Zápis ze schůze Sekce fyzioterapeutů OSRFM ČLS JEP dne 20.5.2016, Luhačovice

» Společnost » Sekce » Sekce fyzioterapeutů

Místo jednání: Lázně Luhačovice
Termín: 20.5. 2016
Zahájení zasedání: 17:45
Ukončení zasedání: 18:25
Přítomni: 7 fyzioterapeutů, členů OS SRFM (dle prezenční listiny)
Program:

  1. Zahájení jednání
  2. Informace o činnosti sekce fyzioterapeutů v rámci OS
  3. Seznámení s aktuálními cíli sekce
  4. Diskuse
  5. Zakončení jednání

ad 1. Jednání zahájila doc. Dagmar Pavlů, přivítala přítomné, seznámila přítomné s programem zasedání a předala slovo předsedkyni sekce bc. Evě Mlčochové

ad 2. Bc. Eva Mlčochová seznámila přítomné s činností sekce od minulého zasedání. Zdůrazněny byly především aktivity, související s připomínkováním připravovaných legislativních norem (novela zákona 96/2004 Sb.) – tak jak bylo doporučeno sekcí při zasedání v roce 2015, byly rovněž předány informace o účasti zástupců sekce při výběrových řízeních. V souvislosti s uvedenými aktivitami D.Pavlů upozornila na dobrou spolupráci s profesní organizací fyzioterapeutů UNIFY ČR.
Bc. Eva Mlčochová uvedla, že ve vedení společnosti sekce pracovali tito její členové: bc. Eva Mlčochová, doc. Dagmar Pavlů a prof. Pavel Kolář. Přítomní se jmenovanými vyjádřili souhlas i pro další období, které je v souladu se stanovami ČLS JEP.

ad 3. Bc. Eva Mlčochová a Doc. Dagmar Pavlů uvedly, že i pro nastávající období by měly hlavní aktivity sekce směřovat k řešení otázek souvisejícím s postavením fyzioterapeuta v systému poskytování zdravotní péče, jakož i k multiprofesní spolupráci včetně profesních otázek; poukázaly obdobně jako v minulém roce na zásadní nezbytnost řešení otázek vzdělávání fyzioterapeutů na všech úrovních a fyzioterapie a v neposlední řadě i ve vztahu k mezinárodním otázkám (problematika migrace apod.).
Bc. Eva Mlčochová a doc. Dagmar Pavlů připomenuly, že končí volební období členů výboru společnosti a že od 23.5. budou zahájeny volby pro další období. V souvislosti s tímto vyzvaly přítomné k účasti ve volbách.

ad 4. Diskuse byla věnována hlavním úkolům sekce – opakovaně byla probírána tématika připomínkování legislativních norem. Diskutována byla také tématika spolupráce s dalšími institucemi. Byla projednána také otázka komunikace cestou jak webových stránek tak e-mailová komunikace.

ad 5. V závěru jednání poděkovala bc. Eva Mlčochová a doc. Pavlů všem přítomným za čas účastnit se setkání a za konstruktivní připomínky a diskusi.
Příšti schůze sekce je plánovaná během Sjezdu OS RFM ČLS JEP v roce 2017 v Luhačovicích.
V případě, že bude zapotřebí řešit jakékoliv otázky, budou informace či výzva k setkání zaslány e-mailem na adresy, které byly uvedeny při registraci.

Jednání bylo zakončeno v 18 hodin 25 minut.

Luhačovice 20.05. 2016

Zapsala: D.Pavlů
Kontrolovala: E. Mlčochová