Zápis ze schůze Sekce fyzioterapeutů OSRFM ČLS JEP dne 22.5.2015, Luhačovice

» Společnost » Sekce » Sekce fyzioterapeutů

Místo jednání: Lázně Luhačovice
Termín: 22.5. 2015
Zahájení zasedání: 18:15
Ukončení zasedání: 19:05
Přítomni: 11 fyzioterapeutů, členů OS SRFM (dle prezenční listiny)

Program:

  1. Zahájení jednání
  2. Informace o vzniku sekce fyzioterapeutů v rámci OS RFM, jejím vývoji a současném fungování
  3. Seznámení s aktuálními cíli sekce
  4. Diskuse
  5. Zakončení jednání


ad 1.
 Jednání zahájila bc. Eva Mlčochová a seznámila přítomné s programem zasedání. 

ad 2. Bc. Eva Mlčochová seznámila přítomné s historií sekce fyzioterapeutů a jejím vývojem až ke dni dnešního jednání. Upozornila především na to, že v době vzniku sekce byla tato více méně pasivní strukturou, obdobně jako další sekce OS. V souvislosti s tím a rovněž tak vzhledem k výzvě, která byla uveřejněna na webových stránkách OS RFM uvedla, že hlavním cílem v současné době je aktivizovat činnost sekce. K tomuto bodu se rozvinula krátká diskuse.

ad 3. Bc. Eva Mlčochová a Doc. Dagmar Pavlů představily základní oblasti, kterým se sekce do budoucna hodlá věnovat. Jsou to otázky - postavení fyzioterapeuta v systému poskytování zdravotní péče, multiprofesní spolupráce včetně profesních otázek; vzdělávání fyzioterapeutů na všech úrovních a fyzioterapie ve vztahu k mezinárodním otázkám (problematika migrace apod.). Současně uvedly, že sekce fyzioterapeutů Odborné společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny tyto oblasti řeší průběžně ve spolupráci s celým výborem společnosti, nicméně je zapotřebí, aby tyto otázky byly řešeny intenzivněji a za širší spolupráce. Do budoucna je rovněž počítáno s větší spoluprací s profesní organizací fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR), ale i dalšími profesními organizacemi tak, aby byla vytvořena co nejširší platforma pro společnou práci v oboru fyzioterapie. Bc. Eva Mlčochová uvedla, že ve vedení společnosti sekce pracují tito její členové: bc. Eva Mlčochová, doc. Dagmar Pavlů a prof. Pavel Kolář. Přítomní se jmenovanými vyjádřili souhlas i pro další období, které je v souladu se stanovami ČLS JEP. V souvislosti s uvedeným bodem se rozvinula diskuse k aktuálním cílům, především se hovořilo o přípravách novelizace zákona 96/2004 Sb., který by měl v brzké době vstoupit do připomínkového řízení.

ad 4. V závěrečné diskusi se hovořilo znovu o hlavních úkolech sekce, dále potom o způsobech komunikace mezi členy, otázkách sociálních sítí, spolupráci se studenty a dalšími institucemi a webových stránkách odborné společnosti RFM.

ad 5. V závěru jednání poděkovala bc. Eva Mlčochová a doc. Pavlů všem přítomným za jejich ochotu a čas účastnit se setkání. Vyjádřily současně přání, že setkání sekce se budou konat nyní pravidelně eventuelně i častěji. Přísti schůze sekce je plánovaná během Sjezdu OS RFM ČLS JEP v roce 2016 v Luhačovicích. Pokud by bylo nezbytné řešit jakékoliv otázky, budou informace či výzva k setkání zaslány e-mailem na adresy, které byly uvedeny při registraci.
Jednání bylo zakončeno v 19 hodin 05 minut.

Luhačovice 22.05. 2015

Zapsala: D.Pavlů
Kontrolovala: E. Mlčochová