci RS.

Pro vyzvané přednášející čas 25+10 minut, SRFM hradí ubytování a oběd, vstup na společenský večer a cestovné (ve výši hromadné dopravy).

3 Zprávy z UEMS-PRM

Stručné shrnutí činnosti UEMS dr. Angerová – podrobněji viz zprávy.

Proběhla diskuze k zástupcům v UEMS pro příští období. Doc. Vařeka navrhuje předsedy komisí, což zajistí přímý přenos aktuálních informací z UEMS do práce těchto komisí. Dr. Angerová již v UEMS pracuje, Kövári přijímá, dr. Maršálek odmítá, navrhuje ponechat dr. Mosese, který bude pracovat v komisi pro organizaci a úhradu rehabilitace.

Jako zástupci SRFM v UEMS byli odhlasováni dr. Kövári, dr. Angerová, dr. Moses.

Na příští zasedání UEMS (Mnichov, březen 2017) schváleno vyslání dr. Kövári, dr. Mosese a doc. Votavy, který uvede v příslušné sekci dr. Kövári.

Úkoly

 1. Dr. Moses zpracuje do konce rolu text o činnosti v UEMS, který pude publikován v časopise společnosti
 2. Zpráva dr. Angerové o zasedání UEMS v Praze bude zavěšena na web
 3. Komise pro vzdělávání navrhne podmínky pro vysílání mladých lékařů na kurzy pořádané UEMS

4 Práce sekcí a komisí

Při řešení neodkladných problémů a úkolů mezi schůzemi výboru, které nelze řešit pomocí hlasování per rollam bude situaci řešit předsedkyně či místopředsedkyně nebo jimi pověřený člen výboru. O probíhajícím řešení budou informováni také ostatní členové výboru.

Opět konstatováno, že výzvy k připomínkování zákonů a dalších norem jsou z ministerstva zasílány pozdě. Dr. Maršálek připomíná nutnost mít předem připravené materiály a ujasněné postoje k základním problémům, což umožní rychlou reakci.

Problematika ambulantní rehabilitace bude řešena v rámci stávající Komise pro organizaci rehabilitace.

Namísto zvažovaného ustanovení Komise pro farmakoterapii v rehabilitaci byl řešením této problematiky pověřen dr. Horáček.

Provázanost činnosti sekcí a komisí je zajištěna zastoupením členů sekcí v příslušných komisích.

Komise pro vzdělávání (KV)

 • Zpráva dr. Angerové viz Příloha 2
 • Dalším členem komise doc. Pavlů a po telefonické domluvě s dr. Kövári i doc. Krobot.

Komise pro doporučenou praxi (KP)

 • Zpráva dr. Kövári viz Příloha 3
 • Po telefonické dohodě s dr. Kövári nově přihlášen doc. Krobot.

Komise pro organizaci a úhradu rehabilitace (KO)

 • Zpráva dr. Maršálka viz Příloha 4 – návrhy schváleny.
 • Za fyzioterapeuty byla členem KV a KO schválena doc. Pavlů.

Neurorehabilitační sekce

 • Na schůzce přípravného výboru 18. 2. 2016 byla předsedkyní zvolena dr. Angerová, členové výboru – dr. Kövári, dr. Kotková, dr. Hoskovcová, dr. Maršálek, dr. Říha, prof. Lippertová –Grünerová.
 • Dr. Kövári navrhuje zjistit možnost elektronické přihlášky do sekcí.

Sekce fyzioterapeutů - funguje, každoroční zprávy na webu.

Sekce balneologie - nefunguje, nejsou schopni se sejít,

Úkoly

 1. Dr. Horáček zmapuje situaci kolem možnosti preskripce pregabalinu, gabapentinu a chondroprotektiv
 2. Dr. Hnátek sdělí nejpozději na příští schůzi výboru postoj sekce balneologie k její další činnosti, případně existenci.

5 Další zprávy z MZČR, VZP, SAS, akreditační komise a dalších

Navržení členové ASRFM pro krajská výběrová řízení: Praha – zajistí členové výboru, Středočeský kraj - dr. Horáček, Jihočeský – dr. Holická, Plzeňský – dr. Hladová, Karlovarský – dr. Hanzlíková, dr. Šmejcová, Ústecký – dr. Maršálek, Liberecký – dr. Kučera, Hradecký – doc. Vaňásková, doc. Vařeka, Pardubický – dr. Jáchym, Vysočina – dr. Škodová, Vysočina – dr. Škodová, Jihomoravský – dr. Roubalová, dr. Konečný, Olomoucký – doc. Krobot, dr. Konečný, Zlínský – dr. Skalka, Ostravský – dr. Chmelová.

Jako noví členové oborové komise ČLK pro rehabilitaci schváleny dr. Kövári, dr. Angerová.

Dr. Kövári a dr. Angerová jednaly se zástupcem UNIFY Mgr. Toufarem o problematice proplácení domácí fyzioterapie. Bylo dohodnuto, že na jednání na Ministerstvo zdravotnictví a na pojišťovny budou docházet dohromady zástupci SRFM, UNIFY a zástupce Společnosti všeobecného lékařství. V souvislosti s tím dr. Angerová oslovila doc. Bohumila Seiferta – vědeckého sekretáře této společnosti a požádala ho o nominaci příslušného lékaře. Odpověď je zatím v jednání.

V souvislosti s proplácením domácích návštěv má vlastní materiál připraven i ČAE (Česká asociace ergoterapeutů). K nahlédnutí a eventuálnímu doplnění odeslala dr. Angerové Mgr. Jelínková (předsedkyně ČAE). Materiál je v příloze k zápisu. Dr. Kövári, dr. Angerová a dr. Maršálek plánují oslovení ČAE pro spolupráci s Komisí pro organizaci a úhradu rehabilitace.

6 Časopis a web společnosti

Časopis společnosti funguje bez problémů, šéfredaktor dr. Vacek nabádá všechny členy výboru k zasílání článků.

Editací webových stránek nadále pověřen doc. Vařeka ve spolupráci se sekretářkou společnosti. Platné zásady viz Příloha 5.

Doc. Vařeka předjednal se společnosti Archa podmínky zřízení diskuzních skupin na webu společnosti pro zjednodušenou komunikaci členů komisí (viz Příloha 6), na výboru zatím neprojednáno.

Úkol

 1. Zjistit technické možnosti zavedení rubriky pro novinky z oboru (doc. Vařeka).
 2. Zjistit možnosti online přihlášek do sekcí společnosti (doc. Vařeka).

7 Domácí a zahraniční odborné akce

Schváleny principy poskytnutí záštity odborných akcí:

 1. Akce musí být v souladu s posláním a cíli ČLS JEP (§ 2 Stanov ČLS JEP).
 2. Záštita společnosti bude uvedena v programu.
 3. Členové společnosti budou mít zvýhodněné vstupné (k ověření členství bude aktuální seznam členů udržován na webu SRFM)
 4. Pořadatel zajistí pro akci kreditní body v rámci celoživotního vzdělávání pro lékaře a další odborníky podle typu akce (fyzioterapeuty, ergoterapeuty, eventuálně logopedy a psychology).
 5. Záštitu schválí výbor společnosti, v časové tísni předsedkyně komise pro vzdělávání nebo vědecký sekretář

Zatím nerozhodnuta případná platba za záštitu nebo podmínka inzerce akce v časopise společnosti

Schválena záštita pro Hradecký den 2017 (termín 29. 3. 2017, pořádá Rehabilitační klinika FN HK).

Doc Vařeka vyslán jako zástupce společnosti na kongres ISRPM 2017 (doprava, konferenční poplatek, ubytování).

8 Přihlášky do společnosti

Schváleni noví členové: MUDr. Mrázková Lenka, MUDr. Klimošová Sylva, MUDr. Šmejcová Eliška, MUDr. Bouchner Karel, MUDr. Matějčková Renata, Mgr. Vajčner Adam.

9 Další

Dr. Říha se ujal funkce pokladníka – faktury za vedení webových stránek bude schvalovat průběžně, ostatní faktury na základě schválení výboru.

Revizní komise zkontroluje hospodaření ke konci kalendářního roku.

Doc. Vařeka zpracuje seznam členství SRFM v mezinárodních společnostech.

V reakci na článek v Lidových novinách (viz link níže) doc. Švestková kontaktovala šéfredaktora, který se dostaví na její kliniku k prodiskutování obsahu článku. Dále bude kontaktovat mluvčího MZČR, aby vysvětlil a případně upravil výrok o neproplácení neurorehabilitace z prostředků ZP.

http://www.lidovky.cz/chybi-pece-po-mrtvici-lide-konci-na-voziku-a-dostavaji-pak-jen-lepsi-wellness-1vo-/zpravy-domov.aspx?c=A161007_161613_ln_domov_gib

Žádost RU Kladruby o záštitu nad pilotním projektem Kranioprogram byla zamítnuta. Problematika úhrady za péči o pacienty s těžkým postižením bude řešena celoplošně v rámci změn úhrad dle DRG.

Nečlenové výboru budou nadále pozvaní na schůzi výboru jen na základě hlasování výboru (per rollam) po předložení písemných podkladů k řešené problematice.

10 Příští schůze výboru

Dne 15. 2. 2017 v 10,00, Rehabilitační klinika FN Motol, přesné místo bude upřesněno mailem před vlastní schůzí.

Zapsal: Vařeka