3rd European Congress of NeuroRehabilitation, Vienna 2015

» Odborné akce » Zprávy z odborných akcí

Zpráva ze zahraniční cesty

Poznámky k tematickému zaměření a k prezentovaným pracím na 3. Evropském kongresu neurorehabilitace – 3rd European Congress of NeuroRehabilitation (ECNR), Vienna 2015

Zájmové skupiny zdravotnických pracovníků v oblasti neurorehabilitace jsou organizovány v Evropské federaci společností neurorehabilitace (EFNR), kdy bohužel mezi nimi zatím není uváděno zastoupení naší republiky. Kontakty s touto organizací jsou proto velmi žádoucí a potřebné, kdy umožňují registrovat trendy a metody využívané v oblasti neurorehabilitace v dalších evropských zemích a porovnávat je se situací u nás.

Na tomto kongresu byla pozornost věnována širokému spektru diagnóz a problémů, kdy v popředí byly stavy po cévních mozkových příhodách, po poraněních míchy a mozku a Parkinsonova nemoc. Řada prací hodnotila efekty jednotlivých postupů na zlepšení funkce horní končetiny a ruky, dále na zlepšení chůze a rovnováhy u různých neurologických diagnóz. Pro zlepšení funkce ruky bylo upozorněno na využití nejrůznějších druhů senzorické stimulace, včetně elektrostimulace speciálními rukavicemi. Přínosné bylo zaměření prací i na kognitivní poruchy, neuropsychologickou problematiku a na neglect syndrom. Samostatná pozornost byla věnována rehabilitaci zrakově percepčních poruch a poruch polykání. Opakovaně se objevovalo téma bolesti v neurorehabilitaci, kdy nebyla opomenuta farmakoterapie, zejména v kontextu komplexní léčby pacientů s těmito bolestmi, zejména bolestí periferních nebo centrálních neuropatických. Naopak, neúměrně malá pozornost byla věnována samotným poruchám a onemocněním periferního nebo autonomního nervového systému. To zřejmě souvisí se skutečností, že nejen jejich terapie (dosud vesměs s nedostatečně uspokojivými efekty), ale ani diagnostické metody nejsou v této oblasti neurorehabilitace dostatečně rozšířeny, resp. využívány.

Přínosná byla většina přehledových přednášek, zejména na užší nebo specifická témata. Naopak, v některých sekcích byl dán prostor velmi mladým pracovníkům nebo doktorandům, kdy ne všichni zvládali nároky takto významné akce na potřebné úrovni.

Překvapivě malá pozornost byla věnována evidence-based hodnocení efektů klasických metod rehabilitace (označovaných tam většinou jako standardní nebo konvenční rehabilitace), z nichž pro naše účastníky byly zajímavé studie o efektech Vojtovy reflexní lokomoce. Naopak, velký prostor byl věnován technickým novinkám, které mají rozšířit spektrum a terapeutické možnosti neurorehabilitace, kde zejména roboticky asistované rehabilitaci byl věnován velký počet prací. Dalšími postupy, které se jeví jako potenciálně posilující efekt klasické rehabilitace jsou neinvazivní neuromodulační metody, a to jak se stimulací z periférie, tak i se stimulací mozkové kůry. S tím souvisela i řada prací věnovaných neuroplasticitě centrálního nervového systému, kdy funkční magnetická rezonance (fMRI) přináší nové důkazy o efektech terapeutických metod, o dynamice úprav i o trvání efektů léčby z hlediska neurofyziologického. Významu tzv. zrcadlových neuronů na neuroplasticitě se věnovaly práce seznamující například s příznivým vlivem sledování pohybových aktivit v rámci tzv. „action observation treatment“. V několika blocích byl popisován efekt aplikace botulotoxinu, a to i u diagnóz, u nichž se zatím u nás neaplikuje.

Velmi přínosné, zejména pro mladší účastníky kongresu, byly tematické bloky a přednášky seznamující s metodami vědecké práce a přednášky o optimalizaci edukace v neurorehabilitaci. S tím bylo spojeno v řadě prací i seznámení s metodami hodnocení a se škálami, které jsou vhodné pro klinickou praxi. Na této významné evropské akci bylo možno registrovat, které z metod jsou využívány nejčastěji a které by byly přínosné i pro naši rehabilitační praxi. Vytvoření přehledu kvalitních hodnotících metod pro poruchy funkce, resp. pro registraci aktuálního klinického stavu nemocných s různými diagnózami v neurorehabilitaci, je potřebné a měla by to být výzva pro naše mladší pracovníky, jak lékaře v oblasti rehabilitační a fyzikální medicíny, tak i pro fyzioterapeuty. Tyto metody by jistě mohly usnadnit a zkvalitnit hodnocení pacientů, kdy by mohly doplnit postupy podle ICF, které jsou časově velmi náročné.

V dnešní době se jeví již spíše jako zajímavost skutečnost, že kongres byl bilinguální, kdy hlavním jazykem byla angličtina, avšak navíc, pro účastníky z německy mluvících zemí, probíhaly denně bloky přednášek i v jejich jazyce.

Část abstraktů přednášek a posterových prezentací byla publikována v suplementu časopisu Neurologie&Rehabilitation 2015 (ročník 21, Supplementum 1) a poněkud podrobnější přehled z prezentovaných prací byl poskytnut účastníkům v digitální podobě mezi sjezdovými materiály.

Velká pestrost témat, kdy příbuzná často časově kolidovala, neumožnila postihnout všechno, co mohlo účastníky z naší republiky zajímat. Přesto tento kongres přinesl dostatečný přehled o dění v oblasti neurorehabilitace v Evropě a doplnil a rozšířil poznatky, které již bylo možno získat na červnovém světovém kongresu ISPRM v Berlíně.

Jaroslav Opavský