Zápis ze schůze výboru SRFM, 19. 5. 2016, Luhačovice

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: doc. Votava, doc. Vařeka, prof. Opavský, doc. Krobot, doc. Vaňásková, doc. Tošnerová, doc. Kříž, doc. Pavlů, dr. Kubíček, dr. Roubalová, dr. Volejník, dr. Hnátek, dr. Míkova

Omluveni: dr. Vacek, prof. Kolář

Dále přítomni: dr. Nedělka, doc. Švestková, dr. Calta, dr. Hořejšová.

Schválení minulého zápisu

Zápis byl schválen.

Příprava sjezdu SRFM 2016

Příprava sjezdu probíhala dle mnohaletých zkušeností bez problémů. Výbor určil předsedající pro jednotlivé sekce sjezdu. Hlavní organizátor dr. Hnátek ujistil, že je zajištěna signalizace pro dodržování vymezeného času.

Bylo domluveno předání diplomu čestného členství společnosti doc. Votavou MUDr. Ludmile Kučerové a p. Marii Vítkové v průběhu druhého bloku přednášek.

Shromáždění členů SRFM proběhne v souladu s vytištěným programem v pátek 17.30 až 18.30, účastní se několik členů výboru, bude následovat setkání členů sekce fyzioterapie.

Výbor schválil odměnu hlavnímu organizátorovi.

Volby výboru SRFM 2016 a aktualizace registru členů

Volby proběhnou podle schválených pravidel, viz www.srfm.cz . v termínu od 23. 5. do 15. 6. Doc. Vařeka navrhl všechny členy společnosti (krom volební komise - VK) do kandidátky pro volbu.

Schůzka VK je plánována na 28. 6. Konečný výsledek, tedy seznam členů nového výboru a RK, bude neprodleně zveřejněn na webu a zvolení členové budou pozváni na schůzi v září.

Zprávy z PRM sekce UEMS

Informace doc. Votavy:

Shromáždění sekce proběhlo v Athénách, 25. až 27. 2. 2016, Účastnili se 2 čeští delegáti, dr. Moses a doc Votava. Členové výboru dostali od doc. Votavy dne 1. 3. e-mailem předběžnou informaci. Podrobnější zpráva (i ke zveřejnění na webu) bude zpracována, až dr. Moses dodá svou část zprávy – doc. Votava ji bude urgovat.

Součástí shromáždění byla i informace o příštím shromáždění sekce v Praze, které proběhne 25-27. 8.-2016.

Český delegát dr. Moses byl zvolen zástupcem vedoucího CAC (Clinical Affairs Comission ) – čímž se stal i členem výkonného výboru sekce.

Byla sdělena informace o kursech pro lékaře v předatestační přípravě. V Marseille proběhne kurs 4. až 13. 7., během kursu je zdarma ubytování, stravování, kurzovné. Téma je „Analýza pohybu“, přihlášky do konce května. Kurs v Syrakusách v Itálii se bude konat 7. - 10. 11. 2016, podrobnosti zatím nedošly. Do každého z kursů se mohou přihlásit maximálně 2 zájemci z jedné země.

Doc. Vařeka urgoval chybějící zprávy dr. Mosese.

Shromáždění PRM sekce v Praze

Shromáždění proběhne 25. - 27. 8. 2016 na 3. LF UK v Praze. Krom doc. Votavy se bude na přípravě shromáždění podílet Dr Angerová, Dr Vacek, Dr Moses. Další zájemci z řad členů výboru, kteří by byli ochotni se podílet na přípravě, jsou vítáni.

Dr. Angerová připravila pozvánku s přihláškou, jež bude rozeslána delegátům všech členských zemí sekce. Z odpovědí bude určen počet účastníků a budou upřesněny některé části rozpočtu.

Pokračuje snaha získat sponzory, zatím potvrzeno BTL. Svaz lázní není schopen sponzorovat a odkázal nás na jednotlivé lázeňské organizace, které zatím nereagovaly. Organizátoři budou dále oslovovat lázně a výrobce pomůcek a přístrojů.

J. Votava zjistil možnost získat zdarma informační materiály pro všechny účastníky v Centru českého turismu, a to nejen o Praze, ale i o českých lázních atd.

J. Votava se setkal s prof. Škrhou, delegátem ČLS v centrální UEMS a bývalým členem jeho výkonného výboru. Informoval ho o plánovaném shromáždění PRM sekce, vyslechl jeho komentáře a předběžně ho pozval na slavnostní zahájení shromáždění.

Doc. Votava požadavek prof. A. Delarqua, současného prezidenta Evropské společnosti rehabilitačních lékařů (ESPRM), aby zajistil pro ESPRM nejen sál pro valné shromáždění na čtvrtek dopoledne (což už náš výbor dříve schválil), ale také ve středu před tím od 8 do 17 sál pro 30 účastníků. Tento požadavek byl zcela nečekaný a v rozporu s tradicí předchozích shromáždění (kromě posledního v Athénách). Odpověď proto byla, že tyto požadavky můžeme zajistit jen tehdy, bude-li náklady ESPRM hradit. Dr. Kiekens, secretary general ESPRM z Belgie, oznámila, že s hrazením souhlasí.

Shromáždění PRM sekce se za českou stranu zúčastní po celou dobu jednání naši delegáti v sekci (Dr. Angerová, Dr. Moses, doc. Votava). Slavnostního zahájení by se mohli a dle tradice měli (pokud budou mít čas) účastnit další zástupci české strany, konkrétně bývalí delegáti v sekci.

Doc Votava obdržel od pokladníka společnosti Dr Nedělky instrukci, že platby budou prováděny nejlépe prostřednictvím faktur, jejichž proplacení pokladník zajistí.

Informace ze sekcí a komisí

D. Pavlu informovala o činnosti sekce fyzioterapeutů za uplynuly rok a sdělila, že zasedání sekce, které povede doc. Pavlů a Bc Mlčochová, se uskuteční po plenárním zasedaní členu SRFM první den sjezdu.

Neurorehabilitační sekce se sešla na Klinice rehabilitačního lékařství

Karel Moses byl žádán o zprávu o činnosti Komise pro technické pomůcky, zatím ji nedodal.

Na dotaz o stavu Sekce pro rozvoj ucelené rehabilitace informuje Dr. Míková, že rezignovala ze zdravotních důvodů z funkce její předsedkyně.

Zprávy z jednání s MZČR, VZP, SAS a dalšími institucemi a organizacemi

Dr Volejník a doc. Vařeka byli požádáni z MZČR, aby se vyjádřili ke kvalitě programu Klimterapie. Shodně prohlásili, že nemají dost objektivních důkazů o účinku této metody.

Časopis a web společnosti

Časopis pravidelně vychází.

Na web společnosti jsou pravidelně umísťovány zprávy podle dohodnutých pravidel. Žádné zásadní připomínky k webu nedošly.

Domácí a zahraniční odborné akce

Doc Votava upozornil, že na Evropském rehabilitačním kongresu, který se konal v dubnu v Portugalsku, nebyla naše společnost (i ve srovnání s jinými středo- a východoevropskými zeměmi) dostatečně zastoupena. Dle dostupných informací se zúčastnil Dr. Mezian a Mgr. Pětioký.

Světový kongres Rehabilitation International se bude konat 25.-27. října v Edinburghu, UK. www.riworldcongress.com

23. - 24. 9. proběhne výroční konference ČAE na děkanátu 3. LF UK Praha, pod patronátem prof. Lippertové-Grünerové.

V r.2020 se bude konat v Praze Evropská ergoterapeutický kongres. Organizátorem bude ČAE pod záštitou děkana s 1. LF UK.

Přihlášky do společnosti

Do 29. 2. 2016 přišlo celkem 5 přihlášek, které byly v souladu s předchozím zápisem schváleny a potvrzené předány na sekretariát ČLS: MUDr. Miroslava Břízová, MUDr. Eliška Chmelařová, MUDr. Hana Michalíková, MUDr. Petra Sládková, MUDr. Eva Šišková.

Později byly zástupci výboru předány další přihlášky, z nichž některé měly datum přijetí po 29. 2:, jiné nejsou datem označeny. Přijetí těchto žadatelů výbor schválil, ale vzhledem k době nutné pro zařazení mezi členy se již pravděpodobně nebudou moci veleb zúčastnit

Jde o tyto žadatele: MUDr Jan Barborka, MUDr. Jiří Berounek, MUDr. Lucie Hanzlíková, Mgr. Jana Kalabusová, Mgr. Lucie Melounová – Šimková, MUDr. Aigul Myrzabayeva, MUDr. Veronika Polanská, MUDr. Zuzana Rosenová, MUDr. Danuše Trnovcová, MUDr. Veronika Veselá, MUDr. Daniel Žižka, MUDr. Libuše Pešicová. Přihlášky byly předány na sekretariátu ČLS dne 26. 5..

Různé

Jednání výboru navštívil Dr. Bláha, předseda Svazu lázní ČR a ředitel lázeňské organizace v Luhačovicích. Popřál sjezdu úspěch. Současně potvrdil ne zcela ideální postavení rehabilitačních lékařů ve zdravotnickém systému a navrhl pro sjezd i další program výboru heslo „Rehabilitujme rehabilitaci!“ K projednávaným bodům uvedl, že i on se snažil jednat na MZČR se snahou dosáhnout lepšího postavení lázní, ale podstatného úspěchu nedosáhl.

Výbor také dostal úvahu Dr. Bajera, lékaře z Lázní Třeboň a současně soukromého lékaře RFM, popisující špatnou situaci lékařů – ambulantních specialistů RFM , kde často není vyžadována jejich účast na indikaci rehabilitace.

Doc. Švestková upozornila na to, že MZČR sice schválilo nové kódy na aplikaci robotické rehabilitace a ergoterapeutické kódy, ale zdravotní pojišťovny na ně zatím odmítají podepsat smlouvu. Navrhovalo se jednat, s MZČR, s pojišťovnami, případně iniciovat „tripartitu“.

Prof. Opavský navrhl, aby každý člen končícího výboru sepsal vlastní zkušenosti z práce výboru, tedy i nesplněné cíle a případné neúspěchy. On pak tyto připomínky soustředí, aby mohly být předány novému výboru. S tím členové výboru souhlasili.

Pokladník společnosti Dr. Nedělka informoval, že jeho příspěvek byl přijat k aktivní účasti na kongresu v Malajsii. Žádal o příspěvek na letenku, což bylo schváleno. Následně podá výboru zprávu.

Příští schůze výboru

Odhlasováno, že předběžný termín schůze starého i nového výboru bude v druhé půli září v Praze, nejspíše na Albertově. Po jednání s nově zvolenými členy výboru se termín upřesní.

Zapsal doc. Votava