Zápis ze schůze výboru SRFM dne 3. 2. 2016, Praha, 2. LF UK

» Společnost » Zprávy » Zprávy z jednání výboru

Přítomni členové výboru: dr. Vacek, doc. Votava, doc. Vařeka, dr. Kubíček, prof. Kolář, dr. Roubalová, dr. Volejník, doc. Tošnerová, prof. Opavský

Omluveni: doc. Krobot, doc. Vaňásková, dr. Hnátek, doc. Pavlů, dr. Míkova, doc. Kříž

Dále přítomni: dr. Nedělka

1 Schválení minulého zápisu

Zápis SCHVÁLEN bez připomínek.

2 Příprava sjezd SRFM 2016

Nadále platí termín 20. – 21. 5. 2016 v Luhačovicích, téma „Revmatologie – osteologie, degenerativní onemocnění pohybového aparátu; Varia“. Dr. Hnátek zaslal upozornění, že zatím došlo jen 15, příspěvků, nicméně další lze očekávat v prodlouženém deadline do konce února. Poté bude situace dále řešena.

Zatím pozván prof. Pavelka (degenerativní choroby, přehled revmatologie), byl osloven doc. Švestkovou, dalším jednáním pověřen dr. Kubíček. Prof. Kolář osloví prof. Vavříka (revmatochirurgie zánětlivých revmatických chorob), doc. Tošnerová osloví prof. Paličku (heterotopické osifikace), dr. Kubíček osloví prof. Štěpána (osteoporóza). Doc Tošnerová dále osloví doc. Soukupa (endokrinní a metabolické postižení svalů), dr. Vacek osloví doc. Ridzoně (myogenní postižení v rehabilitaci). Pozvaným bude hrazena cesta (v rozsahu hromadné dopravy), ubytování a vstup na společenský večer.
Součástí programu bude předvolební shromáždění.
Schválen návrh na čestné členy – pí. Vítková a dr. Kučerová. Dále zkontrolovat, zda má čestné členství doc. Véle.

3 Informace ze sekcí a komisí

Dr. Nerandžič poslal materiál za komisi animoterapie, doc. Votava bude urgovat dr. Mosese. Informace o balneologické sekci (dr. Marič) a sekci fyzioterapeutů (dr. Pavlů) jsou již na webu zavěšeny.

4 Zprávy z jednání s MZČR, VZP, SAS a dalšími instituce a organizacemi

Dr. Vacek sděluje odpověď MZČR ohledně rezidenčních míst - musí být poptávka zdola, sdělit kde chybí lékaři, musí se ozvat ředitelé nemocnic. Problém je v nutnosti doplatit polovinu platu a závazek pracovat v ČR, což mladí lékaři nechtějí. Dr. Vacek bude urgovat za rehabilitační ústavy a akutní rehabilitační lůžka.

Dne 18. 2. 2016 se bude konat první zasedání akreditační komise (dr. Kubíček). MZČR vzneslo dotaz na dr. Vacka, zda nehodláme zredukovat počty nutných kurzů v rámci akreditace, takže dr. Vacek navrhuje převést z povinných kurzů na doporučené: kurz myoskeletální medicíny, kurz terapie bolesti a stáž v lázních – SCHVÁLENO.

Dr. Volejník informuje, že 2. 2. 2016 bylo zahájeno další kolo dohodovacích řízení k úhradám. Za neakutní péči bude ohajovat již pro čtvrtý rok stálé nenaplnění příslibu MZ, které nevyřešilo úhradu za navýšený personál pro OD 00022 a 00027. Dále je obecně nutno řešit i nadále trvající celkové podfinancování celého podsegmentu neakutní lůžkové péče. Dr. Volejník byl pověřen, aby připravil dopis pro MZČR a dále bude při jednání s MZČR postupovat v součinnosti s dr. Vackem. Cílem bude náprava stavu, kdy se zavedením vyhl. 99/2012 do praxe zvedly náklady o 10 pracovníků na jednu stanici bez odpovídající úpravy úhradových hodnot pro OD 00022 a 00027 v kategoriích 3 a 4 (příp. 5). Tento stav snižuje úhrady v důležitých úsecích léčebné péče, kterou mají poskytovatelé provádět.

5 Zprávy z UEMS-PRM a shromáždění v Praze

Doc. Votavou byl zaslán rozpočet chystané akce, termín 25.-27. 8. 2016. Tento rozpočet byl schválen. Jediným sponzorem je zatím BTL. Dále byly doc. Votavou zaslány zprávy o práce UEMS PRM, které budou zavěšeny na web (zajistí doc. Vařeka). Další shromáždění bude v Athénách za 2 týdny (výjezd doc. Votava, dr. Moses). Organizace UEMS je personálně úzce provázán s ESPRM, v rámci shromáždění UEMS proto proběhne i schůze výboru ESPRM. Doc. Votava předkládá návrh na členství ESPRM, což nebylo schváleno.

Doc. Votava předkládá návrh ohledně příspěvků na kurzy, kde UEMS platí vše mimo cestovného. Návrh na zpětné proplacení nebyl schválen, o případných budoucích žádostech podaných před danou akcí bude rozhodováno ad hoc. Doc. Votava požádá dr. Angerovou o zpracování informace ohledně možnosti účasti na těchto kurzech, která by mohla být zavěšena na web.

6 Volby výboru SRFM 2016 a aktualizace registru členů

Nadále nám chybí emailové adresy u 70 členů, kteří nereagovali na písemnou výzvu ze sekretariátu ČLK.

Volby proběhnou kombinovanou formou – kdo má mail elektronicky a kdo nemá mail korespondenčně. Volební aplikaci vytvoří a elektronické volby zajistí společnost Archa, která již spravuje webové stránky. Tato aplikace se stane součástí webových stránek společnosti. Hlavní principy elektronické/kombinované volby viz Příloha 1 (bude upřesněno na základě konzultací se sekretariátem ČLS JEP). Kandidátní listinu bude tvořit seznam členů SRFM, který bude, mj. zavěšen na webu společnosti. Společnost Archa dodá výsledky volební komisi, která k nim přičte výsledky korespondenčních voleb a vyhlásí definitivní výsledky. Doc. Vařeka zahájí jednání se spol Archa o vytvoření volební aplikace a zpracuje písemně principy elektronických voleb i instruktážní text pro voliče a tyto materiály zašle členům výboru ke schválení. Následně budou zavěšeny na webu a předány členům komise. Hlasovací období bude trvat v termínu 23. 5. - 15. 6. 2016.

Předsedkyní volební komise bude dr. Kotková (1. LF UK), dr. Kostourková (Rehabilitační klinika Malvazinky), dr. Svrčková (2. LF UK). Odměna pro členy volební komise byla schválena ve výši 3000 Kč (předsedkyně) a 1500 Kč (členky). Na základě žádosti předsedkyně volební komise dr. Kotkové a návrhu doc. Votavy byla jako náhradnice (pro případ nemoci či zaneprázdnění řádné členky volební komise) schválena dr. Kultová (Nemocnice Karla Boromejského).

7 Časopis Rehabilitační a fyzikální lékařství

Diskutována možnost elektronické verze – schváleno bez možnosti stahování. Na web bude zavěšena výzva, aby čtenáři reagovali na články a posílali tyto reakce do časopisu (zajistí dr. Vacek). Odměna pro pí. Pitterovou 10000 Kč.

8 Webové stránky SRFM

Inzerce pro firmy bude možná ve zvláštní rubrice, cena 5000 Kč / 3 měsíce za datový objem, který bude upřesněn, přibližně ekvivalent standardního textu A5.

9 Domácí a zahraniční odborné akce

Dr. Volejník ohlašuje II. Košumberský den v HL Luže dne 28. 4. 2016, podrobnosti viz http://www.srfm.cz/rubrika/26-Odborne-akce-Kalendar-akci/index.htm

Dr. Kubíček inzeruje 28. vojenský rehabilitační den (3. 6. 2016, ÚVN Praha), dále dne 19. 4. proběhnou současně 2 akce v Praze, Pfeifferův den (1. LF) a Jandův den (Lékařský dům). Organizátoři zašlou základní údaje (název – datum – místo – webové stránky akce nebo web organizátora) doc. Vařekovi, který je nechá zavěsit na web.

Doc Votava podal informaci o programu konference v Lázní Bohdaneč ve dnech 10.-11. 3. 2016.

Dne 20.-22. 10. 2016 proběhnou ve Zlíně XVIII. česko–slovenské dialogy o bolesti.

Doc. Vařeka vyslán na kongres ISPRM (Kuala Lumpur)

10 Přihlášky do společnosti

Dr. Vacek a doc. Votava informují o nových přihláškách a odhlášených členech.

Odhlášení (bez titulů) - Řeháček, Zelená, Šmejkal, Paška, Hanák, Polanská.

Noví členové (bez titulů) - Adámková, Dlouhá, Maršálková, Mezian (ml.), Marič, Wágner, Kostourková, Sádlová, Lízlerová, Dudek, Knedlíková, Honová, Fišerová, Svrčková, Lavičková, Zajícová, Ježek, Srp, Kos, Vodvářková, Stupková, Gál. Všechny přihlášky byly schváleny.

Další případné přihlášky budou schváleny, pokud přijdou na sekretariát ČLS JEP do konce února 2016. Poté budou další členové přijímáni až na schůzi nového výboru v září 2016.

Dr. Mlejnková má po dobu mateřské dovolené sníženy příspěvky na 100+100 Kč (ČLS+SEFM).

11 Různé

Dr. Nedělka informuje, že členské poplatky v mezinárodních společnostech za rok 2016 byly uhrazeny (UEMS ISMH WFNR ISPRM).

Doc. Votava informuje o tom, že podle sdělení Mgr. Krásy se členové Národní rady osob se zdravotním postižením nechystají založit vlastní rehabilitační společnost, protože nemají problémy s rehabilitací, ale s uznáváním stupně invalidity posudkovými lékaři

12 Příští schůze výboru

Luhačovice, Společenský dům, 19. 5. 2016 v 17,30.

Zapsal: Vařeka

Příloha 1

Principy elektronické/kombinované volby

 1. Se společností Archa, která pro nás spravuje webové stránky, bude sepsána smlouva na vytvoření aplikace, která umožní el. volby při zajištění tajného hlasování a ochrany dat.
 2. Seznam s emailovými adresami předáme společnosti Archa.
 3. Volební aplikace bude obsahovat kandidátní listinu, tedy seznam členů ve tvaru příjmení a jméno – tituly- obec.
 4. Každému voliči bude vygenerováno heslo a posláno emailem společně s výzvou k účasti ve volbách a dalšími informacemi. Pomocí hesla se přihlásí do volební aplikace.
 5. Hlasující zaškrtne daný počet políček, orientaci mu umožní vyhledávací systém a nápověda, kolik mu ještě chybí zaškrtnout
 6. Po ukončení svého hlasování dostane hlasující mailem potvrzení o svém hlasování a seznam jím zvolených kandidátů, dále upozornění, že heslo již nefunguje, ale ať si ho uschová pro případnou reklamaci či kontrolu
 7. Průběh hlasování bude zaznamenán v časové linii, ale členům SRFM (tedy ani nikomu z výboru či volební komise) se nedostanou do rukou údaje, jak kdo konkrétně hlasoval. To bude ošetřeno smlouvou s firmou Archa, která k těmto údajům nikoho nepustí s výjimkami uvedenými v bodu 11.
 8. Po ukončení bude vygenerována tabulka pořadí (pokud někdo z první 15 odmítne, tak nastupuje náhradník) + nějaká základní statistika (počet hlasujících, kdo hlasoval apod.)
 9. V případě protestů či podezření na nesrovnalosti, bude možné zpětně dohledat potřebné údaje.
 10. Konkrétní hlasování jednotlivců bude možné získat pouze na oficiální žádost podepsanou několika předem učenými členy výboru a revizní komise (bude stanoveno ve smlouvě s firmou Archa). Jinak se ke konkrétnímu hlasování jednotlivců nebude možné dostat, data zůstanou uschována u firmy Archa, případně nám je předá zašifrovaná a ponechá si heslo.
 11. U těch členů, jejichž mailové adresy se nám nepodaří získat, proběhne hlasování klasickou korespondenční formou a výsledky se přičtou.

Zpracoval: Vařeka