Zápis ze schůze výboru SRFM, 22. 9. 2016, Albertov

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové nového a starého výboru: dr. Kövári, dr. Angerová, doc. Vařeka, dr. Vacek, doc. Krobot, doc. Vaňásková, doc. Pavlů, dr. Hnátek, dr. Horáček, dr. Hoskovcová, dr. Maršálek, dr. Mezian, doc. Kobesová, dr. Říha

Omluveni členové nového výboru: prof. Kolář

Přítomni členové odstupujícího výboru: doc. Votava, doc. Kříž, dr. Volejník

Dále přítomni: doc. Švestková, dr. Švojgrová, Bc. Mlčochová, dr. Calta, dr. Kotková, dr. Hořejšová

1 Volby výboru SRFM 2016

Dr. K. Kotková informovala o průběhu voleb do výboru a revizní komise SRFM. Problémy spatřuje v neaktuálnosti emailových adres některých členů SRFM. Navrhuje informační kampaň k aktualizaci – opakovaně zmiňovat na sjezdech či informovat v Časopisu. Korespondenční výzvy byly již vyzkoušeny, bez valného výsledku.

Dodatečně odstoupila doc. Tošnerová, takže se členem výboru stala podle pořadí vzešlého z voleb doc. Pavlů.

2 Rozloučení s členy odstupujícího výboru, doporučení pro praxi nového

Dr. Vacek se rozloučil s přítomnými členy odstupujícího výboru a poděkoval jim za práci. Proběhla diskuze k doporučením, která členové sepsali pro nový výbor. Dr. Calta v diskuzi upozornil na nutnost jednotného postoje usnesení výboru, zejména při jednání s orgány státní správy. Doc. Kříž upozornil na úskalí spojená a akceptací oboru dalšími odbornostmi. Uvedl také, že obor je zatím spíše empiricky založen a prvky EBM lze implementovat jen limitovaně. Dr. Vacek vyzval členy k zamyšlení, čím mohou v rámci své subspecializace přispět k rozšíření doporučených postupů. Doc. Votava navrhl diskuzi ke snížení členských poplatků pro mladé lékaře do 35let, což nebylo přijato, stejně jako návrh na zahrnutí časopisu do členských poplatků.

3 Schválení minulého zápisu

Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek.

4 Volba předsednictva SRFM

Tajným hlasováním byli zvoleni do funkcí: předsedkyně dr. Kövári, místopředsedkyně dr. Angerová, vědecký sekretář doc. Vařeka. Funkci pokladníka přijal dr. Říha.

Dr. Kövári přednesla svoji představu o hlavním zaměření činnosti nového výboru: důraz na doporučené postupy, problematika iktových center, spolupráce s UNIFY a jinými společnostmi, využití kontaktů na MZ ČR pro prosazení našich cílů.

Dr. Hoskovcová, dr. Maršálek či doc. Vařeka navrhli, aby hlavní řešení konkrétních problémů bylo svěřeno komisím, jejichž doporučení pak budou projednána výborem. Komise povedou členové výboru, kteří budou také odpovědní za jejich práci, členy komise budou i odborníci mimo výbor.

5 Zhodnocení sjezdu SRFM 2016 a příprava sjezdu 2017

Průběh minulého sjezdu byl hodnocen dobře, odměna pro hlavního organizátora dr. Hnátka byla schválena již na minulém výboru. Doc Švestková a doc. Vařeka poukázali na často velmi špatnou úroveň abstrakt, se kterou se setkávají při jejich hodnocení.

Termín dalšího sjezdu byl stanoven 19. - 20. 5. 2017, opět v Luhačovicích, téma Současné trendy v rehabilitaci. Dr. Hnátek rozešle písemně první informaci, deadline pro abstrakta stanoven na 21. 12. 2016. Abstrakta budou přijímána pouze elektronicky. Na obsahu jednotlivých sekcí se budou podílet členové komisí

Úkoly:

 1. Zkontrolovat a do příštího výboru připomínkovat pokyny pro přípravu abstrakt viz http://lazneluhacovice.cz/odborne-sjezdy-a-konference-v-luhacovicich.php?id=1243&nadid=109 (všichni členové výboru a revizní komise).
 2. Rozeslání první informace poštou (dr. Hnátek)
 3. Informace na webu (doc. Vařeka)

6 Zprávy z UEMS-PRM a shromáždění v Praze

Byla přijata a schválena písemná zpráva o zasedání PRM sekce UEMS v Praze včetně vyúčtování nákladů a zpráva o činnosti této sekce (viz Přílohy 1 a 2). Doc. Votavovi a dr. Angerové bylo vysloveno poděkování a pochvala. Jako odměnu si vyžádal uhrazení registračního příspěvku na konferenci RI World Congress 25.-27. 10. 2016 v Edinburghu (152 liber), což bylo schváleno.

Úkoly:

 1. Doc. Vařeka opět požaduje zpracování publikovatelného a pro čtenáře přínosného materiálu o problematice, kterou se dr. Moses v sekci zabývá (dr. Mosesovi bude tlumočit dr. Angerová).
 2. Zprávy zavěsit na web (sekretářka)

7 Další zprávy z cest

Doc. Vařeka zaslal zprávu z kongresu ISPRM a dr. Nedělka zprávu z kongresu ISMST (viz Přílohy 3 a 4).

Úkoly:

 1. Zprávy zavěsit na web (sekretářka)

8 Práce sekcí a komisí

Doc. Vařeka připomněl, že je nutné, aby současně fungující sekce (neurorehabilitace, fyzioterapie a balneologická) plnily podmínky stanov ČLS.

Na návrh doc. Vařeky byly zrušeny všechny dosavadní a víceméně virtuální komise. Na základě návrhů členů výboru byly ustanoveny nové komise:

 • Komise pro vzdělávání lékařů - dr. Angerová, doc. Vařeka, doc. Kobesová, doc. Hoskovcová, doc. Vaňásková, dr. Horáček
 • Komise pro organizaci a úhradu rehabilitace – dr. Maršálek, dr. Říha
 • Komise pro doporučenou praxi – dr. Kövári, dr. Hoskovcová, dr. Říha, doc. Kobesová, dr. Vacek

Doc. Vaňásková byla pověřena navrhováním ocenění pro zasloužilé členy společnosti.

Úkoly:

 1. Do příští schůze zkontrolovat, zda sekce plní podmínky stanov ČLS a zajistit nápravu (předsedové sekcí). Pokud nedojde k nápravě, pak přechod na nižší stupeň (komise či pracovní skupina) nebo zrušení.
 2. Zahájit činnost komisí, oslovit odborníky mimo výbor, stanovit náplň a cíle práce (předsedové).

9 Problematika péče o těžké pacienty, iktová centra, projekt DRG

Problematika diskutována maily i na schůzi, dále bude řešena na úrovni komisí.

10 Akreditační komise

Doc. Vaňásková, dr. Kövári a dr. Maršálek již dříve mailem avizovali a znovu přednesly problém akreditace vzdělávání na pracovišti bez předepsaných náležitostí (zajištění ergoterapie). V diskuzi debatovány i další problémy a návrhy: novelizovat vyhlášku a atestační komisi, změkčit vzdělávací program (doc. Krobot, doc. Vařeka), jasně stanovit obsah stáže (dr. Vacek), nutno, aby viděli škálu pacientů (doc. Vaňásková, dr. Kövári), zrušení atestačních prací (doc. Kobesová, doc. Vařeka).

Bylo usneseno, že je nutno se držet současného zákona a problematiku dále zpracuje komise pro vzdělávání lékařů.

11 Další zprávy z MZČR, VZP, SAS, akreditační komise a dalších

Dr. Nedělka v mailu informoval výbor o postoji SAS ke vzdělávání lékařů.

12 Časopis a web společnosti

K udržení RaFL v databázi Scopus je potřeba vytvořit stránky časopisu v angličtině, především stránku s principy publikační etiky, a to do 30. 9. 2016. Předběžně přislíbil doc. Vařeka.

Diskutována možnost publikovat česká abstrakta článků, které již členové společnosti vydali v renomovaných anglicky psaných publikacích.

Dr. Vacek informuje, že elektronická online verze pro nepředplatitele bude dostupná vždy za 24 měsíců. Doc. Vařeka upozorňuje, že již nyní je možno dohledat fulltexty od roku 2005 v Medviku, postup je uveden na stránkách společnosti. http://www.srfm.cz/rubrika/18-Spolecnost-Casopis-spolecnosti/index.htm

Studenti budou mít předplatné o 50 % lacinější.

13 Domácí a zahraniční odborné akce

Informace zasílat doc. Vařekovi, který zajistí informaci na webu. Bude dořešena problematika záštity SRFM nad různými akcemi, zatím schválena pro Střešovický podzim 2016.

Úkoly:

 1. Komise pro vzdělávání lékařů předloží návrh na podmínky poskytování záštity SRFM (dr. Angerová).

14 Přihlášky do společnosti

Žádné přihlášky, odhlášení dvou členů.

Úkoly:

 1. Na web bude zavěšen seznam členů (sekretářka)

15 Příští schůze výboru

Středa 2. 11. v 10,00, ÚVN Praha-Střešovice.

Zpracoval: Vařeka, Mezian