Sekce fyzikální a rehabilitační medicíny (PRM) Evropské společnosti odborných lékařů (UEMS)

» Společnost » Zprávy » Zprávy ze zasedání sekce PRM UEMS

Evropský svaz odborných lékařů (UEMS) byla založená v r. 1958. Jeho sekce pro fyzikální a rehabilitační medicínu (PRM) vznikla v roce 1991. UEMS je významnou mezinárodní organizací, která sdružuje lékaře specialisty ze zemí Evropské unie, zčásti i mimo ni. Jejími členy jsou národní odborné společnosti, za ČR ČLS JEP. Jejím zástupcem (a současně členem výkonného výboru UEMS) je prof. Jan Škrha). Předpokládá se a doporučuje, aby jednotlivé dílčí odborné společnosti, zastoupené v ČLS, úzce spolupracovali s příslušnými sekcemi UEMS. V rámci UEMS pracují jednotlivé sekce podle lékařských odbornosti. Základním zaměřením činností UEMS i jejích sekcí je chránit zájmy jednotlivých lékařských odborností a působit na jejich harmonizaci na celoevropské úrovni.

V PMR sekci ( webová stránka www.euro-prm.org ) je zastoupeno 31 členských organizací, 28 ze zemí Evropské unie a dále z Norska, Islandu a Švýcarska.. Přidruženým členem je společnost z Turecka.. Pozorovateli jsou zástupci Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Ruska a Ukrajiny. Sekci vede výkonný výbor, v čele s prezidentem, jímž je v současnosti N. Christodoulou z Kypru, a generálním tajemníkem (M. Zampolini z Itálie). Součástí sekce jsou tři komise, mezi něž je rozdělen odborný program sekce:

1) Komise pro vzdělávání (board)

Předsedou je: A. Jusecevicius z Litvy.
Členy komise, kteří jsou zástupci jednotlivých členských zemí, jsou označováni jako národní manažeři

Hlavní náplň činnosti:

 • Schvalování kurikula pro postgraduální (atestační) vzdělání, příprava studijních materiálů
 • Příprava otázek pro test k evropské PRM kvalifikaci , organizace celoevropských testů.
 • Program celoživotního vzdělávání.
 • Účast na přípravě kurzů pro lékaře v předatestační přípravě
 • Schvalování evropské PRM kvalifikace na základě srovnání.

2) Komise pro klinické záležitosti:(CAC)

Předsedou je : M. Delargy z Irska.

Hlavní náplň činnosti:

 • Hodnocení pravidel kvalit péče v PMR
 • Evropský program akreditací kvality péče v PMR
 • Etická hlediska v PRM
 • Spolupráce při přípravě mezinárodních kongresů

3) Komise pro profesionální praxi

Předsedou: je E. Varela Donoso ze Španělska

Hlavní náplň činnosti:

 • Vymezení oblasti PRM
 • Účast na přípravě nové verze „Bílé knihy PRM“
 • Zpracování článků na jednotlivá témata z oblasti PRM
 • Spolupráce s ostatními sekcemi UEMS prostřednictvím MJC (meziprofesionální komise pro spolupráci)
 • Spolupráce PRM lékařů s dalšími rehabilitačními odbornostmi.

Krom uvedených komisí ještě působí při sekci Stálá pracovní skupina (PWG) pro balneologii od r. 2011. Schází se 1x až 2x ročně. Současným předsedou je P. Canista z Portugalska.

Jednotlivé členské země jmenují do PRM sekce obvykle 3 delegáty. Delegáti sekce mají 2x ročně shromáždění v různých evropských zemích. Jednání probíhá 3 dny, z čehož jeden den jsou delegáti rozděleni do tří komisí. Kromě delegátů se shromáždění účastní „experti“ (obvykle významní odborníci a bývalí delegáti sekce), případně hosté.

První den proběhne obvykle před začátkem zasedání PRM sekce schůze Evropské společnosti PRM (ESPRM). Jejím hlavním programem je pořádání Evropských kongresů PRM. Většina evropských zemí je také členy ESPRM, a proto se schůze účastní obvykle stejní delegáti jako následujícího shromáždění sekce. SRFM se dosud k členství v ESPRM nepřihlásila., náš zástupce se může účastnit schůze jako pozorovatel. PRM sekce s ESPRM úzce spolupracuje (např. při přípravě nové verze Bílé knihy) a podobně také s další organizací, Evropskou akademií PRM ((EAPRM). Její členové jsou jednotlivě jmenováni a žádný zástupce naší společnosti jejím členem není.

Mezi zasedáními jsou delegáti PRM sekce v pravidelném e-mailovém kontaktu a důležité informace jsou zveřejňovány na webových stránkách, které jsou přístupné i dalším zájemcům.

Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP (SRFM) spolupracuje soustavně s PRM sekcí již od roku 2003,kdy jsme byli poprvé pozváni na zasedání v Lublani organizátorem prof. Marinčekém. Od r. 2004 (v návaznosti na členství ČR v EU) jsme plnými členy s právem volit. Jmenovali jsme do sekce nejprve dva, od r. 2008 tři delegáty. Ti zastupovali SRFM od r. 2013 na všech, celkem 26 shromáždění, do konce roku 2015.

Našimi delegáty byli dosud tito členové společnosti: J. Vacek, J. Votava, V. Míková, J. Zoul.
Od r. 2013 až dosud jsou delegováni:: Y. Angerová, K. Moses a J. Votava. Účastnili se shromáždění v Tartu(Estonsko), Bledu (Slovinsko), Zamošči (Polsko), Madridu (Španělsko) a Petrohradě (Rusko). Všichni se aktivně podílejí na činnosti některé ze tří komisí sekce.

Za uplynulých 13 let se členství v sekci podstatně rozšířilo, např. o baltské země a některé země bývalé Jugoslávie. Polsko a Slovensko navázali kontakt se sekcí až v r. 2008, a to na základě podnětu od českých delegátů. Naši delegáti se účastnili např. přípravy předchozí verze „Bílé knihy PRM“, publikované v r. 2007, nebo provedení průzkumu o situaci v myoskeletální medicíně v evropských zemích nebo rozšíření a používání ICF. Podíleli se a podílejí na přípravě řady přehledných odborných článků a aktivně vystupují na jednáních sekce. Vyvrcholení naší dlouhodobé spolupráce bude konání shromáždění delegátů sekce v Praze v srpnu 2016.

Zapsal:

Jiří Votava,